قیمت به روز میلگرد آجدار 20/5/1400

۸

کارخانه سیادن ابهر

میلگرد آجدار استاندارد A۲ –۴/۵ کیلوگرم

۱۷۶,۳۰۰۳,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۸

کارخانه حسن رود

میلگرد آجدار استاندارد A۲ –۴/۷ کیلوگرم

۱۷۸,۵۰۰۵۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۸

کارخانه آناهیتا گیلان

میلگرد آجدار استاندارد A۲ –۴/۲ کیلوگرم

۱۷۹,۰۰۰۱,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۸

کارخانه ظفر بناب

میلگرد آجدار استاندارد A۲ –۴/۳ کیلوگرم

۱۷۹,۵۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۸

کارخانه کاوه تیکمه داش

میلگرد آجدار استاندارد A۲ –۴/۶ کیلوگرم

۱۷۶,۰۰۰۵۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۸

کارخانه آذر فولاد امین

میلگرد آجدار استاندارد A۲ –۴/۵ کیلوگرم

۱۷۷,۰۰۰۱,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۸

کارخانه درپاد تبریز

میلگرد آجدار استاندارد A۲ –۴/۲ کیلوگرم

۱۷۷,۰۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۸

کارخانه شاهین بناب

میلگرد آجدار استاندارد A۲ –۴/۵ کیلوگرم

۱۸۰,۰۰۰۱,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۸

کارخانه راد همدان

میلگرد آجدار استاندارد A۲ –۴/۳ کیلوگرم

۱۸۱,۸۵۰۱,۷۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۸

کارخانه سمنان

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۴/۵ کیلوگرم

۱۸۴,۰۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۸

کارخانه سیرجان

میلگرد آجدار استاندارد A۲ –۴/۲ کیلوگرم

۱۷۷,۵۰۰۱,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۸

کارخانه امیرکبیر خزر

میلگرد آجدار استاندارد A۲ –۴/۵ کیلوگرم

۱۷۶,۵۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۸

کارخانه کاوه تیکمه داش

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۴/۶ کیلوگرم

۱۷۷,۵۰۰۱,۵۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۸

توضیحات

۸

کارخانه فولاد قزوین

میلگرد آجدار استاندارد A۲ –۵/۲ کیلوگرم

۱۷۴,۰۰۰۱,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۸

توضیحات

۸

کارخانه کویر کاشان

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۴/۵ کیلوگرم

۱۸۶,۰۰۰۴,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۸

توضیحات

۸

کارخانه روهینا جنوب

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۴/۶ کیلوگرم

۱۷۲,۴۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۸

توضیحات

۸

کارخانه فولاد گلستان

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۴/۵ کیلوگرم

تماس بگیرید
۱۴۰۰/۰۵/۱۸

توضیحات

۸

کارخانه خرمدشت تاکستان

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۴/۵ کیلوگرم

تماس بگیرید
۱۴۰۰/۰۵/۱۷

توضیحات

سایز:

