قیمت روز انواع لاستیک/ امروز 11 اسفند 1400

ایران تایر

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
  165.65.13 گل آدرینا ۵۰۰,۰۰۰
  175.60.13 گل سارینا ۵۰۰,۰۰۰
  185.65.14 گل کارنا ۶۰۰,۰۰۰
  205.60.14 گل رونیکا ۷۲۵,۰۰۰
  185.60.15 گل کارنا ۶۵۰,۰۰۰
  185.65.15 گل کارنا ۶۰۰,۰۰۰
  205.60.15 گل رونیکا ۷۵۰,۰۰۰
  205.55.16 گل کارنا ۷۵۰,۰۰۰

کویر

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
  165.65.13 گل KB12 ۴۵۰,۰۰۰
  175.60.13 گل KB2000 ۵۵۰,۰۰۰
  175.70.13 گل KB14 ۶۰۰,۰۰۰
  185.65.14 گل KB22 ۶۰۰,۰۰۰
  185.60.14 …. ۵۷۰,۰۰۰
  205.60.14 گل KB77 ۷,۰۰۰,۰۰۰
  185.65.15 گل KB27 ۶۰۰,۰۰۰
  195.60.15 …. ۷۰۰,۰۰۰
  195.65.15 ۸۰۰,۰۰۰
  205.60.15 گل KB77 ۷۵۰,۰۰۰
  205.55.16 گل KB14 ۸۵۰,۰۰۰
  205.50.16 …. ۷۵۰,۰۰۰
  215.65.16 …. ۱,۳۰۰,۰۰۰
  205.50.17 ۱,۱۰۰,۰۰۰
  215.50.17 …. ۱,۲۰۰,۰۰۰
  215.60.17 گل KB66 ۱,۱۵۰,۰۰۰
  225.65.17 …. ۱,۴۰۰,۰۰۰
  215.45.18 …. ۱,۲۰۰,۰۰۰
  225.55.18 …. ۱,۲۵۰,۰۰۰
  225.60.18 ۱,۲۰۰,۰۰۰
  235.60.18 …. ۱,۳۰۰,۰۰۰
  235.55.18 …. ۱,۲۰۰,۰۰۰
  265.60.18 ۲,۲۰۰,۰۰۰
  235.55.19 …. ۱,۹۰۰,۰۰۰

یزدتایر

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
  165.65.13 گل ونوس ۴۵۰,۰۰۰
  175.60.13 ۶۰۰,۰۰۰
  175.70.13 ۵۵۰,۰۰۰
  185.65.14 گل اورانوس ۶۰۰,۰۰۰
  205.60.14 گل مرکوری ۸۵۰,۰۰۰
  185.65.15 گل اورانوس ۵۰۰,۰۰۰
  195.65.15 ۷۵۰,۰۰۰
  205.60.15 گل مرکوری ۸۵۰,۰۰۰
  205.50.16 …. ۹۰۰,۰۰۰
  205.55.16 …. ۹۵۰,۰۰۰
  215.55.17 گل نپتون ۱,۱۵۰,۰۰۰

بارز

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
  165.65.13 گل P648 ۴۰۰,۰۰۰
  175.60.13 گل P601 ۵۵۰,۰۰۰
  175.70.13 ۵۵۰,۰۰۰
  185.60.14 ۶۰۰,۰۰۰
  185.65.14 گل P640 ۶۰۰,۰۰۰
  205.60.14 گل P624 ۷۵۰,۰۰۰
  185.65.15 ۵۰۰,۰۰۰
  185.60.15 گل P640 ۴۵۰,۰۰۰
  186.65.15 ۶۰۰,۰۰۰
  195.65.15 گل P648 ۷۵۰,۰۰۰
  195.60.15 ۷۵۰,۰۰۰
  205.65.15 ۲,۱۵۰,۰۰۰
  205.60.15 گل P624 ۷۵۰,۰۰۰
  205.55.16 ۸۵۰,۰۰۰
  205.50.16 گل P624 ۸۵۰,۰۰۰
  215.65.16 گل S630 ۱,۱۰۰,۰۰۰
  215.55.16 ۲,۲۰۰,۰۰۰
  225.70.16 گل S630 ۱,۳۵۰,۰۰۰
  235.60.16 ۱,۲۰۰,۰۰۰
  215.55.17 ۲,۱۵۰,۰۰۰
  225.65.17 گل S677 ۱,۱۵۰,۰۰۰
  235.65.17 گل S673 ۱,۰۰۰,۰۰۰
  235.60.18 ۱,۳۰۰,۰۰۰
  245.45.18 ۳,۵۰۰,۰۰۰

رودستون

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
  175.60.13 گل CP672 ۱,۱۰۰,۰۰۰
  165.65.13 ۹۰۰,۰۰۰
  185.60.13 گل N Blue HD Plus ۹۵۰,۰۰۰
  175.70.13 گل CP661 ۹۰۰,۰۰۰
  185.70.13 گل CP661 ۱,۲۰۰,۰۰۰
  185.65.14 گل N5000 Plus ۱,۴۰۰,۰۰۰
  195.60.14 گل N5000 Plus ۱,۵۵۰,۰۰۰
  205.60.14 گل N5000 Plus ۱,۹۰۰,۰۰۰
  205.65.14 گل N5000 Plus ۱,۷۰۰,۰۰۰
  185.65.15 گل CP672 ۱,۳۵۰,۰۰۰
  195.60.15 گل CP672 ۱,۵۵۰,۰۰۰
  195.65.15 ۱,۳۰۰,۰۰۰
  205.55.16 گل CP672 ۲,۲۰۰,۰۰۰
  215.60.15 ۲,۰۰۰,۰۰۰
  205.60.15 گل N5000 Plus ۲,۰۰۰,۰۰۰
  205.65.15 گل CP672 ۱,۹۰۰,۰۰۰
  205.70.15 گل NFera ۱,۳۰۰,۰۰۰
  265.70.15 ۲,۴۵۰,۰۰۰
  235.75.15 ۲,۳۵۰,۰۰۰
  195.50.16 گل CP672 ۱,۴۰۰,۰۰۰
  215.60.16 ۱,۶۰۰,۰۰۰
  215.65.16 ۲,۱۵۰,۰۰۰
  215.55.16 گل CP672 ۲,۲۵۰,۰۰۰
  225.70.16 ۲,۲۰۰,۰۰۰
  245.70.16 گل NFera ۲,۴۰۰,۰۰۰
  215.45.17 گل NFera SU1 ۲,۰۰۰,۰۰۰
  215.50.17 ۲,۵۵۰,۰۰۰
  215.55.17 گل NFera SU1 ۲,۳۰۰,۰۰۰
  215.60.17 گل CP672 ۱,۹۰۰,۰۰۰
  225.45.17 گل NFera SU1 ۲,۱۰۰,۰۰۰
  225.60.17 گل CP672 ۱,۷۰۰,۰۰۰
  245.65.17 ۳,۰۰۰,۰۰۰
  235.50.18 گل NFera ۲,۷۰۰,۰۰۰
  225.45.18 ۲,۶۰۰,۰۰۰
  225.50.18 گل CP672 ۲,۶۵۰,۰۰۰
  235.55.18 گل NFera ۲,۹۰۰,۰۰۰
  235.60.18 گل NFera ۲,۶۵۰,۰۰۰
  245.50.18 گل NFera SU1
  245.60.18 گل ROADIAN HTX RH5 ۳,۳۰۰,۰۰۰
  245.45.18 گل NFera ۳,۱۰۰,۰۰۰

نکسن

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
  165.65.13 ۹۰۰,۰۰۰
  175.70.13 ۱,۰۰۰,۰۰۰
  175.60.13 ۱,۱۰۰,۰۰۰
  185.60.13 ۱,۲۰۰,۰۰۰
  185.70.13 ۱,۴۰۰,۰۰۰
  185.70.14 ۱,۶۵۰,۰۰۰
  185.60.14 ۲,۱۰۰,۰۰۰
  185.60.14 ۱,۰۵۰,۰۰۰
  185.60.14 ۱,۰۰۰,۰۰۰
  185.65.14 ۱,۶۰۰,۰۰۰
  205.60.14 ۱,۸۵۰,۰۰۰
  205.75.14 ۱,۸۵۰,۰۰۰
  175.50.15 ۱,۷۵۰,۰۰۰
  185.65.15 ۱,۵۰۰,۰۰۰
  195.70.15 ۱,۵۰۰,۰۰۰
  195.55.15 ۱,۷۵۰,۰۰۰
  195.60.15 ۱,۵۰۰,۰۰۰
  195.65.15 ۱,۴۰۰,۰۰۰
  205.65.15 ۱,۷۵۰,۰۰۰
  205.60.15 ۲,۰۵۰,۰۰۰
  205.70.15 ۱,۴۰۰,۰۰۰
  225.70.15 ۲,۴۰۰,۰۰۰
  255.70.15 ۲,۸۰۰,۰۰۰
  185.55.16 ۱,۳۵۰,۰۰۰
  195.50.16 ۱,۸۵۰,۰۰۰
  195.55.16 ۱,۷۰۰,۰۰۰
  195.75.16 ۱,۵۵۰,۰۰۰
  195.75.16 ۱,۹۰۰,۰۰۰
  205.55.16 ۲,۱۰۰,۰۰۰
  205.65.16 ۱,۹۰۰,۰۰۰
  205.80.16 ۱,۷۵۰,۰۰۰
  205.50.16 ۲,۰۰۰,۰۰۰
  205.16 ۲,۴۰۰,۰۰۰
  215.75.15 ۱,۹۰۰,۰۰۰
  215.65.16 ۲,۰۵۰,۰۰۰
  215.55.16 ۲,۳۰۰,۰۰۰
  215.60.16 ۲,۰۵۰,۰۰۰
  225.55.16 ۲,۲۵۰,۰۰۰
  225.60.16 ۲,۴۵۰,۰۰۰
  225.70.16 ۲,۳۵۰,۰۰۰
  235.70.16 ۲,۷۵۰,۰۰۰
  235.85.16 ۳,۵۰۰,۰۰۰
  255.75.16 ۲,۴۵۰,۰۰۰
  245.70.16 ۲,۷۵۰,۰۰۰
  265.75.16 ۳,۵۰۰,۰۰۰
  265.70.16 ۳,۰۵۰,۰۰۰
  275.70.16 ۳,۱۰۰,۰۰۰
  225.50.17 ۲,۲۵۰,۰۰۰
  205.50.17 ۲,۴۰۰,۰۰۰
  215.65.17 ۱,۶۰۰,۰۰۰
  215.45.17 ۲,۱۵۰,۰۰۰
  215.50.17 ۲,۳۵۰,۰۰۰
  215.55.17 ۲,۵۵۰,۰۰۰
  225.55.17 ۲,۳۵۰,۰۰۰
  215.60.17 ۲,۴۰۰,۰۰۰
  225.65.17 ۲,۶۰۰,۰۰۰
  235.60.17 ۲,۰۰۰,۰۰۰
  245.45.17 ۲,۵۰۰,۰۰۰
  285.65.17 ۳,۵۵۰,۰۰۰
  225.45.17 ۲,۳۰۰,۰۰۰
  225.60.17 ۲,۴۵۰,۰۰۰
  235.55.17 ۲,۶۰۰,۰۰۰
  235.65.17 ۲,۶۰۰,۰۰۰
  245.65.17 ۲,۹۵۰,۰۰۰
  255.55.17 ۲,۰۰۰,۰۰۰
  255.60.17 ۱,۶۵۰,۰۰۰
  265.65.17 ۳,۰۰۰,۰۰۰
  215.40.18 ۲,۱۰۰,۰۰۰
  215.45.18 ۲,۹۰۰,۰۰۰
  225.35.18 ۳,۰۰۰,۰۰۰
  225.40.18 ۲,۶۵۰,۰۰۰
  225.45.18 ۲,۳۵۰,۰۰۰
  225.50.18 ۲,۶۵۰,۰۰۰
  225.55.18 ۲,۶۰۰,۰۰۰
  225.60.18 ۲,۶۰۰,۰۰۰
  235.40.18 ۱,۸۰۰,۰۰۰
  235.55.18 ۱,۷۰۰,۰۰۰
  235.45.18 ۲,۶۰۰,۰۰۰
  235.50.18 ۲,۶۵۰,۰۰۰
  235.60.18 ۲,۷۵۰,۰۰۰
  245.45.18 ۲,۷۰۰,۰۰۰
  245.40.18 ۳,۱۵۰,۰۰۰
  245.50.18 ۲,۸۰۰,۰۰۰
  245.60.18 ۲,۸۰۰,۰۰۰
  265.35.18 ۳,۴۰۰,۰۰۰
  265.60.18 ۳,۱۰۰,۰۰۰
  255.35.18 ۳,۲۰۰,۰۰۰
  255.60.18 ۳,۲۰۰,۰۰۰
  275.35.18 ۲,۱۵۰,۰۰۰
  285.40.18 ۱,۸۰۰,۰۰۰
  285.60.18 ۳,۹۰۰,۰۰۰
  225.40.19 ۲,۷۰۰,۰۰۰
  225.45.19 ۲,۹۵۰,۰۰۰
  235.55.19 ۲,۶۰۰,۰۰۰
  245.40.19 ۳,۲۰۰,۰۰۰
  245.35.19 ۳,۷۰۰,۰۰۰
  245.45.19 ۳,۰۰۰,۰۰۰
  275.35.19 ۳,۹۰۰,۰۰۰
  275.40.19 ۳,۷۰۰,۰۰۰
  245.40.20 ۳,۲۰۰,۰۰۰
  245.45.20 ۳,۸۰۰,۰۰۰
  265.50.20 ۴,۱۵۰,۰۰۰
  275.35.20 ۴,۴۰۰,۰۰۰
  275.40.20 ۴,۰۰۰,۰۰۰
  285.50.20 ۴,۰۰۰,۰۰۰

کومهو

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
  165.65.13 گل SENSE KR26 ۹۵۰,۰۰۰
  175.70.13 ۹۵۰,۰۰۰
  175.60.13 ۹۵۰,۰۰۰
  185.60.13 ۱,۱۰۰,۰۰۰
  185.70.13 ۱,۲۰۰,۰۰۰
  185.70.13 ۲,۰۰۰,۰۰۰
  185.65.14 گل Ecsta SPT KU31 ۱,۵۵۰,۰۰۰
  195.14 ۱,۶۰۰,۰۰۰
  195.60.14 گل SOLUS HS11 ۱,۵۵۰,۰۰۰
  205.60.14 گل SOLUS HS11 ۲,۲۰۰,۰۰۰
  205.65.14 گل Ecsta HS51 ۱,۸۰۰,۰۰۰
  175.50.15 گل Ecowing ۱,۷۵۰,۰۰۰
  185.65.15 گل Ecowing ۱,۶۰۰,۰۰۰
  195.60.15 گل SOLUS HS11 ۱,۷۵۰,۰۰۰
  195.65.15 گل Ecowing ۱,۴۰۰,۰۰۰
  205.60.15 گل Ecsta HS51 ۲,۱۰۰,۰۰۰
  205.65.15 گل SOLUS ۱,۹۵۰,۰۰۰
  205.50.15 گل Ecsta HS51 ۱,۸۰۰,۰۰۰
  225.70.15 ۲,۴۰۰,۰۰۰
  265.70.15 ۳,۵۰۰,۰۰۰
  195.75.16 گل PORTRAN ۲,۳۰۰,۰۰۰
  195.50.16 گل SOLUS KH17 ۲,۳۵۰,۰۰۰
  195.55.16 ۲,۲۵۰,۰۰۰
  225.70.16 گل Ecowing ES01 KH27 ۲,۷۵۰,۰۰۰
  205.16 ۱,۷۵۰,۰۰۰
  205.60.16 ۲,۱۵۰,۰۰۰
  205.50.16 گل Ecsta ۱,۸۰۰,۰۰۰
  205.55.16 گل Ecsta HS51 ۲,۲۰۰,۰۰۰
  205.45.16 گل Ecsta HS51 ۲,۲۰۰,۰۰۰
  205.65.16 گل SOLUS KH17 ۲,۲۰۰,۰۰۰
  215.55.16 ۲,۶۰۰,۰۰۰
  215.65.16 گل Eco Solus KL21 ۲,۴۵۰,۰۰۰
  215.60.16 گل Ecowing Es01 kh27 ۲,۱۰۰,۰۰۰
  225.60.16 ۱,۸۰۰,۰۰۰
  225.55.16 گل ECSTA HS51 ۲,۶۵۰,۰۰۰
  235.60.16 گل SOLUS HS11 ۲,۷۵۰,۰۰۰
  235.70.16 گل Crugen HP71 ۲,۳۰۰,۰۰۰
  245.75.16 ۲,۷۰۰,۰۰۰
  245.70.16 ۲,۸۵۰,۰۰۰
  265.70.16 گل CRUGEN HP91 ۳,۵۰۰,۰۰۰
  205.50.17 گل Ecsta ۲,۰۰۰,۰۰۰
  215.45.17 گل SOLUS KH17 ۲,۵۵۰,۰۰۰
  215.50.17 گل Ecowing ۲,۴۰۰,۰۰۰
  215.60.17 گل Eco SOLUS KL21 ۳,۳۵۰,۰۰۰
  215.55.17 گل Ecsta HS51 ۲,۴۰۰,۰۰۰
  225.60.17 گل CRUGEN ۲,۸۰۰,۰۰۰
  225.45.17 گل Ecsta HS51 ۲,۳۵۰,۰۰۰
  225.50.17 گل ECSTA HS51 ۲,۵۰۰,۰۰۰
  225.50.18 ۲,۸۰۰,۰۰۰
  225.65.17 گل Eco SOLUS KL21 ۳,۲۵۰,۰۰۰
  235.60.17 گل Crugen HP71 ۲,۶۰۰,۰۰۰
  235.65.17 گل Eco SOLUS KL21 ۳,۳۰۰,۰۰۰
  235.55.17 گل Ecowing Es01 kh27 ۲,۷۵۰,۰۰۰
  265.60.18 ۴,۳۰۰,۰۰۰
  215.40.18 ۱,۹۰۰,۰۰۰
  215.45.18 ۲,۶۵۰,۰۰۰
  225.55.18 گل Eco SOLUS KL21 ۳,۷۰۰,۰۰۰
  225.45.18 گل SOLUS KH17 ۳,۰۵۰,۰۰۰
  225.60.18 گل CRUGEN HP91 ۳,۳۰۰,۰۰۰
  235.65.18 ۳,۷۵۰,۰۰۰
  235.60.18 گل Eco SOLUS KL21 ۳,۱۵۰,۰۰۰
  235.45.18 گل Ecsta XC KU26 ۳,۲۵۰,۰۰۰
  235.50.18 گل CRUGEN HP91 ۳,۳۰۰,۰۰۰
  235.55.18 گل Road Venture APT KL51 ۳,۲۵۰,۰۰۰
  245.60.18 گل Eco SOLUS KL21 ۳,۵۰۰,۰۰۰
  245.45.18 گل Ecsta LE Sport KU39 ۳,۳۰۰,۰۰۰
  255.60.18 گل CRUGEN PREMIUM KL33 ۳,۵۰۰,۰۰۰
  235.55.19 گل CRUGEN PREMIUM KL33 ۳,۷۰۰,۰۰۰
  245.40.19 ۳,۹۵۰,۰۰۰
  245.45.19 گل CRUGEN ۳,۴۵۰,۰۰۰
  275.35.19 گل Ecsta LE Sport KU39 ۳,۷۰۰,۰۰۰
  275.40.19 گل ECSTA PS91 ۴,۰۵۰,۰۰۰
  245.40.20 ۲,۴۰۰,۰۰۰
  225.55.17 گل SOLUS KH17 ۲,۲۵۰,۰۰۰

