هزینه برق خانوارها چقدر گران شده است ؟

سرویس اجتماعی ایصمانیوز در گزارشی که بر مبنای تجزیه و تحلیل چند نمونه قبض برق واحد مسکونی از سال 1387 تا تیرماه امسال (1399 ) به نکات قابل تاملی رسیده است . در این گزارش…