12 دلیل ناکارآمدی شرکتها

سرویس اقتصادی ایصمانیوز مطلبی از رابین هنسون ،استاد اقتصاد دانشگاه جورج میسون که در آن هنسون در خصوص دلایل ناکارآیی و ناکارآمدی شرکتها برشمرده است ارائه مینماید . بدیهی است این 12 بند مخاطره آمیز…