زیبا کلام : جامعه‌ای که از جریانات سیاسی ناامید شده به دنبال ناجی می‌گردد و آنرا در چهره احمدی‌نژاد می‌بینند.

واقعیت اینست که اوضاع اقتصادی و مدیریت کشور اینقدر خراب و نابسامان است که تفاوتی نمیکند اصولکرا هستی یا اصلاح طلب ، بالاجبار باید خودت را از بنده ی دولت تدبیر جدا کنی . اینقدر…