جامساز در گفتگو با انتخاب : کلیه شاخص‌های کلان اقتصادی در وضعیتی نامطلوب قرار دارند

استاد محمود جام ساز در گفتگویی که با انتخاب داشته است ، درباره وضعیت امروز اقتصاد کشور مطالب مهمی را مطرح نموده که عینا این گزارش در ایصمانیوز بازنشر داده میشود . جام ساز استاد…