۱۰

انتخاب سایز
۸
۱۰
۱۲
۱۴
۱۶
۱۸
۲۰
۲۲
۲۵
۲۸
۳۲
۳۶
۱۰

کارخانه سیادن ابهر

میلگرد آجدار استاندارد A۲ –۷/۵ کیلوگرم

۱۷۰,۳۰۰۲,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۱۰

کارخانه سیادن ابهر

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۷/۵ کیلوگرم

۱۷۶,۳۰۰۳,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۱۰

کارخانه حسن رود

میلگرد آجدار استاندارد A۲ –۷ کیلوگرم

۱۷۴,۰۰۰۵۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۱۰

کارخانه پرشین فولاد

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۷/۵ کیلوگرم

۱۷۴,۰۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۱۰

کارخانه آناهیتا گیلان

میلگرد آجدار استاندارد A۲ –۶/۵ کیلوگرم

۱۷۷,۰۰۰۱,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۱۰

کارخانه ظفر بناب

میلگرد آجدار استاندارد A۲ –۶/۵ کیلوگرم

۱۷۷,۵۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۱۰

کارخانه کاوه تیکمه داش

میلگرد آجدار استاندارد A۲ –۷/۳ کیلوگرم

۱۷۴,۰۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۱۰

کارخانه کاوه تیکمه داش

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۷/۳ کیلوگرم

۱۷۶,۰۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۱۰

کارخانه آذر فولاد امین

میلگرد آجدار استاندارد A۲ –۷ کیلوگرم

۱۷۵,۰۰۰۱,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۱۰

کارخانه آذر فولاد امین

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۷ کیلوگرم

۱۷۸,۰۰۰۱,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۱۰

کارخانه درپاد تبریز

میلگرد آجدار استاندارد A۲ –۶/۵ کیلوگرم

۱۷۵,۰۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۱۰

کارخانه شاهین بناب

میلگرد آجدار استاندارد A۲ –۷/۲ کیلوگرم

۱۷۷,۰۰۰۱,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۱۰

کارخانه سیرجان

میلگرد آجدار استاندارد A۲ –۷/۲ کیلوگرم

۱۷۶,۵۰۰۱,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۱۰

کارخانه خرمدشت تاکستان

میلگرد آجدار استاندارد A۲ –۷ کیلوگرم

۱۷۰,۰۰۰۲,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۱۰

کارخانه خرمدشت تاکستان

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۷ کیلوگرم

۱۷۰,۰۰۰۲,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۱۰

کارخانه سمنان

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۷ کیلوگرم

۱۷۶,۰۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۱۰

کارخانه راد همدان

میلگرد آجدار استاندارد A۲ –۶/۵ کیلوگرم

۱۷۹,۳۵۰۱,۷۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۱۰

کارخانه امیرکبیر خزر

میلگرد آجدار استاندارد A۲ –۷/۵ کیلوگرم

۱۷۴,۰۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۱۰

کارخانه بردسیر کرمان

میلگرد آجدار استاندارد A۲ –۷ کیلوگرم

۱۷۲,۵۰۰۲,۵۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۸

توضیحات

۱۰

کارخانه بافق یزد

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۷ کیلوگرم

۱۷۶,۸۰۰۵۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۸

توضیحات

۱۰

کارخانه آریان فولاد

میلگرد آجدار استاندارد A۲ –۷ کیلوگرم

۱۷۲,۰۰۰۳,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۸

توضیحات

۱۰

کارخانه آریان فولاد

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۷ کیلوگرم

۱۷۷,۰۰۰۳,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۸

توضیحات

۱۰

کارخانه فولاد قزوین

میلگرد آجدار استاندارد A۲ –۷/۶ کیلوگرم

۱۶۷,۰۰۰۱,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۸

توضیحات

۱۰

کارخانه کویر کاشان

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۷/۵ کیلوگرم

۱۸۲,۰۰۰۳,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۸

توضیحات

۱۰

کارخانه روهینا جنوب

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۷ کیلوگرم

۱۷۰,۵۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۸

توضیحات

۱۰

کارخانه آریا ذوب

میلگرد آجدار استاندارد A۲ –۷ کیلوگرم

۱۷۱,۰۰۰۵,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۸

توضیحات

۱۰

کارخانه فولاد گلستان

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۷/۵ کیلوگرم

تماس بگیرید
۱۴۰۰/۰۵/۱۸

توضیحات

۱۰

کارخانه امیرکبیر خزر

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۷/۵ کیلوگرم

۱۷۵,۵۰۰۱,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۸

توضیحات

۱۰

کارخانه میانه

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۷/۵ کیلوگرم

تماس بگیرید
۱۴۰۰/۰۵/۱۸

توضیحات

۱۰

کارخانه نیشابور

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۷/۵ کیلوگرم

۱۷۳,۹۰۰۱,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۸

توضیحات

۱۰

کارخانه فایکو

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۷ کیلوگرم

تماس بگیرید
۱۴۰۰/۰۵/۱۷

توضیحات

۱۰

کارخانه صبا فولاد زاگرس

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۷ کیلوگرم

تماس بگیرید
۱۴۰۰/۰۵/۱۷

توضیحات

۱۰

کارخانه شاهرود

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۷/۵ کیلوگرم

تماس بگیرید
۱۴۰۰/۰۵/۱۷

توضیحات

۱۰

کارخانه هیربد زرندیه

میلگرد آجدار استاندارد A۲ –۷/۵ کیلوگرم

تماس بگیرید
۱۴۰۰/۰۵/۱۳

توضیحات

سایز:

۱۲

انتخاب سایز
۸
۱۰
۱۲
۱۴
۱۶
۱۸
۲۰
۲۲
۲۵
۲۸
۳۲
۳۶
۱۲

کارخانه سیادن ابهر

میلگرد آجدار استاندارد A۲ –۱۱ کیلوگرم

۱۷۰,۳۰۰۲,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۱۲

کارخانه سیادن ابهر

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۱۱ کیلوگرم

۱۷۶,۳۰۰۳,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۱۲

کارخانه امیرکبیر خزر

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۱۱ کیلوگرم

۱۷۴,۰۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۱۲

کارخانه پرشین فولاد

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۱۱ کیلوگرم

۱۷۲,۰۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۱۲

کارخانه آناهیتا گیلان

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۱۰ کیلوگرم

۱۷۵,۰۰۰۱,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۱۲

کارخانه ظفر بناب

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۱۰ کیلوگرم

۱۷۷,۵۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۱۲

کارخانه کاوه تیکمه داش

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۱۰/۵ کیلوگرم

۱۷۴,۰۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۱۲

کارخانه آذر فولاد امین

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۱۰/۵ کیلوگرم

۱۷۵,۰۰۰۱,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۱۲

کارخانه درپاد تبریز

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۹/۵ کیلوگرم

۱۷۵,۰۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۱۲

کارخانه راد همدان

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۹/۵ کیلوگرم

۱۷۶,۸۵۰۱,۷۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۱۲

کارخانه خرمدشت تاکستان

میلگرد آجدار استاندارد A۲ –۱۰/۵ کیلوگرم

۱۷۰,۰۰۰۲,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۱۲

کارخانه خرمدشت تاکستان

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۱۰/۵ کیلوگرم

۱۷۰,۰۰۰۲,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۱۲

کارخانه حسن رود

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۱۰ کیلوگرم

۱۷۴,۰۰۰۵۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۱۲

کارخانه سیرجان

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۱۰ کیلوگرم

۱۷۶,۵۰۰۱,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۱۲

کارخانه سمنان

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۱۰/۵ کیلوگرم

۱۷۵,۰۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۱۲

کارخانه بردسیر کرمان

میلگرد آجدار استاندارد A۲ –۱۰/۵ کیلوگرم

تماس بگیرید
۱۴۰۰/۰۵/۱۸

توضیحات

۱۲

کارخانه بردسیر کرمان

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۱۰/۵ کیلوگرم

۱۷۱,۰۰۰۳,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۸

توضیحات

۱۲

کارخانه بافق یزد

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۱۰/۵ کیلوگرم

۱۷۶,۸۰۰۵۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۸

توضیحات

۱۲

کارخانه نیشابور

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۱۱/۵ کیلوگرم

۱۷۲,۳۰۰۱,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۸

توضیحات

۱۲

کارخانه آریان فولاد

میلگرد آجدار استاندارد A۲ –۱۰ کیلوگرم

۱۷۲,۰۰۰۳,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۸

توضیحات

۱۲

کارخانه آریان فولاد

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۱۰ کیلوگرم

۱۷۷,۰۰۰۳,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۸

توضیحات

۱۲

کارخانه فولاد قزوین

میلگرد آجدار استاندارد A۲ –۱۱ کیلوگرم

۱۶۷,۰۰۰۱,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۸

توضیحات

۱۲

کارخانه کویر کاشان

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۱۱ کیلوگرم

۱۸۲,۰۰۰۲,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۸

توضیحات

۱۲

کارخانه روهینا جنوب

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۱۰ کیلوگرم

۱۶۹,۵۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۸

توضیحات

۱۲

کارخانه قائم اصفهان

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۱۰/۶ کیلوگرم

تماس بگیرید
۱۴۰۰/۰۵/۱۸

توضیحات

۱۲

کارخانه آریا ذوب

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۹/۸ کیلوگرم

۱۷۱,۰۰۰۵,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۸

توضیحات

۱۲

کارخانه شاهین بناب

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۱۰/۴ کیلوگرم

۱۷۶,۰۰۰۱,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۸

توضیحات

۱۲

کارخانه فولاد گلستان

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۱۰/۵ کیلوگرم

تماس بگیرید
۱۴۰۰/۰۵/۱۸

توضیحات

۱۲

کارخانه میانه

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۱۰/۵ کیلوگرم

تماس بگیرید
۱۴۰۰/۰۵/۱۸

توضیحات

۱۲

کارخانه ارگ تبریز

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۱۰/۵ کیلوگرم

تماس بگیرید
۱۴۰۰/۰۵/۱۸

توضیحات

۱۲

کارخانه ذوب آهن اصفهان

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۱۰/۵ کیلوگرم

تماس بگیرید
۱۴۰۰/۰۵/۱۷

توضیحات

۱۲

کارخانه صبا فولاد زاگرس

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۱۰/۵ کیلوگرم

تماس بگیرید
۱۴۰۰/۰۵/۱۷

توضیحات

۱۲

کارخانه نیک صدرای توس

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۱۰/۷ کیلوگرم

تماس بگیرید
۱۴۰۰/۰۵/۱۷

توضیحات

۱۲

کارخانه شاهرود

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۱۱ کیلوگرم

تماس بگیرید
۱۴۰۰/۰۵/۱۷

توضیحات

۱۲

کارخانه فایکو

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۱۰/۵ کیلوگرم

تماس بگیرید
۱۴۰۰/۰۵/۱۷

توضیحات

۱۲

کارخانه هیربد زرندیه

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۱۰/۶ کیلوگرم

تماس بگیرید
۱۴۰۰/۰۵/۱۳

توضیحات

سایز:

۱۴

انتخاب سایز
۸
۱۰
۱۲
۱۴
۱۶
۱۸
۲۰
۲۲
۲۵
۲۸
۳۲
۳۶
۱۴

کارخانه سیادن ابهر

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۱۴/۵ کیلوگرم

۱۶۹,۳۰۰۱,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۱۴

کارخانه امیرکبیر خزر

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۱۴ کیلوگرم

۱۷۱,۵۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۱۴

کارخانه پرشین فولاد

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۱۴ کیلوگرم

۱۷۰,۵۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۱۴

کارخانه آناهیتا گیلان

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۱۴ کیلوگرم

۱۷۵,۰۰۰۱,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۱۴

کارخانه ظفر بناب

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۱۳/۷ کیلوگرم

۱۷۵,۵۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۱۴

کارخانه کاوه تیکمه داش

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۱۴ کیلوگرم

۱۷۲,۰۰۰۵۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۱۴

کارخانه آذر فولاد امین

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۱۴ کیلوگرم

۱۷۲,۰۰۰۱,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۱۴

کارخانه درپاد تبریز

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۱۳/۵ کیلوگرم

۱۷۳,۰۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۱۴

کارخانه راد همدان

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۱۳/۵ کیلوگرم

۱۷۵,۸۵۰۱,۷۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۱۴

کارخانه شاهین بناب

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۱۴/۲ کیلوگرم

۱۷۴,۰۰۰۱,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۱۴

کارخانه ابرکوه

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۱۴/۵ کیلوگرم

۱۶۹,۰۰۰۵,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۱۴

کارخانه حسن رود

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۱۳/۷ کیلوگرم

۱۷۲,۰۰۰۵۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۱۴

کارخانه سمنان

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۱۴ کیلوگرم

تماس بگیرید
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۱۴

کارخانه خرمدشت تاکستان

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۱۴/۵ کیلوگرم

۱۷۰,۰۰۰۲,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۱۴

کارخانه سیرجان

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۱۳/۵ کیلوگرم

۱۷۴,۵۰۰۱,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۱۴

کارخانه بردسیر کرمان

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۱۴ کیلوگرم

۱۶۸,۰۰۰۳,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۸

توضیحات

۱۴

کارخانه بافق یزد

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۱۴ کیلوگرم

۱۷۱,۰۰۰۵۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۸

توضیحات

۱۴

کارخانه نیشابور

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۱۴/۶ کیلوگرم

۱۷۰,۶۰۰۱,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۸

توضیحات

۱۴

کارخانه آریا ذوب

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۱۳/۵ کیلوگرم

۱۶۸,۰۰۰۵,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۸

توضیحات

۱۴

کارخانه آریان فولاد

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۱۴ کیلوگرم

۱۷۱,۵۰۰۳,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۸

توضیحات

۱۴

کارخانه میانه

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۱۴/۵ کیلوگرم

۱۶۸,۰۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۸

توضیحات

۱۴

کارخانه کویر کاشان

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۱۴ کیلوگرم

۱۷۴,۰۰۰۵,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۸

توضیحات

۱۴

کارخانه روهینا جنوب

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۱۴/۲ کیلوگرم

۱۶۷,۵۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۸

توضیحات

۱۴

کارخانه قائم اصفهان

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۱۳/۸ کیلوگرم

۱۶۸,۰۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۸

توضیحات

۱۴

کارخانه ارگ تبریز

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۱۴ کیلوگرم

۱۶۸,۰۰۰۱,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۸

توضیحات

۱۴

کارخانه فولاد گلستان

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۱۴ کیلوگرم

تماس بگیرید
۱۴۰۰/۰۵/۱۸

توضیحات

۱۴

کارخانه ذوب آهن اصفهان

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۱۴/۵ کیلوگرم

۱۶۹,۵۰۰۲,۵۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۷

توضیحات

۱۴

کارخانه شاهرود

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۱۴ کیلوگرم

تماس بگیرید
۱۴۰۰/۰۵/۱۷

توضیحات

۱۴

کارخانه صبا فولاد زاگرس

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۱۴/۵ کیلوگرم

۱۷۳,۰۰۰۳,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۷

توضیحات

۱۴

کارخانه نیک صدرای توس

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۱۴/۵ کیلوگرم

تماس بگیرید
۱۴۰۰/۰۵/۱۷

توضیحات

۱۴

کارخانه فایکو

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۱۴ کیلوگرم

۱۷۰,۰۰۰۵۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۷

توضیحات

۱۴

کارخانه هیربد زرندیه

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۱۴/۵ کیلوگرم

۱۷۰,۷۰۰۲,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۳

توضیحات

سایز:

۱۶

انتخاب سایز
۸
۱۰
۱۲
۱۴
۱۶
۱۸
۲۰
۲۲
۲۵
۲۸
۳۲
۳۶
۱۶

کارخانه سیادن ابهر

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۱۹ کیلوگرم

۱۶۹,۳۰۰۱,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۱۶

کارخانه حسن رود

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۱۸ کیلوگرم

۱۷۲,۰۰۰۵۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۱۶

کارخانه امیرکبیر خزر

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۱۸/۵ کیلوگرم

۱۷۱,۵۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۱۶

کارخانه پرشین فولاد

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۱۸ کیلوگرم

۱۷۰,۰۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۱۶

کارخانه آناهیتا گیلان

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۱۸ کیلوگرم

۱۷۵,۰۰۰۱,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۱۶

کارخانه ظفر بناب

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۱۷/۴ کیلوگرم

۱۷۵,۵۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۱۶

کارخانه کاوه تیکمه داش

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۱۸/۵ کیلوگرم

۱۷۲,۰۰۰۵۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۱۶

کارخانه آذر فولاد امین

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۱۸ کیلوگرم

۱۷۲,۰۰۰۱,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۱۶

کارخانه درپاد تبریز

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۱۷/۵ کیلوگرم

۱۷۳,۰۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۱۶

کارخانه راد همدان

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۱۷/۵ کیلوگرم

۱۷۵,۸۵۰۱,۷۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۱۶

کارخانه شاهین بناب

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۱۸/۵ کیلوگرم

۱۷۴,۰۰۰۱,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۱۶

کارخانه ابرکوه

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۱۹ کیلوگرم

۱۶۹,۰۰۰۵,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۱۶

کارخانه سمنان

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۱۸/۵ کیلوگرم

تماس بگیرید
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۱۶

کارخانه خرمدشت تاکستان

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۱۸/۵ کیلوگرم

۱۷۰,۰۰۰۲,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۱۶

کارخانه سیرجان

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۱۷/۵ کیلوگرم

۱۷۴,۵۰۰۱,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۱۶

کارخانه بردسیر کرمان

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۱۸ کیلوگرم

۱۶۸,۰۰۰۳,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۸

توضیحات

۱۶

کارخانه بافق یزد

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۱۸/۵ کیلوگرم

۱۷۱,۰۰۰۵۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۸

توضیحات

۱۶

کارخانه نیشابور

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۱۹ کیلوگرم

۱۷۰,۶۰۰۱,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۸

توضیحات

۱۶

کارخانه آریا ذوب

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۱۷/۵ کیلوگرم

۱۶۸,۰۰۰۵,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۸

توضیحات

۱۶

کارخانه آریان فولاد

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۱۸ کیلوگرم

۱۷۱,۵۰۰۳,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۸

توضیحات

۱۶

کارخانه میانه

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۱۹ کیلوگرم

تماس بگیرید
۱۴۰۰/۰۵/۱۸

توضیحات

۱۶

کارخانه کویر کاشان

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۱۸/۵ کیلوگرم

۱۷۴,۰۰۰۵,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۸

توضیحات

۱۶

کارخانه روهینا جنوب

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۱۸ کیلوگرم

۱۶۷,۵۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۸

توضیحات

۱۶

کارخانه قائم اصفهان

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۱۸/۵ کیلوگرم

۱۶۸,۰۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۸

توضیحات

۱۶

کارخانه ارگ تبریز

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۱۸ کیلوگرم

۱۶۸,۰۰۰۱,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۸

توضیحات

۱۶

کارخانه ذوب آهن اصفهان

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۱۸/۵ کیلوگرم

۱۷۳,۰۰۰۲,۵۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۷

توضیحات

۱۶

کارخانه شاهرود

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۱۹ کیلوگرم

تماس بگیرید
۱۴۰۰/۰۵/۱۷

توضیحات

۱۶

کارخانه صبا فولاد زاگرس

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۱۹ کیلوگرم

۱۷۳,۰۰۰۳,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۷

توضیحات

۱۶

کارخانه نیک صدرای توس

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۱۹ کیلوگرم

تماس بگیرید
۱۴۰۰/۰۵/۱۷

توضیحات

۱۶

کارخانه فایکو

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۱۸/۴ کیلوگرم

۱۷۰,۰۰۰۵۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۷

توضیحات

۱۶

کارخانه هیربد زرندیه

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۱۹ کیلوگرم

تماس بگیرید
۱۴۰۰/۰۵/۱۳

توضیحات

سایز:

۱۸

انتخاب سایز
۸
۱۰
۱۲
۱۴
۱۶
۱۸
۲۰
۲۲
۲۵
۲۸
۳۲
۳۶
۱۸

کارخانه سیادن ابهر

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۲۳ کیلوگرم

۱۶۹,۳۰۰۱,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۱۸

کارخانه حسن رود

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۲۳ کیلوگرم

۱۷۲,۰۰۰۵۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۱۸

کارخانه امیرکبیر خزر

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۲۴ کیلوگرم

۱۷۱,۵۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۱۸

کارخانه پرشین فولاد

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۲۴ کیلوگرم

۱۷۰,۰۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۱۸

کارخانه آناهیتا گیلان

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۲۳ کیلوگرم

۱۷۵,۰۰۰۱,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۱۸

کارخانه ظفر بناب

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۲۲/۳ کیلوگرم

۱۷۵,۵۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۱۸

کارخانه کاوه تیکمه داش

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۲۳ کیلوگرم

۱۷۲,۰۰۰۵۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۱۸

کارخانه آذر فولاد امین

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۲۳ کیلوگرم

۱۷۲,۰۰۰۱,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۱۸

کارخانه درپاد تبریز

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۲۳ کیلوگرم

۱۷۳,۰۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۱۸

کارخانه راد همدان

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۲۱/۵ کیلوگرم

۱۷۵,۸۵۰۱,۷۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۱۸

کارخانه شاهین بناب

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۲۳/۴ کیلوگرم

۱۷۴,۰۰۰۱,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۱۸

کارخانه سیرجان

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۲۳ کیلوگرم

۱۷۴,۵۰۰۱,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۱۸

کارخانه سمنان

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۲۳ کیلوگرم

تماس بگیرید
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۱۸

کارخانه خرمدشت تاکستان

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۲۳ کیلوگرم

۱۷۰,۰۰۰۲,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۱۸

کارخانه بافق یزد

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۲۴ کیلوگرم

۱۶۹,۸۰۰۵۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۸

توضیحات

۱۸

کارخانه نیشابور

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۲۴ کیلوگرم

۱۷۰,۶۰۰۱,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۸

توضیحات

۱۸

کارخانه آریا ذوب

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۲۳/۵ کیلوگرم

۱۶۸,۰۰۰۵,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۸

توضیحات

۱۸

کارخانه آریان فولاد

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۲۳ کیلوگرم

۱۷۱,۵۰۰۳,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۸

توضیحات

۱۸

کارخانه میانه

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۲۴ کیلوگرم

۱۶۸,۰۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۸

توضیحات

۱۸

کارخانه کویر کاشان

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۲۴ کیلوگرم

۱۷۴,۰۰۰۵,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۸

توضیحات

۱۸

کارخانه روهینا جنوب

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۲۳ کیلوگرم

۱۶۷,۵۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۸

توضیحات

۱۸

کارخانه قائم اصفهان

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۲۲/۵ کیلوگرم

۱۶۸,۰۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۸

توضیحات

۱۸

کارخانه ارگ تبریز

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۲۳ کیلوگرم

۱۶۸,۰۰۰۱,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۸

توضیحات

۱۸

کارخانه ذوب آهن اصفهان

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۲۴ کیلوگرم

۱۶۹,۵۰۰۳,۵۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۷

توضیحات

۱۸

کارخانه شاهرود

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۲۳ کیلوگرم

تماس بگیرید
۱۴۰۰/۰۵/۱۷

توضیحات

۱۸

کارخانه صبا فولاد زاگرس

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۲۴ کیلوگرم

۱۷۳,۰۰۰۳,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۷

توضیحات

۱۸

کارخانه نیک صدرای توس

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۲۴ کیلوگرم

تماس بگیرید
۱۴۰۰/۰۵/۱۷

توضیحات

۱۸

کارخانه فایکو

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۲۴ کیلوگرم

۱۷۰,۰۰۰۵۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۷

توضیحات

۱۸

کارخانه هیربد زرندیه

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۲۴ کیلوگرم

۱۷۰,۷۰۰۳,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۳

توضیحات

سایز:

۲۰

انتخاب سایز
۸
۱۰
۱۲
۱۴
۱۶
۱۸
۲۰
۲۲
۲۵
۲۸
۳۲
۳۶
۲۰

کارخانه سیادن ابهر

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۲۹ کیلوگرم

۱۶۹,۳۰۰۱,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۲۰

کارخانه حسن رود

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۲۹ کیلوگرم

۱۷۲,۰۰۰۵۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۲۰

کارخانه امیرکبیر خزر

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۲۹ کیلوگرم

۱۷۱,۵۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۲۰

کارخانه پرشین فولاد

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۲۹ کیلوگرم

۱۷۰,۰۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۲۰

کارخانه آناهیتا گیلان

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۲۸ کیلوگرم

۱۷۵,۰۰۰۱,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۲۰

کارخانه ظفر بناب

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۲۸ کیلوگرم

۱۷۵,۵۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۲۰

کارخانه کاوه تیکمه داش

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۲۸/۵ کیلوگرم

۱۷۲,۰۰۰۵۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۲۰

کارخانه آذر فولاد امین

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۲۸/۴ کیلوگرم

۱۷۲,۰۰۰۱,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۲۰

کارخانه راد همدان

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۲۷ کیلوگرم

۱۷۵,۸۵۰۱,۷۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۲۰

کارخانه شاهین بناب

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۲۹ کیلوگرم

۱۷۴,۰۰۰۱,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۲۰

کارخانه سیرجان

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۲۸/۹ کیلوگرم

۱۷۴,۵۰۰۱,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۲۰

کارخانه سمنان

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۲۸ کیلوگرم

تماس بگیرید
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۲۰

کارخانه خرمدشت تاکستان

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۲۹/۵ کیلوگرم

۱۷۰,۰۰۰۲,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۲۰

کارخانه بردسیر کرمان

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۲۸ کیلوگرم

۱۶۸,۰۰۰۳,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۸

توضیحات

۲۰

کارخانه بافق یزد

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۲۹/۵ کیلوگرم

۱۶۹,۸۰۰۵۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۸

توضیحات

۲۰

کارخانه نیشابور

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۲۹/۴ کیلوگرم

۱۷۰,۶۰۰۱,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۸

توضیحات

۲۰

کارخانه آریا ذوب

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۲۹ کیلوگرم

۱۶۸,۰۰۰۵,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۸

توضیحات

۲۰

کارخانه آریان فولاد

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۲۸ کیلوگرم

۱۷۱,۵۰۰۳,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۸

توضیحات

۲۰

کارخانه میانه

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۲۹/۵ کیلوگرم

تماس بگیرید
۱۴۰۰/۰۵/۱۸

توضیحات

۲۰

کارخانه کویر کاشان

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۲۹ کیلوگرم

۱۷۴,۰۰۰۵,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۸

توضیحات

۲۰

کارخانه روهینا جنوب

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۲۸/۷ کیلوگرم

۱۶۷,۵۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۸

توضیحات

۲۰

کارخانه قائم اصفهان

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۲۸ کیلوگرم

۱۶۸,۰۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۸

توضیحات

۲۰

کارخانه ارگ تبریز

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۲۹ کیلوگرم

۱۶۸,۰۰۰۱,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۸

توضیحات

۲۰

کارخانه فولاد گلستان

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۲۸/۵ کیلوگرم

تماس بگیرید
۱۴۰۰/۰۵/۱۸

توضیحات

۲۰

کارخانه ذوب آهن اصفهان

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۲۹/۵ کیلوگرم

۱۶۹,۵۰۰۳,۸۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۷

توضیحات

۲۰

کارخانه شاهرود

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۳۰ کیلوگرم

تماس بگیرید
۱۴۰۰/۰۵/۱۷

توضیحات

۲۰

کارخانه صبا فولاد زاگرس

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۲۹/۵ کیلوگرم

۱۷۳,۰۰۰۳,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۷

توضیحات

۲۰

کارخانه نیک صدرای توس

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۲۹ کیلوگرم

تماس بگیرید
۱۴۰۰/۰۵/۱۷

توضیحات

۲۰

کارخانه فایکو

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۲۹/۵ کیلوگرم

۱۷۰,۰۰۰۵۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۷

توضیحات

۲۰

کارخانه هیربد زرندیه

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۲۹/۵ کیلوگرم

۱۷۰,۷۰۰۳,۳۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۳

توضیحات

سایز:

۲۲

انتخاب سایز
۸
۱۰
۱۲
۱۴
۱۶
۱۸
۲۰
۲۲
۲۵
۲۸
۳۲
۳۶
۲۲

کارخانه سیادن ابهر

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۳۵ کیلوگرم

۱۶۹,۳۰۰۱,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۲۲

کارخانه پرشین فولاد

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۳۵ کیلوگرم

۱۷۰,۰۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۲۲

کارخانه آناهیتا گیلان

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۳۵ کیلوگرم

۱۷۵,۰۰۰۱,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۲۲

کارخانه ظفر بناب

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۳۵ کیلوگرم

۱۷۵,۵۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۲۲

کارخانه کاوه تیکمه داش

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۳۵ کیلوگرم

۱۷۲,۰۰۰۵۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۲۲

کارخانه آذر فولاد امین

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۳۵ کیلوگرم

۱۷۲,۰۰۰۱,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۲۲

کارخانه راد همدان

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۳۵ کیلوگرم

۱۷۵,۸۵۰۱,۷۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۲۲

کارخانه شاهین بناب

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۳۵ کیلوگرم

۱۷۴,۰۰۰۱,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۲۲

کارخانه امیرکبیر خزر

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۳۵/۵ کیلوگرم

۱۷۱,۵۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۲۲

کارخانه ابرکوه

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۳۵/۸ کیلوگرم

۱۶۹,۰۰۰۵,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۲۲

کارخانه سمنان

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۳۶ کیلوگرم

تماس بگیرید
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۲۲

کارخانه خرمدشت تاکستان

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۳۵ کیلوگرم

۱۷۰,۰۰۰۲,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۲۲

کارخانه بافق یزد

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۳۵ کیلوگرم

۱۶۹,۸۰۰۵۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۸

توضیحات

۲۲

کارخانه نیشابور

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۳۶/۴ کیلوگرم

۱۷۰,۶۰۰۱,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۸

توضیحات

۲۲

کارخانه آریان فولاد

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۳۵ کیلوگرم

۱۷۱,۵۰۰۳,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۸

توضیحات

۲۲

کارخانه میانه

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۳۶ کیلوگرم

تماس بگیرید
۱۴۰۰/۰۵/۱۸

توضیحات

۲۲

کارخانه کویر کاشان

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۳۶ کیلوگرم

۱۷۴,۰۰۰۵,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۸

توضیحات

۲۲

کارخانه روهینا جنوب

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۳۵ کیلوگرم

۱۶۷,۵۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۸

توضیحات

۲۲

کارخانه قائم اصفهان

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۳۵ کیلوگرم

۱۶۸,۰۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۸

توضیحات

۲۲

کارخانه ارگ تبریز

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۳۴ کیلوگرم

۱۶۸,۰۰۰۱,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۸

توضیحات

۲۲

کارخانه فولاد گلستان

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۳۵ کیلوگرم

تماس بگیرید
۱۴۰۰/۰۵/۱۸

توضیحات

۲۲

کارخانه ذوب آهن اصفهان

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۳۵/۵ کیلوگرم

۱۶۷,۰۰۰۳,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۷

توضیحات

۲۲

کارخانه صبا فولاد زاگرس

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۳۵ کیلوگرم

۱۷۳,۰۰۰۳,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۷

توضیحات

۲۲

کارخانه نیک صدرای توس

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۳۵ کیلوگرم

تماس بگیرید
۱۴۰۰/۰۵/۱۷

توضیحات

۲۲

کارخانه فایکو

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۳۵ کیلوگرم

۱۷۰,۰۰۰۵۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۷

توضیحات

۲۲

کارخانه هیربد زرندیه

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۳۵/۸ کیلوگرم

تماس بگیرید
۱۴۰۰/۰۵/۱۳

توضیحات

سایز:

۲۵

انتخاب سایز
۸
۱۰
۱۲
۱۴
۱۶
۱۸
۲۰
۲۲
۲۵
۲۸
۳۲
۳۶
۲۵

کارخانه سیادن ابهر

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۴۵ کیلوگرم

۱۶۹,۳۰۰۱,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۲۵

کارخانه پرشین فولاد

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۴۶ کیلوگرم

۱۷۰,۰۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۲۵

کارخانه آناهیتا گیلان

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۴۴ کیلوگرم

۱۷۵,۰۰۰۱,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۲۵

کارخانه ظفر بناب

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۴۴/۵ کیلوگرم

۱۷۵,۵۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۲۵

کارخانه کاوه تیکمه داش

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۴۴/۵ کیلوگرم

۱۷۲,۰۰۰۵۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۲۵

کارخانه آذر فولاد امین

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۴۴/۷ کیلوگرم

۱۷۲,۰۰۰۱,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۲۵

کارخانه امیرکبیر خزر

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۴۶ کیلوگرم

۱۷۱,۵۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۲۵

کارخانه راد همدان

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۴۵ کیلوگرم

۱۷۶,۳۵۰۱,۷۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۲۵

کارخانه شاهین بناب

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۴۵/۲ کیلوگرم

۱۷۴,۰۰۰۱,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۲۵

کارخانه ابرکوه

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۴۶ کیلوگرم

۱۶۹,۰۰۰۵,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۲۵

کارخانه سمنان

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۴۴/۵ کیلوگرم

تماس بگیرید
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۲۵

کارخانه خرمدشت تاکستان

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۴۶ کیلوگرم

۱۷۰,۰۰۰۲,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۲۵

کارخانه بردسیر کرمان

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۴۴ کیلوگرم

تماس بگیرید
۱۴۰۰/۰۵/۱۸

توضیحات

۲۵

کارخانه بافق یزد

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۴۶ کیلوگرم

۱۶۹,۸۰۰۵۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۸

توضیحات

۲۵

کارخانه نیشابور

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۴۶/۵ کیلوگرم

۱۷۰,۶۰۰۱,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۸

توضیحات

۲۵

کارخانه آریان فولاد

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۴۶ کیلوگرم

۱۷۱,۵۰۰۳,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۸

توضیحات

۲۵

کارخانه میانه

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۴۶/۵ کیلوگرم

تماس بگیرید
۱۴۰۰/۰۵/۱۸

توضیحات

۲۵

کارخانه کویر کاشان

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۴۶ کیلوگرم

۱۷۴,۰۰۰۵,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۸

توضیحات

۲۵

کارخانه روهینا جنوب

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۴۵ کیلوگرم

۱۶۷,۵۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۸

توضیحات

۲۵

کارخانه قائم اصفهان

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۴۶ کیلوگرم

۱۶۸,۰۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۸

توضیحات

۲۵

کارخانه ارگ تبریز

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۴۵ کیلوگرم

تماس بگیرید
۱۴۰۰/۰۵/۱۸

توضیحات

۲۵

کارخانه فولاد گلستان

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۴۵ کیلوگرم

تماس بگیرید
۱۴۰۰/۰۵/۱۸

توضیحات

۲۵

کارخانه ذوب آهن اصفهان

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۴۶ کیلوگرم

تماس بگیرید
۱۴۰۰/۰۵/۱۷

توضیحات

۲۵

کارخانه صبا فولاد زاگرس

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۴۴/۵ کیلوگرم

۱۷۳,۰۰۰۳,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۷

توضیحات

۲۵

کارخانه نیک صدرای توس

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۴۵ کیلوگرم

تماس بگیرید
۱۴۰۰/۰۵/۱۷

توضیحات

۲۵

کارخانه فایکو

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۴۶ کیلوگرم

۱۷۰,۰۰۰۵۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۷

توضیحات

۲۵

کارخانه هیربد زرندیه

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۴۶ کیلوگرم

تماس بگیرید
۱۴۰۰/۰۵/۱۳

توضیحات

سایز:

۲۸

انتخاب سایز
۸
۱۰
۱۲
۱۴
۱۶
۱۸
۲۰
۲۲
۲۵
۲۸
۳۲
۳۶
۲۸

کارخانه پرشین فولاد

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۵۷ کیلوگرم

۱۷۰,۵۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۲۸

کارخانه آناهیتا گیلان

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۵۶ کیلوگرم

۱۷۵,۰۰۰۱,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۲۸

کارخانه ظفر بناب

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۵۷ کیلوگرم

۱۷۵,۵۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۲۸

کارخانه شاهین بناب

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۵۶/۶ کیلوگرم

۱۷۴,۰۰۰۱,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۲۸

کارخانه راد همدان

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۵۵ کیلوگرم

۱۷۶,۳۵۰۱,۷۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۲۸

کارخانه امیرکبیر خزر

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۵۸ کیلوگرم

۱۷۱,۵۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۲۸

کارخانه ابرکوه

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۵۸ کیلوگرم

تماس بگیرید
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۲۸

کارخانه سمنان

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۵۷/۵ کیلوگرم

تماس بگیرید
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۲۸

کارخانه خرمدشت تاکستان

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۵۶ کیلوگرم

۱۷۰,۰۰۰۲,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۲۸

کارخانه کاوه تیکمه داش

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۵۶/۵ کیلوگرم

۱۷۱,۵۰۰۵۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۸

توضیحات

۲۸

کارخانه بافق یزد

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۵۷/۵ کیلوگرم

۱۶۹,۸۰۰۵۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۸

توضیحات

۲۸

کارخانه آذر فولاد امین

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۵۶ کیلوگرم

۱۷۱,۰۰۰۱,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۸

توضیحات

۲۸

کارخانه نیشابور

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۵۷/۵ کیلوگرم

۱۷۰,۶۰۰۱,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۸

توضیحات

۲۸

کارخانه آریان فولاد

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۵۶ کیلوگرم

تماس بگیرید
۱۴۰۰/۰۵/۱۸

توضیحات

۲۸

کارخانه کویر کاشان

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۵۶ کیلوگرم

۱۷۴,۰۰۰۵,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۸

توضیحات

۲۸

کارخانه میانه

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۵۸ کیلوگرم

۱۶۸,۰۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۸

توضیحات

۲۸

کارخانه روهینا جنوب

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۵۸ کیلوگرم

تماس بگیرید
۱۴۰۰/۰۵/۱۸

توضیحات

۲۸

کارخانه قائم اصفهان

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۵۷ کیلوگرم

تماس بگیرید
۱۴۰۰/۰۵/۱۸

توضیحات

۲۸

کارخانه ذوب آهن اصفهان

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۵۸ کیلوگرم

۱۶۸,۰۰۰۴,۵۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۷

توضیحات

۲۸

کارخانه صبا فولاد زاگرس

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۵۸ کیلوگرم

تماس بگیرید
۱۴۰۰/۰۵/۱۷

توضیحات

۲۸

کارخانه نیک صدرای توس

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۵۷ کیلوگرم

تماس بگیرید
۱۴۰۰/۰۵/۱۷

توضیحات

۲۸

کارخانه فایکو

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۵۷ کیلوگرم

تماس بگیرید
۱۴۰۰/۰۵/۱۷

توضیحات

۲۸

کارخانه هیربد زرندیه

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۵۸ کیلوگرم

تماس بگیرید
۱۴۰۰/۰۵/۱۳

توضیحات

سایز:

۳۲

انتخاب سایز
۸
۱۰
۱۲
۱۴
۱۶
۱۸
۲۰
۲۲
۲۵
۲۸
۳۲
۳۶
۳۲

کارخانه پرشین فولاد

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۷۴ کیلوگرم

۱۷۰,۵۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۳۲

کارخانه آناهیتا گیلان

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۷۳ کیلوگرم

۱۷۵,۰۰۰۱,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۳۲

کارخانه شاهین بناب

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۷۴ کیلوگرم

۱۷۴,۰۰۰۱,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۳۲

کارخانه ابرکوه

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۷۵/۷ کیلوگرم

۱۶۹,۰۰۰۵,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۳۲

کارخانه راد همدان

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۷۴ کیلوگرم

۱۷۷,۸۵۰۱,۷۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۳۲

کارخانه کاوه تیکمه داش

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۷۳ کیلوگرم

۱۷۱,۵۰۰۵۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۸

توضیحات

۳۲

کارخانه بافق یزد

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۷۵ کیلوگرم

۱۶۹,۸۰۰۵۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۸

توضیحات

۳۲

کارخانه آذر فولاد امین

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۷۳/۵ کیلوگرم

۱۷۱,۰۰۰۱,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۸

توضیحات

۳۲

کارخانه کویر کاشان

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۷۶ کیلوگرم

۱۷۴,۰۰۰۵,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۸

توضیحات

۳۲

کارخانه میانه

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۷۶ کیلوگرم

۱۶۸,۰۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۸

توضیحات

۳۲

کارخانه روهینا جنوب

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۷۵ کیلوگرم

تماس بگیرید
۱۴۰۰/۰۵/۱۸

توضیحات

۳۲

کارخانه نیشابور

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۷۴ کیلوگرم

۱۷۲,۳۰۰۱,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۸

توضیحات

۳۲

کارخانه قائم اصفهان

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۷۵ کیلوگرم

تماس بگیرید
۱۴۰۰/۰۵/۱۸

توضیحات

۳۲

کارخانه ذوب آهن اصفهان

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۷۵ کیلوگرم

۱۶۸,۰۰۰۴,۵۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۷

توضیحات

۳۲

کارخانه صبا فولاد زاگرس

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۷۵ کیلوگرم

تماس بگیرید
۱۴۰۰/۰۵/۱۷

توضیحات

۳۲

کارخانه نیک صدرای توس

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۷۵ کیلوگرم

تماس بگیرید
۱۴۰۰/۰۵/۱۷

توضیحات

۳۲

کارخانه فایکو

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۷۵ کیلوگرم

تماس بگیرید
۱۴۰۰/۰۵/۱۷

توضیحات

۳۲

کارخانه هیربد زرندیه

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۷۶ کیلوگرم

تماس بگیرید
۱۴۰۰/۰۵/۱۳

توضیحات

سایز:

۳۶

انتخاب سایز
۸
۱۰
۱۲
۱۴
۱۶
۱۸
۲۰
۲۲
۲۵
۲۸
۳۲
۳۶
۳۶

کارخانه کویر کاشان

میلگرد آجدار استاندارد A۳ –۹۵ کیلوگرم

تماس بگیرید
۱۴۰۰/۰۵/۱۸

توضیحات

تحریریه

→ خواندن مطلب قبلی

قیمت به روز هاش 20/5/1400

خواندن مطلب بعدی ←

گزارش میدانی بازار آهن

نوشتن نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *