1. صفحه نخست
  2. آهن و فلزات

دسته: آهن و فلزات

آهن و فلزات
قیمت انواع آهن آلات / امروز 30 فروردین 1400

قیمت انواع آهن آلات / امروز 30 فروردین 1400

تیر آهن نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر هر شاخه تیرآهن ۱۲ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۲۲ ۲,۵۳۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ هر شاخه تیرآهن ۱۴ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۵۵ ۲,۵۶۰,۰۰۰…

آهن و فلزات
قیمت آهن آلات امروز سه شنبه 23 فروردین 1401+ قیمت جهانی فلزات

قیمت آهن آلات امروز سه شنبه 23 فروردین 1401+ قیمت جهانی فلزات

  تیر آهن نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر هر شاخه تیرآهن ۱۲ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۲۲ ۲,۵۷۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ هر شاخه تیرآهن ۱۴ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۵۵…

آهن و فلزات
قیمت آهن آلات امروز / 15 فروردین 1401

قیمت آهن آلات امروز / 15 فروردین 1401

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر هر شاخه تیرآهن ۱۲ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۲۲ ۲,۶۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ هر شاخه تیرآهن ۱۴ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۵۵ ۲,۶۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ هر…

آهن و فلزات
قیمت انواع آهن آلات / 17 اسفند 1400

قیمت انواع آهن آلات / 17 اسفند 1400

تیر آهن نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر   هر شاخه تیرآهن ۱۲ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۲۲ ۲,۴۶۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰   هر شاخه تیرآهن ۱۴ ذوب آهن ۱۲ متری…

آهن و فلزات
قیمت آهن آلات/ 14 اسفند 1400

قیمت آهن آلات/ 14 اسفند 1400

تیر آهن نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر   هر شاخه تیرآهن ۱۲ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۲۲ ۲,۴۱۰,۰۰۰ (‎۰.۴۲%‏)‎۱۰,۰۰۰‏   هر شاخه تیرآهن ۱۴ ذوب آهن ۱۲ متری…

آهن و فلزات
قیمت آهن آلات/ امروز 7 اسفند ماه

قیمت آهن آلات/ امروز 7 اسفند ماه

تیر آهن نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر   هر شاخه تیرآهن ۱۲ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۲۲ ۲,۳۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰   هر شاخه تیرآهن ۱۴ ذوب آهن ۱۲ متری…

آهن و فلزات
قیمت آهن آلات /  امروز سه شنبه 3 اسفند1400

قیمت آهن آلات / امروز سه شنبه 3 اسفند1400

تیر آهن نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر   هر شاخه تیرآهن ۱۲ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۲۲ ۲,۳۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰   هر شاخه تیرآهن ۱۴ ذوب آهن ۱۲ متری…

آهن و فلزات
قیمت روز انواع آهن آلات / امروز 10 بهمن

قیمت روز انواع آهن آلات / امروز 10 بهمن

تیر آهن نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر   هر شاخه تیرآهن ۱۲ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۲۲ ۲,۱۷۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰   هر شاخه تیرآهن ۱۴ ذوب آهن ۱۲ متری…

آهن و فلزات
قیمت روز آهن آلات/ 6 بهمن 1400

قیمت روز آهن آلات/ 6 بهمن 1400

تیر آهن نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر   هر شاخه تیرآهن ۱۲ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۲۲ ۲,۱۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰   هر شاخه تیرآهن ۱۴ ذوب آهن ۱۲ متری…

آهن و فلزات
قیمت آهن آلات/امروز ۱ آذر

قیمت آهن آلات/امروز ۱ آذر

تیر آهن نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر   هر شاخه تیرآهن ۱۲ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۲۲ ۲,۰۲۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰   هر شاخه تیرآهن ۱۴ ذوب آهن ۱۲ متری…