قیمت به روز هاش 20/5/1400

۱۰

کارخانه ترک

هاش سنگین HEB بنگاه تهران –۲۵۰ کیلوگرم

۳۲۰,۰۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۸

توضیحات

۱۰

کارخانه ترک

هاش سبک HEA بنگاه تهران –۲۰۰ کیلوگرم

۳۲۰,۰۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۸

توضیحات

سایز:

۱۲

انتخاب سایز
۱۰
۱۲
۱۴
۱۶
۱۸
۲۰
۲۴
۲۶
۱۲

کارخانه ترک

هاش سنگین HEB بنگاه تهران –۳۲۲ کیلوگرم

۳۲۰,۰۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۸

توضیحات

۱۲

کارخانه ترک

هاش سبک HEA بنگاه تهران –۲۳۴ کیلوگرم

۳۲۰,۰۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۸

توضیحات

سایز:

۱۴

انتخاب سایز
۱۰
۱۲
۱۴
۱۶
۱۸
۲۰
۲۴
۲۶
۱۴

کارخانه ذوب آهن اصفهان

هاش سبک HEA بنگاه تهران –۳۰۰ کیلوگرم

۲۴۵,۰۰۰۵,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۱۴

کارخانه ذوب آهن اصفهان

هاش سنگین HEB بنگاه تهران –۳۹۰ کیلوگرم

۲۲۰,۰۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۱۴

کارخانه ترک

هاش سبک HEA بنگاه تهران –۲۹۹ کیلوگرم

۳۰۰,۰۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۸

توضیحات

سایز:

۱۶

انتخاب سایز
۱۰
۱۲
۱۴
۱۶
۱۸
۲۰
۲۴
۲۶
۱۶

کارخانه ذوب آهن اصفهان

هاش سبک HEA بنگاه تهران –۳۶۵ کیلوگرم

۳۴۰,۰۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۱۶

کارخانه ذوب آهن اصفهان

هاش سنگین HEB بنگاه تهران –۵۰۰ کیلوگرم

۱۸۰,۰۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

سایز:

۱۸

انتخاب سایز
۱۰
۱۲
۱۴
۱۶
۱۸
۲۰
۲۴
۲۶
۱۸

کارخانه ذوب آهن اصفهان

هاش سبک HEA بنگاه تهران –۴۲۶ کیلوگرم

۱۸۰,۰۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۱۸

کارخانه ذوب آهن اصفهان

هاش سنگین HEB بنگاه تهران –۵۹۰ کیلوگرم

۱۸۰,۰۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

سایز:

۲۰

انتخاب سایز
۱۰
۱۲
۱۴
۱۶
۱۸
۲۰
۲۴
۲۶
۲۰

کارخانه ذوب آهن اصفهان

هاش سنگین HEB بنگاه تهران –۷۲۰ کیلوگرم

۱۸۰,۰۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۲۰

کارخانه ذوب آهن اصفهان

هاش سبک HEA بنگاه تهران –۵۰۸ کیلوگرم

۲۵۰,۰۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

سایز:

۲۴

انتخاب سایز
۱۰
۱۲
۱۴
۱۶
۱۸
۲۰
۲۴
۲۶
۲۴

کارخانه ترک

هاش سنگین HEB بنگاه تهران –۹۶۰ کیلوگرم

۳۳۰,۰۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۸

توضیحات

سایز:

۲۶

انتخاب سایز
۱۰
۱۲
۱۴
۱۶
۱۸
۲۰
۲۴
۲۶
۲۶

کارخانه ترک

هاش سنگین HEB بنگاه تهران –۱۰۷۵ کیلوگرم

۳۳۰,۰۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۸

توضیحات

تحریریه

→ خواندن مطلب قبلی

قیمتد به روز آهن تاریخ 20/5/1400

خواندن مطلب بعدی ←

قیمت به روز میلگرد آجدار 20/5/1400

نوشتن نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *