قیمت خودروهای تولید داخل/13شهریور

ایران خودرو

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
  وانت آریسان ۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۰,۵۶۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  سمند LX ۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۲,۴۵۰,۰۰۰ (‎۰.۴۱%‏)۱,۰۰۰,۰۰۰
  سمند EF7 ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۲,۷۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  سمند EF7 دوگانه سوز ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹,۵۶۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  سورن سال توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  سورن پلاس ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۴,۲۵۷,۰۰۰ (‎-۰.۶۶%‏)-۲,۰۰۰,۰۰۰
  دنا ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷۲,۹۵۸,۰۰۰ (‎۰.۶۲%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰
  دنا پلاس ۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۹۱,۵۳۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  دنا پلاس توربو ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۵,۳۹۹,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  دنا پلاس توربو اتوماتیک ۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  پژو GLX 405 ۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  پژو GLX 405 دوگانه سوز ۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  پژو SLX 405 ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۸,۹۳۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  پژو پارس ۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰,۲۷۳,۰۰۰ (‎۰.۷۴%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰
  پژو پارس دوگانه سوز ۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۵,۶۳۰,۰۰۰ (‎۰.۶۹%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰
  پژو پارس LX ۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۵,۷۹۵,۰۰۰ (‎۰.۶۶%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰
  پژو پارس اتوماتیک ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۸,۱۷۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  پژو 207 دنده‌ای (فرمان هیدرولیک) ۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷۵,۵۶۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  پژو 207 دنده‌ای (فرمان برقی) ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۱,۱۷۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  پژو 207 . دنده‌ای (پانوراما) ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۶,۲۶۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  پژو 207 . اتوماتیک ۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (۰.۰۰%)۰
  پژو 207 . اتوماتیک (پانوراما) ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶۸,۷۳۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  پژو 207 صندوقدار توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  پژو 206 . تیپ 2 ۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۷,۱۲۰,۰۰۰ (‎۱.۲۰%‏)۳,۰۰۰,۰۰۰
  پژو 206 . تیپ 5 ۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  پژو 206 صندوقدار ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۱,۷۴۷,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  پژو 2008 ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۱.۰۲%‏)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰
  رانا ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  رانا پلاس ۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۰,۳۹۱,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  رانا پلاس TU5+ ۱۹۳,۴۲۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هایما اس 5 توربو ( S5 ) ۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  هایما اس 5 توربو ( S5 ) پلاس ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هایما اس 7 توربو ( S7 ) ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  هایما اس 7 توربو ( S7 ) پلاس ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ (‎۱.۲۵%‏)۱۰,۰۰۰,۰۰۰
  پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی ۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل ۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  تارا دستی ۲۹۰,۴۷۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  تارا اتوماتیک به زودی (۰.۰۰%)۰

سایپا

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
  سایپا 111 (سفید) ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  سایپا 131 (سفید) ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  سایپا 151 ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۵,۱۴۳,۰۰۰ (‎۰.۶۷%‏)۱,۰۰۰,۰۰۰
  تیبا ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۶۳۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  تیبا (آپشنال) ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (۰.۰۰%)۰
  تیبا 2 (سفید) ۱۵۷,۵۰۰,۰۰۰ ۱۰۶,۵۱۸,۰۰۰ (‎-۰.۳۲%‏)-۵۰۰,۰۰۰
  تیبا2 پلاس ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (۰.۰۰%)۰
  ساینا ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۴,۶۴۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ساینا پلاس ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (۰.۰۰%)۰
  ساینا S ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۲,۵۳۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  کوییک (ساده) ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۱,۰۶۱,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  کوییک R ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۹,۴۱۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  کوییک S ۱۵۴,۹۹۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  کوییک پلاس اتوماتیک ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۲,۶۷۲,۰۰۰ (‎۱.۳۲%‏)۳,۰۰۰,۰۰۰
  وانت زامیاد ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  وانت زامیاد (رادیال) به زودی (۰.۰۰%)۰
  وانت زامیاد (آپشنال) ۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۲,۵۰۰,۰۰۰ (‎۱.۴۷%‏)۴,۰۰۰,۰۰۰
  وانت زامیاد گازسوز (ساده) ۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) ۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۳۶%‏)۱,۰۰۰,۰۰۰
  وانت زامیاد دیزل . یورو 5 ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  وانت پادرا (پلاس) ۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  شاهین ۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۱,۸۷۱,۰۰۰ (‎۰.۲۸%‏)۱,۰۰۰,۰۰۰

پارس خودرو

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
  برلیانس H220 دنده‌ای توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  برلیانس H230 دنده‌ای ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  برلیانس H320 . اتوماتیک ۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  برلیانس H330 . اتوماتیک ۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  برلیانس کراس ۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  رنو ساندرو – اتوماتیک ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  رنو ساندرو استپ‌وی – دنده‌ای توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  رنو ساندرو استپ‌وی – اتوماتیک ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  پیکاپ دوکابین ریچ ۵۵۰,۰۶۶,۶۰۰ (۰.۰۰%)۰

مدیران خودرو

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
  MVM 315 هاچ‌بک (پلاس) ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲۰,۸۶۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X22 دنده ای (لاکچری) ۳۹۰,۵۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴۱۰,۸۶۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X22 اتوماتیک (لاکچری) ۴۷۹,۸۶۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX ۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X33 ۵۶۲,۸۶۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X33 (جدید) ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X55 (اکسلنت) ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X55 (اکسلنت/ اسپورت) ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  چری آریزو 5 (دنده‌ای) ۵۰۴,۴۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  چری آریزو 5 (Turbo) ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۲۵,۸۶۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  چری آریزو 5 (Turbo) جدید به زودی (۰.۰۰%)۰
  چری آریزو 6 (Turbo) ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۸۷۲,۸۶۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  چری تیگو 5 ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۷۵۰,۸۶۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  چری تیگو 5 (Turbo) به زودی ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  چری تیگو 7 ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۹۹۰,۸۶۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  چری تیگو 8 پرو به زودی (۰.۰۰%)۰

کرمان موتور

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
  لیفان X70 ۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  جک J4 ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  جک S3 ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۹۷%‏)۵,۰۰۰,۰۰۰
  جک S5 ۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  جک S5 جدید ۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  کی‌ام‌سی K7 ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  کی‌ام‌سی T8 ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

گروه بهمن

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
  وانت کارا – تک کابین ۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۶,۵۸۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  وانت کارا – دو کابین ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۲,۹۴۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  بسترن B30 ۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  وانت کاپرا ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵۶۰,۸۶۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  دیگنیتی ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۴۹,۵۰۰,۰۰۰ (‎۱.۸۲%‏)۲۰,۰۰۰,۰۰۰
  فیدلیتی (5 نفره) ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰ (‎۱.۹۴%‏)۲۰,۰۰۰,۰۰۰
  فیدلیتی (7 نفره) ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ (‎۲.۸۳%‏)۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  مزدا3 ۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰

تحریریه

→ خواندن مطلب قبلی

آخرین قیمت آهن آلات/ شنبه13 شهریور

خواندن مطلب بعدی ←

قیمت خودروهای وارداتی/شنبه13شهریور

نوشتن نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *