پاسخ سازمان هدفمندی یارانه به مطالبه افزایش یارانه نقدی خانوارها

قانون هدفمندی یارانه ها ، قانونی بسیار مترقی و پرثمر بوده است . چه شده که این قانون آرام آرام اثربخشی خودش را در دولت حسن روحانی از دست داده است . چرا باوجود افزایش…