واکنشها به حذف دخترانی که جلد کتاب را شلوغ کرده بودند !

گزارشی در خبرگزاری ایسنا در موضوع کتاب ریاضی سوم دبستان ، تهیه شده است و در آن به واکنشهای مرتبط با همین موضوع پرداخته شده است . این گزارش عینا در ایصمانیوز بازنشر میگردد .…