هانکوک

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
  165.65.13 Optimo K715 ۱,۶۰۰,۰۰۰
  175.60.13 Solus HS11 ۱,۶۰۰,۰۰۰
  175.70.13 گل Smart Plus H429 ۱,۰۰۰,۰۰۰
  185.60.13 گل OPTIMO ME02 K424 ۱,۶۰۰,۰۰۰
  185.65.15 گل Kinergy Eco 2 ۱,۷۵۰,۰۰۰
  185.60.14 ۱,۷۵۰,۰۰۰
  185.65.14 ۲,۲۵۰,۰۰۰
  205.65.14 ۱,۵۰۰,۰۰۰
  205.60.14 گل OPTIMO ME02 K424 ۲,۴۰۰,۰۰۰
  235.75.15 ۲,۸۵۰,۰۰۰
  175.50.15 ۲,۲۵۰,۰۰۰
  195.60.15 Optimo K415 ۲,۰۵۰,۰۰۰
  195.65.15 Optimo K415 ۲,۰۰۰,۰۰۰
  205.60.15 گل Kinergy ۲,۴۵۰,۰۰۰
  205.65.15 ۲,۴۰۰,۰۰۰
  215.75.15 ۲,۶۵۰,۰۰۰
  205.55.16 گل Ventus ME01 K114 ۲,۳۰۰,۰۰۰
  235.60.16 گل OPTIMO ME02 K424 ۲,۷۵۰,۰۰۰
  195.50.16 گل OPTIMO K415 ۲,۲۵۰,۰۰۰
  215.55.16 گل Ventus ۲,۹۰۰,۰۰۰
  215.60.16 گل Ventus ۲,۳۵۰,۰۰۰
  245.70.16 گل Dynapro HP2 RA33 ۳,۱۵۰,۰۰۰
  225.55.16 ۳,۱۵۰,۰۰۰
  225.70.16 گل Dynapro HP2 RA33 ۳,۲۵۰,۰۰۰
  235.70.16 گل Dynapro HP2 RA33 ۳,۵۵۰,۰۰۰
  215.50.17 گل Ventus ۳,۱۵۰,۰۰۰
  215.45.17 گل Ventus Prime2 K115 ۳,۱۰۰,۰۰۰
  215.55.17 گل OPTIMO K415 ۲,۹۰۰,۰۰۰
  225.60.17 ۳,۰۰۰,۰۰۰
  225.50.17 گل Ventus ME01 K114 ۲,۷۵۰,۰۰۰
  225.55.17 ۲,۹۵۰,۰۰۰
  225.65.17 گل Dynapro HP2 RA33 ۳,۱۵۰,۰۰۰
  225.45.17 گل OPTIMO K415 ۳,۱۰۰,۰۰۰
  235.55.17 گل Ventus ۳,۵۰۰,۰۰۰
  265.65.17 ۳,۷۵۰,۰۰۰
  265.70.17 ۲,۶۰۰,۰۰۰
  215.45.18 ۲,۵۰۰,۰۰۰
  225.55.18 گل OPTIMO H426 ۳,۹۰۰,۰۰۰
  225.45.18 گل OPTIMO K415 ۳,۱۰۰,۰۰۰
  225.50.18 گل Ventus V12 evo K110 ۲,۷۵۰,۰۰۰
  225.60.18 ۴,۰۰۰,۰۰۰
  235.50.18 گل Ventus ۳,۷۵۰,۰۰۰
  235.55.18 گل OPTIMO H426 ۳,۷۵۰,۰۰۰
  235.60.18 گل Dynapro HP2 RA33 ۳,۷۰۰,۰۰۰
  245.60.18 گل Dynapro HP RA23 ۴,۳۵۰,۰۰۰
  245.40.18 گل Ventus V12 evo2 K120 ۳,۵۰۰,۰۰۰
  245.45.18 گل Ventus Prime2 K115 ۳,۸۰۰,۰۰۰
  285.60.18 ۳,۲۵۰,۰۰۰
  235.55.19 گل Ventus Prime2 K115 ۳,۷۵۰,۰۰۰
  245.40.19 گل Ventus Prime2 K115 ۴,۲۵۰,۰۰۰
  275.35.19 گل Ventus V12 evo2 K120 ۳,۷۰۰,۰۰۰
  275.40.19 گل Ventus V12 evo2 K120 ۳,۶۰۰,۰۰۰

میشلن

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
  185.65.15 گل Energy ۲,۶۵۰,۰۰۰
  195.60.15 ۲,۵۰۰,۰۰۰
  195.60.15 Energy Saver Plus ۱,۷۵۰,۰۰۰
  195.65.15 ۲,۶۵۰,۰۰۰
  205.65.15 ۲,۶۵۰,۰۰۰
  225.70.15 ۲,۲۰۰,۰۰۰
  195.55.16 ۲,۴۰۰,۰۰۰
  205.50.16 ۲,۰۵۰,۰۰۰
  205.60.16 ۲,۶۰۰,۰۰۰
  205.55.16 ۳,۴۵۰,۰۰۰
  215.60.16 ۲,۸۰۰,۰۰۰
  215.55.16 Primacy 3 ۲,۹۰۰,۰۰۰
  225.55.16 ۳,۳۰۰,۰۰۰
  225.70.16 ۲,۴۰۰,۰۰۰
  205.55.17 گل Primacy 3 ۳,۸۰۰,۰۰۰
  215.45.17 گل PRIMACY HP ۴,۳۰۰,۰۰۰
  215.55.17 گل Primacy ۳,۶۰۰,۰۰۰
  215.50.17 ۳,۹۰۰,۰۰۰
  225.45.17 ۵,۲۰۰,۰۰۰
  225.50.17 گل Primacy 3 ۴,۰۰۰,۰۰۰
  235.55.17 ۴,۳۵۰,۰۰۰
  225.45.18 گل Pilot ۴,۳۰۰,۰۰۰
  225.55.18 گل Primacy ۲,۲۰۰,۰۰۰
  235.45.18 ۷,۰۰۰,۰۰۰
  235.50.18 گل Primacy ۵,۶۰۰,۰۰۰
  245.45.18 ۴,۸۵۰,۰۰۰
  245.50.18 گل Primacy 3 ۶,۲۰۰,۰۰۰
  245.40.19 ۱۰,۴۰۰,۰۰۰
  275.35.19 ۱۰,۸۰۰,۰۰۰
  275.40.19 ۳,۲۵۰,۰۰۰
  265.40.21 گل LATITUDE SPORT 3 ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
  295.35.21 ۹,۴۰۰,۰۰۰

مارشال

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
  165.65.13 ۱,۰۰۰,۰۰۰
  175.60.13 گل MH12 ۱,۰۰۰,۰۰۰
  205.60.14 ۱,۹۰۰,۰۰۰
  185.65.14 گل MH12 ۱,۵۰۰,۰۰۰
  185.65.15 گل MH12 ۱,۶۰۰,۰۰۰
  195.50.15 ۱,۸۵۰,۰۰۰
  195.55.15 ۱,۲۵۰,۰۰۰
  195.70.15 ۱,۴۰۰,۰۰۰
  205.60.15 گل MH12 ۱,۹۰۰,۰۰۰
  205.55.15 گل MH12 ۱,۸۰۰,۰۰۰
  205.65.15 گل Matrac ۱,۶۰۰,۰۰۰
  225.70.15 ۱,۷۵۰,۰۰۰
  195.65.16 گل Matrac ۱,۵۰۰,۰۰۰
  195.45.16 ۱,۸۵۰,۰۰۰
  205.55.16 گل MH12 ۲,۲۵۰,۰۰۰
  205.45.16 گل MH12 ۱,۸۵۰,۰۰۰
  205.50.16 گل MH12 ۲,۰۰۰,۰۰۰
  215.65.16 ۱,۹۰۰,۰۰۰
  215.60.16 ۱,۷۰۰,۰۰۰
  215.55.16 ۲,۳۵۰,۰۰۰
  225.55.16 ۱,۹۰۰,۰۰۰
  235.70.16 ۱,۸۰۰,۰۰۰
  245.75.16 ۳,۷۰۰,۰۰۰
  265.75.16 ۳,۷۵۰,۰۰۰
  205.40.17 ۱,۷۵۰,۰۰۰
  215.55.17 ۱,۷۵۰,۰۰۰
  215.45.17 ۱,۷۰۰,۰۰۰
  215.50.17 ۲,۰۵۰,۰۰۰
  225.50.17 ۲,۰۰۰,۰۰۰
  235.55.17 ۳,۰۰۰,۰۰۰
  225.55.17 ۲,۶۵۰,۰۰۰
  225.65.17 گل CRUGEN KL21 ۱,۹۵۰,۰۰۰
  225.60.17 ۲,۷۵۰,۰۰۰
  265.70.17 ۴,۰۰۰,۰۰۰
  285.60.17 گل Matrac STX KL12 ۲,۶۰۰,۰۰۰
  225.55.18 ۳,۰۰۰,۰۰۰
  225.45.18 گل Matrac MU12 ۲,۴۵۰,۰۰۰
  235.60.18 گل CRUGEN KL21 ۲,۰۰۰,۰۰۰
  245.60.18 ۳,۵۰۰,۰۰۰
  265.60.18 ۲,۵۵۰,۰۰۰
  235.55.19 ۲,۱۵۰,۰۰۰
  245.45.20 ۲,۵۰۰,۰۰۰
  275.40.20 ۲,۵۵۰,۰۰۰

یوکوهاما

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
  185.65.14 ۱,۸۵۰,۰۰۰
  185.65.15 ۲,۱۵۰,۰۰۰
  195.65.15 ۲,۴۵۰,۰۰۰
  205.65.15 ۲,۵۰۰,۰۰۰
  205.55.16 ۲,۷۰۰,۰۰۰
  205.60.16 ۲,۵۰۰,۰۰۰
  215.60.16 گل DB E70B ۲,۷۵۰,۰۰۰
  245.75.16 ۳,۷۰۰,۰۰۰
  265.70.16 گل GEOLANDAR H/T G039 ۳,۰۰۰,۰۰۰
  215.55.17 گل DB E70B ۲,۷۵۰,۰۰۰
  225.65.17 ۳,۸۵۰,۰۰۰
  285.65.17 گل G94B ۳,۳۰۰,۰۰۰
  245.60.18 ۲,۵۰۰,۰۰۰
  215.55.17 ۲,۱۵۰,۰۰۰

سومیتومو

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
  185.60.13 گل HTR A/S P01 ۹۵۰,۰۰۰
  175.70.13 ۱,۴۵۰,۰۰۰
  205.60.13 ۲,۴۰۰,۰۰۰
  185.60.14 گل HTR A/S P01 ۱,۵۵۰,۰۰۰
  185.65.14 گل HTR A/S P01 ۱,۴۵۰,۰۰۰
  195.60.14 گل HTR A/S P01 ۱,۸۰۰,۰۰۰
  195.70.14 ۲,۲۰۰,۰۰۰
  205.60.14 گل HTR 200 ۲,۱۰۰,۰۰۰
  185.65.15 گل HTR 900 ۱,۶۰۰,۰۰۰
  195.60.15 گل HTR 900 ۱,۶۵۰,۰۰۰
  195.50.15 گل HTR 200 ۱,۶۰۰,۰۰۰
  195.65.15 گل HTR A/S P01 ۱,۸۵۰,۰۰۰
  195.55.15 ۱,۷۵۰,۰۰۰
  205.60.15 گل HTR 900 ۲,۱۵۰,۰۰۰
  205.65.15 گل HTR A/S P01 ۲,۲۵۰,۰۰۰
  205.50.15 گل HTR A/S P01 ۱,۶۵۰,۰۰۰
  215.60.15 گل HTR 900 ۲,۳۰۰,۰۰۰
  215.65.15 ۲,۵۰۰,۰۰۰
  235.75.15 ۲,۶۵۰,۰۰۰
  205.55.16 گل HTR A/S P01 ۲,۲۵۰,۰۰۰
  205.50.16 گل HTR 900 ۲,۰۵۰,۰۰۰
  205.60.16 ۲,۴۰۰,۰۰۰
  215.60.16 گل HTR A/S P01 ۲,۳۰۰,۰۰۰
  215.55.16 گل HTR 900 ۲,۶۰۰,۰۰۰
  225.55.16 ۳,۰۰۰,۰۰۰
  235.60.16 ۳,۰۰۰,۰۰۰
  235.70.16 ۳,۰۰۰,۰۰۰
  245.70.16 ۳,۰۵۰,۰۰۰
  255.70.16 ۲,۹۵۰,۰۰۰
  265.70.16 ۳,۵۰۰,۰۰۰
  275.70.16 ۲,۸۵۰,۰۰۰
  215.45.17 ۲,۵۵۰,۰۰۰
  215.50.17 ۲,۹۵۰,۰۰۰
  225.50.17 ۳,۰۰۰,۰۰۰
  225.65.17 ۳,۰۰۰,۰۰۰
  225.55.17 ۲,۳۵۰,۰۰۰
  225.60.17 ۲,۸۰۰,۰۰۰
  235.55.17 ۳,۱۰۰,۰۰۰
  245.65.17 ۲,۲۵۰,۰۰۰
  285.65.17 ۳,۴۰۰,۰۰۰
  225.45.17 گل HTR 900 ۲,۶۰۰,۰۰۰
  245.40.17 گل HTR Z III ۲,۳۰۰,۰۰۰
  225.40.18 گل HTR 900 ۳,۱۰۰,۰۰۰
  225.45.18 گل HTR 900 ۲,۳۰۰,۰۰۰
  245.45.18 گل HTR 900 ۳,۶۰۰,۰۰۰
  245.40.18 ۳,۶۵۰,۰۰۰
  255.35.18 گل HTR Z III ۲,۷۰۰,۰۰۰
  265.35.18 گل HTR Z III ۲,۸۰۰,۰۰۰
  275.35.18 گل HTR Z III ۳,۴۰۰,۰۰۰
  245.45.19 گل HTR Z III ۳,۸۰۰,۰۰۰
  255.35.19 گل HTR Z III ۲,۸۰۰,۰۰۰
  275.35.19 گل HTR Z III ۵,۰۰۰,۰۰۰
  275.40.19 گل HTR Z III ۴,۴۰۰,۰۰۰
  245.40.20 گل HTR Z III ۳,۳۵۰,۰۰۰
  245.45.20 گل HTR Z ۳,۳۵۰,۰۰۰

دانلوپ

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
  175.60.13 ۱,۱۰۰,۰۰۰
  175.65.14 ۱,۳۰۰,۰۰۰
  185.65.14 ۱,۴۰۰,۰۰۰
  195.80.14 ۱,۲۵۰,۰۰۰
  205.60.14 ۲,۰۰۰,۰۰۰
  205.75.14 ۲,۶۰۰,۰۰۰
  185.65.15 ۱,۵۵۰,۰۰۰
  195.80.15 ۱,۲۰۰,۰۰۰
  205.65.15 ۲,۴۰۰,۰۰۰
  205.70.15 ۲,۶۰۰,۰۰۰
  205.60.15 ۲,۰۵۰,۰۰۰
  235.75.15 ۲,۵۰۰,۰۰۰
  255.70.15 ۳,۲۵۰,۰۰۰
  265.70.15 ۲,۵۰۰,۰۰۰
  205.55.16 ۲,۴۵۰,۰۰۰
  205.50.16 ۲,۰۰۰,۰۰۰
  215.55.16 ۲,۴۰۰,۰۰۰
  215.15 ۲,۵۵۰,۰۰۰
  215.60.16 ۲,۷۵۰,۰۰۰
  215.65.16 ۲,۷۰۰,۰۰۰
  225.70.16 ۲,۲۵۰,۰۰۰
  225.55.16 ۲,۸۰۰,۰۰۰
  245.70.16 ۴,۰۰۰,۰۰۰
  215.50.17 ۲,۷۰۰,۰۰۰
  215.55.17 ۲,۹۰۰,۰۰۰
  215.45.17 ۳,۰۰۰,۰۰۰
  225.55.17 ۳,۱۰۰,۰۰۰
  225.50.17 ۳,۶۰۰,۰۰۰
  225.45.17 ۲,۹۰۰,۰۰۰
  225.65.17 ۳,۹۰۰,۰۰۰
  235.65.17 ۳,۶۵۰,۰۰۰
  235.55.17 ۳,۱۵۰,۰۰۰
  245.45.17 ۳,۶۰۰,۰۰۰
  265.70.17 ۴,۶۰۰,۰۰۰
  265.65.17 ۴,۴۰۰,۰۰۰
  275.65.17 ۴,۱۰۰,۰۰۰
  285.65.17 ۴,۰۰۰,۰۰۰
  285.65.17 ۴,۴۵۰,۰۰۰
  225.40.18 ۳,۳۵۰,۰۰۰
  225.45.18 ۳,۱۵۰,۰۰۰
  225.60.18 ۴,۲۵۰,۰۰۰
  225.55.18 ۴,۲۰۰,۰۰۰
  235.60.18 ۴,۳۰۰,۰۰۰
  235.50.18 ۴,۲۵۰,۰۰۰
  235.45.18 ۳,۶۵۰,۰۰۰
  235.55.18 ۴,۱۰۰,۰۰۰
  245.45.18 ۴,۰۰۰,۰۰۰
  245.40.18 ۴,۰۰۰,۰۰۰
  245.50.18 ۳,۹۰۰,۰۰۰
  255.35.18 ۴,۷۰۰,۰۰۰
  255.45.18 ۳,۶۰۰,۰۰۰
  255.55.18 ۳,۴۰۰,۰۰۰
  265.35.18 ۴,۹۰۰,۰۰۰
  265.60.18 ۵,۳۰۰,۰۰۰
  285.60.18 ۵,۹۰۰,۰۰۰
  235.55.19 ۴,۸۵۰,۰۰۰
  245.40.19 ۵,۲۰۰,۰۰۰
  245.35.19 ۵,۲۰۰,۰۰۰
  245.45.19 ۴,۸۰۰,۰۰۰
  275.40.19 ۵,۲۰۰,۰۰۰
  275.30.19 ۵,۲۰۰,۰۰۰
  275.35.19 ۵,۲۰۰,۰۰۰
  245.45.20 ۵,۶۰۰,۰۰۰
  235.50.20 ۶,۲۵۰,۰۰۰
  265.50.20 ۳,۲۵۰,۰۰۰
  245.40.20 ۴,۶۰۰,۰۰۰
  255.35.20 ۵,۰۰۰,۰۰۰
  275.35.20 ۵,۹۰۰,۰۰۰
  275.40.20 ۶,۴۰۰,۰۰۰
  275.45.20 ۶,۶۰۰,۰۰۰
  285.50.20 ۶,۶۰۰,۰۰۰
  315.35.20 ۶,۹۰۰,۰۰۰
  265.45.21 ۵,۰۰۰,۰۰۰
  295.35.21 ۶,۸۰۰,۰۰۰

برجیستون

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
  255.70.15 ۳,۶۵۰,۰۰۰
  225.70.15 ۲,۹۵۰,۰۰۰
  225.70.16 ۲,۵۰۰,۰۰۰
  215.60.16 ۲,۹۰۰,۰۰۰
  245.70.16 ۳,۱۰۰,۰۰۰
  215.55.17 ۳,۲۵۰,۰۰۰
  225.45.17 ۲,۹۰۰,۰۰۰
  225.65.17 ۴,۶۰۰,۰۰۰
  265.65.17 ۴,۶۵۰,۰۰۰
  225.45.18 ۴,۷۰۰,۰۰۰
  225.55.18 ۴,۴۵۰,۰۰۰
  225.60.18 ۵,۵۰۰,۰۰۰
  235.45.18 ۴,۲۰۰,۰۰۰
  235.50.18 ۳,۵۰۰,۰۰۰
  235.55.18 ۳,۹۰۰,۰۰۰
  235.60.18 ۴,۱۵۰,۰۰۰
  235.65.18 ۳,۹۵۰,۰۰۰
  245.40.18 ۳,۷۵۰,۰۰۰
  245.45.18 ۴,۰۰۰,۰۰۰
  255.35.18 ۲,۸۰۰,۰۰۰
  255.45.18 ۳,۲۰۰,۰۰۰
  275.35.18 ۳,۳۰۰,۰۰۰
  285.60.18 ۴,۹۵۰,۰۰۰
  225.35.19 ۵,۶۴۰,۰۰۰
  235.55.19 ۴,۹۵۰,۰۰۰
  285.50.20 ۵,۴۵۰,۰۰۰
  235.55.20 ۶,۲۰۰,۰۰۰

تراینگل

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
  165.65.13 ۷۰۰,۰۰۰
  175.60.13 ۹۵۰,۰۰۰
  175.70.13 ۹۵۰,۰۰۰
  185.70.13 ۱,۰۰۰,۰۰۰
  185.65.14 ۱,۱۰۰,۰۰۰
  195.60.14 ۱,۲۵۰,۰۰۰
  205.60.14 ۱,۲۵۰,۰۰۰
  185.80.14 ۱,۱۰۰,۰۰۰
  185.65.15 ۱,۱۵۰,۰۰۰
  195.55.15 TR257 ۱,۰۰۰,۰۰۰
  195.60.15 ۱,۳۰۰,۰۰۰
  195.65.15 TR928 ۱,۰۰۰,۰۰۰
  205.60.15 ۱,۳۰۰,۰۰۰
  205.65.15 ۲,۱۵۰,۰۰۰
  205.50.15 ۱,۱۵۰,۰۰۰
  225.70.15 ۱,۸۵۰,۰۰۰
  235.75.15 ۲,۱۵۰,۰۰۰
  255.70.15 TR257 ۱,۶۵۰,۰۰۰
  255.75.15 TR257 ۱,۴۵۰,۰۰۰
  195.55.16 ۲,۲۰۰,۰۰۰
  195.55.16 ۲,۲۰۰,۰۰۰
  205.50.16 ۱,۴۵۰,۰۰۰
  205.55.16 TR928 ۱,۶۰۰,۰۰۰
  215.65.16 ۱,۷۰۰,۰۰۰
  215.55.16 ۲,۴۰۰,۰۰۰
  215.60.16 ۱,۶۵۰,۰۰۰
  215.55.16 TR257 ۱,۴۰۰,۰۰۰
  225.70.16 ۱,۹۰۰,۰۰۰
  235.60.16 ۱,۸۰۰,۰۰۰
  235.70.16 ۲,۲۵۰,۰۰۰
  215.55.17 ۲,۲۰۰,۰۰۰
  215.55.17 ۳,۳۰۰,۰۰۰
  215.45.17 ۱,۵۰۰,۰۰۰
  215.50.17 Sportex TH201 ۱,۷۰۰,۰۰۰
  225.55.17 ۲,۰۵۰,۰۰۰
  225.45.17 ۲,۷۵۰,۰۰۰
  225.50.17 Sportex TH201 ۱,۵۰۰,۰۰۰
  225.45.17 Sportex TH201 ۱,۵۰۰,۰۰۰
  225.60.17 TR257 ۱,۵۰۰,۰۰۰
  225.65.17 ۲,۱۰۰,۰۰۰
  235.55.17 ۱,۹۰۰,۰۰۰
  235.65.17 ۲,۲۵۰,۰۰۰
  235.60.17 ۱,۵۰۰,۰۰۰
  265.70.17 ۲,۲۵۰,۰۰۰
  265.65.17 TR257 ۱,۹۵۰,۰۰۰
  225.40.18 ۱,۵۰۰,۰۰۰
  225.40.18 ۲,۶۵۰,۰۰۰
  225.55.18 ۱,۸۰۰,۰۰۰
  225.45.18 TR257 ۱,۶۰۰,۰۰۰
  235.60.18 ۲,۲۰۰,۰۰۰
  235.50.18 ۵,۳۵۰,۰۰۰
  245.45.18 ۲,۳۰۰,۰۰۰
  245.45.18 ۳,۳۵۰,۰۰۰
  245.45.18 ۴,۷۵۰,۰۰۰
  245.45.18 ۴,۰۰۰,۰۰۰
  285.60.18 ۲,۸۵۰,۰۰۰
  245.45.19 ۸,۲۵۰,۰۰۰
  255.45.19 ۴,۲۰۰,۰۰۰
  245.40.20 ۷,۷۵۰,۰۰۰
  295.35.21 ۶,۹۰۰,۰۰۰

پیرلی

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
  185.65.15 ۱,۹۰۰,۰۰۰
  205.65.15 ۲,۱۵۰,۰۰۰
  195.55.16 ۲,۲۰۰,۰۰۰
  205.55.16 ۲,۷۰۰,۰۰۰
  215.55.16 CINTURATO P7 ۲,۴۵۰,۰۰۰
  215.55.17 CINTURATO P7 ۲,۷۵۰,۰۰۰
  215.45.17 P ZERO Nero GT ۳,۳۰۰,۰۰۰
  225.50.17 ۴,۰۵۰,۰۰۰
  225.55.17 ۷,۷۵۰,۰۰۰
  225.45.17 CINTURATO P7 MO ۴,۰۰۰,۰۰۰
  225.60.17 CINTURATO P7 ۲,۴۵۰,۰۰۰
  235.65.17 ۲,۵۰۰,۰۰۰
  245.45.17 ۵,۹۰۰,۰۰۰
  225.45.18 ۶,۸۰۰,۰۰۰
  225.40.18 CINTURATO P7 ۴,۶۰۰,۰۰۰
  235.40.18 ۸,۹۰۰,۰۰۰
  235.50.18 ۵,۳۰۰,۰۰۰
  235.55.18 Scorpion Verde ۴,۲۰۰,۰۰۰
  245.40.18 ۵,۲۵۰,۰۰۰
  245.45.18 ۴,۴۰۰,۰۰۰
  245.50.18 ۸,۷۰۰,۰۰۰
  255.40.18 ۸,۰۰۰,۰۰۰
  255.35.18 ۶,۵۰۰,۰۰۰
  265.35.18 ۶,۰۰۰,۰۰۰
  275.40.18 ۷,۱۰۰,۰۰۰
  285.35.18 P ZERO MO ۶,۱۵۰,۰۰۰
  225.40.19 ۸,۱۵۰,۰۰۰
  225.45.19 ۸,۰۰۰,۰۰۰
  245.35.19 ۸,۰۰۰,۰۰۰
  245.40.19 ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
  245.45.19 P ZERO (MOE) R-F ۱۰,۲۰۰,۰۰۰
  255.35.19 ۹,۱۰۰,۰۰۰
  255.45.19 P ZERO MO ۷,۰۰۰,۰۰۰
  275.30.19 ۷,۹۵۰,۰۰۰
  275.40.19 ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
  275.35.19 ۱۱,۲۰۰,۰۰۰
  285.30.19 ۸,۱۰۰,۰۰۰
  235.40.20 ۴,۵۵۰,۰۰۰
  245.35.20 ۱۰,۲۰۰,۰۰۰
  245.40.20 P ZERO PZ4 * R-F ۱۰,۵۰۰,۰۰۰
  245.45.20 ۸,۷۰۰,۰۰۰
  255.35.20 ۹,۳۰۰,۰۰۰
  265.45.20 ۸,۹۵۰,۰۰۰
  255.40.20 ۸,۵۰۰,۰۰۰
  275.30.20 ۷,۲۰۰,۰۰۰
  275.35.20 ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
  275.45.20 ۱۰,۲۵۰,۰۰۰
  295.35.20 ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
  245.40.21 ۷,۰۰۰,۰۰۰
  245.35.21 ۱۶,۶۰۰,۰۰۰
  265.40.21 ۱۰,۳۵۰,۰۰۰
  275.40.21 ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
  275.30.21 ۱۶,۵۰۰,۰۰۰
  295.35.21 P ZERO NO ۸,۹۰۰,۰۰۰

جی تی

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
  165.65.13 ۷۰۰,۰۰۰
  175.60.13 ۷۵۰,۰۰۰
  185.70.13 ۹۵۰,۰۰۰
  185.65.14 ۱,۰۰۰,۰۰۰
  195.60.14 ۱,۰۰۰,۰۰۰
  205.60.14 ۱,۳۰۰,۰۰۰
  195.70.14
  205.75.14
  185.65.15 ۱,۱۰۰,۰۰۰
  195.15 ۱,۶۰۰,۰۰۰
  195.55.15 ۱,۱۰۰,۰۰۰
  195.60.15 ۱,۰۰۰,۰۰۰
  235.75.15 ۲,۰۰۰,۰۰۰
  225.70.15 ۱,۸۰۰,۰۰۰
  215.55.16 ۱,۶۵۰,۰۰۰
  215.60.16 ۱,۶۰۰,۰۰۰
  215.65.16 ۱,۷۵۰,۰۰۰
  225.55.16 ۱,۷۰۰,۰۰۰
  245.70.16 ۲,۴۰۰,۰۰۰
  245.75.16 ۲,۴۵۰,۰۰۰
  235.60.16 ۱,۷۵۰,۰۰۰
  265.70.16 ۲,۶۰۰,۰۰۰
  205.50.17 ۱,۶۵۰,۰۰۰
  215.50.17 ۱,۹۰۰,۰۰۰
  215.60.17 ۱,۹۰۰,۰۰۰
  225.55.17 ۱,۷۰۰,۰۰۰
  225.60.17 ۱,۷۵۰,۰۰۰
  225.65.17 ۱,۸۰۰,۰۰۰
  225.45.18 ۲,۱۰۰,۰۰۰
  225.60.18 ۱,۹۰۰,۰۰۰
  235.50.18 ۲,۳۰۰,۰۰۰
  235.55.18 ۲,۴۰۰,۰۰۰
  245.45.18 ۲,۳۰۰,۰۰۰
  235.60.18 ۲,۳۵۰,۰۰۰
  235.55.19 ۲,۴۵۰,۰۰۰

منبع/ ایران جیب

تحریریه

→ خواندن مطلب قبلی

قیمت خودروهای وارداتی/ امروز 11 اسفند 1400

خواندن مطلب بعدی ←

رهبر معظم انقلاب: ریشه بحران اوکراین سیاست‌های بحران‌ساز رژیم مافیایی آمریکا است/ خواهان توقف جنگ هستیم

نوشتن نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *