تولید روزانه سایپا

میانگین تولید روزانه سایپا به بیش از ۲۲۰۰ دستگاه رسید میانگین تولید روزانه سایپا به بیش از ۲۲۰۰ دستگاه رسیدبا اجرای برنامه‌های تقویت زنجیره تامین و پروژه‌های داخلی‌سازی قطعات و افزایش سهم داخل، میانگین تولید…