کارنامه دکتر محمد مخبر

دکتر محمد مخبر امروز با حکم آیت الله رییسی بعنوان معاون اول رییس جمهور و عملا رییس هیات وزیران دولت سیزدهم منصوب شد . این روزهای کشور ، روزهای بسیار سختی برای دولتمردان جدید خواهد…