قیمت انواع لاستیک خودرو

آخرین به روز رسانی در تاریخ سه شنبه، ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ ، ۰۹:۲۱:۰۰

قیمت ها برای یک حلقه لاستیک هست.

ایران تایر

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
  165.65.13 گل آدرینا ۴۵۰,۰۰۰
  175.60.13 گل سارینا ۵۰۰,۰۰۰
  185.65.14 گل کارنا ۵۵۰,۰۰۰
  205.60.14 گل رونیکا ۶۵۰,۰۰۰
  185.65.15 گل کارنا ۵۰۰,۰۰۰
  205.60.15 گل رونیکا ۷۰۰,۰۰۰
  205.55.16 گل کارنا ۷۰۰,۰۰۰

کویر

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
  165.65.13 گل KB12 ۵۰۰,۰۰۰
  175.60.13 گل KB2000 ۵۵۰,۰۰۰
  175.70.13 گل KB14 ۶۵۰,۰۰۰
  185.65.14 گل KB22 ۶۰۰,۰۰۰
  205.60.14 گل KB77 ۷۰۰,۰۰۰
  185.65.15 گل KB27 ۵۵۰,۰۰۰
  195.60.15 ۶۵۰,۰۰۰
  205.60.15 گل KB77 ۷۰۰,۰۰۰
  205.55.16 گل KB14 ۷۰۰,۰۰۰
  215.60.17 گل KB66 ۱,۰۰۰,۰۰۰

یزدتایر

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
  165.65.13 گل ونوس ۴۵۰,۰۰۰
  175.60.13 ۵۵۰,۰۰۰
  175.70.13 ۶۰۰,۰۰۰
  185.65.14 گل اورانوس ۶۰۰,۰۰۰
  205.60.14 گل مرکوری ۷۰۰,۰۰۰
  185.65.15 گل اورانوس ۵۵۰,۰۰۰
  195.65.15 ۶۵۰,۰۰۰
  205.60.15 گل مرکوری ۷۵۰,۰۰۰
  205.55.16 ۷۰۰,۰۰۰
  215.55.17 گل نپتون ۹۵۰,۰۰۰

بارز

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
  165.65.13 گل P648 ۴۵۰,۰۰۰
  175.60.13 گل P601 ۶۰۰,۰۰۰
  175.70.13 ۶۰۰,۰۰۰
  185.60.14 ۶۰۰,۰۰۰
  185.65.14 گل P640 ۶۰۰,۰۰۰
  205.60.14 گل P624 ۷۰۰,۰۰۰
  185.65.15 ۵۲۵,۰۰۰
  185.60.15 گل P640 ۵۰۰,۰۰۰
  205.65.15 ۲,۱۵۰,۰۰۰
  195.60.15 ۷۰۰,۰۰۰
  195.65.15 گل P648 ۶۰۰,۰۰۰
  205.60.15 گل P624 ۷۵۰,۰۰۰
  205.50.16 گل P624 ۷۵۰,۰۰۰
  215.55.16 ۲,۳۵۰,۰۰۰
  205.55.16 ۷۰۰,۰۰۰
  215.65.16 گل S630 ۱,۱۰۰,۰۰۰
  225.70.16 گل S630 ۱,۳۵۰,۰۰۰
  215.55.17 ۲,۰۵۰,۰۰۰
  225.65.17 گل S677 ۱,۰۵۰,۰۰۰
  235.65.17 گل S673 ۱,۲۰۰,۰۰۰
  245.45.18 ۳,۳۵۰,۰۰۰

رودستون

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
  175.60.13 گل CP672 ۹۰۰,۰۰۰
  175.70.13 گل CP661 ۹۵۰,۰۰۰
  185.60.13 گل N Blue HD Plus ۹۵۰,۰۰۰
  185.70.13 گل CP661 ۹۵۰,۰۰۰
  205.60.14 گل N5000 Plus ۱,۳۰۰,۰۰۰
  185.65.14 گل N5000 Plus ۱,۱۰۰,۰۰۰
  195.60.14 گل N5000 Plus ۱,۲۰۰,۰۰۰
  205.65.14 گل N5000 Plus ۱,۳۰۰,۰۰۰
  185.65.15 گل CP672 ۱,۱۰۰,۰۰۰
  195.60.15 گل CP672 ۱,۲۰۰,۰۰۰
  195.65.15 ۱,۱۵۰,۰۰۰
  205.60.15 گل N5000 Plus ۱,۲۵۰,۰۰۰
  205.65.15 گل CP672 ۱,۳۵۰,۰۰۰
  205.70.15 گل NFera ۱,۳۰۰,۰۰۰
  195.50.16 گل CP672 ۱,۴۰۰,۰۰۰
  215.60.16 ۱,۷۰۰,۰۰۰
  205.55.16 گل CP672 ۱,۴۰۰,۰۰۰
  215.55.16 گل CP672 ۱,۷۰۰,۰۰۰
  245.70.16 گل NFera ۲,۱۰۰,۰۰۰
  215.45.17 گل NFera SU1 ۱,۶۰۰,۰۰۰
  215.55.17 گل NFera SU1 ۲,۸۰۰,۰۰۰
  215.60.17 گل CP672 ۱,۹۰۰,۰۰۰
  225.45.17 گل NFera SU1 ۲,۰۰۰,۰۰۰
  225.60.17 گل CP672 ۱,۷۰۰,۰۰۰
  235.50.18 گل NFera ۲,۰۰۰,۰۰۰
  225.45.18 ۱,۷۵۰,۰۰۰
  235.55.18 گل NFera ۲,۳۰۰,۰۰۰
  235.60.18 گل NFera ۱,۸۵۰,۰۰۰
  245.50.18 گل NFera SU1
  225.50.18 گل CP672 ۳,۴۵۰,۰۰۰
  245.60.18 گل ROADIAN HTX RH5 ۲,۲۰۰,۰۰۰
  245.45.18 گل NFera ۲,۲۰۰,۰۰۰

نکسن

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
  165.65.13 ۸۵۰,۰۰۰
  175.70.13 ۹۵۰,۰۰۰
  185.70.13 ۱,۰۵۰,۰۰۰
  175.60.13 ۱,۳۰۰,۰۰۰
  175.60.13 ۹۰۰,۰۰۰
  185.65.14 ۹۵۰,۰۰۰
  185.70.14 ۱,۴۵۰,۰۰۰
  185.60.14 ۱,۰۵۰,۰۰۰
  205.60.14 ۱,۳۰۰,۰۰۰
  185.60.14 ۲,۱۰۰,۰۰۰
  185.60.14 ۱,۰۰۰,۰۰۰
  205.75.14 ۱,۴۰۰,۰۰۰
  185.65.15 ۱,۱۵۰,۰۰۰
  175.50.15 ۱,۴۵۰,۰۰۰
  225.70.15 ۱,۷۵۰,۰۰۰
  205.65.15 ۱,۳۰۰,۰۰۰
  195.70.15 ۱,۴۰۰,۰۰۰
  215.75.15 ۱,۷۰۰,۰۰۰
  195.55.15 ۱,۳۵۰,۰۰۰
  195.60.15 ۱,۲۵۰,۰۰۰
  195.65.15 ۱,۳۰۰,۰۰۰
  205.60.15 ۱,۴۰۰,۰۰۰
  205.70.15 ۱,۴۰۰,۰۰۰
  255.70.15 ۲,۰۰۰,۰۰۰
  195.50.16 ۱,۶۰۰,۰۰۰
  215.65.16 ۱,۶۰۰,۰۰۰
  195.75.16 ۱,۸۰۰,۰۰۰
  205.80.16 ۱,۶۰۰,۰۰۰
  205.16 ۱,۷۵۰,۰۰۰
  255.75.16 ۲,۴۵۰,۰۰۰
  195.75.16 ۱,۵۰۰,۰۰۰
  185.55.16 ۱,۳۰۰,۰۰۰
  205.55.16 ۱,۵۵۰,۰۰۰
  265.75.16 ۳,۷۵۰,۰۰۰
  235.70.16 ۲,۰۰۰,۰۰۰
  205.50.16 ۱,۴۰۰,۰۰۰
  215.55.16 ۱,۶۰۰,۰۰۰
  215.60.16 ۱,۶۵۰,۰۰۰
  225.55.16 ۱,۹۰۰,۰۰۰
  225.70.16 ۱,۹۰۰,۰۰۰
  205.50.17 ۱,۹۵۰,۰۰۰
  225.50.17 ۲,۴۵۰,۰۰۰
  215.45.17 ۱,۶۵۰,۰۰۰
  245.45.17 ۲,۰۰۰,۰۰۰
  215.50.17 ۱,۷۰۰,۰۰۰
  285.65.17 ۲,۳۰۰,۰۰۰
  215.65.17 ۱,۶۰۰,۰۰۰
  215.55.17 ۱,۷۰۰,۰۰۰
  225.65.17 ۲,۰۰۰,۰۰۰
  285.65.17 ۲,۵۵۰,۰۰۰
  225.45.17 ۱,۷۰۰,۰۰۰
  225.60.17 ۱,۷۰۰,۰۰۰
  235.55.17 ۲,۰۰۰,۰۰۰
  235.65.17 ۲,۳۰۰,۰۰۰
  245.65.17 ۲,۴۰۰,۰۰۰
  255.55.17 ۲,۰۰۰,۰۰۰
  255.60.17 ۱,۶۵۰,۰۰۰
  265.65.17 ۲,۵۵۰,۰۰۰
  225.50.18 ۲,۲۵۰,۰۰۰
  285.60.18 ۲,۵۰۰,۰۰۰
  225.35.18 ۲,۲۵۰,۰۰۰
  285.40.18 ۱,۸۰۰,۰۰۰
  235.40.18 ۱,۸۰۰,۰۰۰
  275.35.18 ۲,۱۵۰,۰۰۰
  225.55.18 ۲,۲۰۰,۰۰۰
  225.60.18 ۲,۵۰۰,۰۰۰
  235.45.18 ۱,۹۰۰,۰۰۰
  235.50.18 ۲,۴۰۰,۰۰۰
  235.55.18 ۲,۵۵۰,۰۰۰
  235.55.18 ۱,۷۰۰,۰۰۰
  235.55.18 ۲,۳۰۰,۰۰۰
  245.40.18 ۲,۳۵۰,۰۰۰
  245.45.18 ۲,۳۵۰,۰۰۰
  245.60.18 ۲,۲۰۰,۰۰۰
  255.60.18 ۲,۶۰۰,۰۰۰
  265.60.18 ۲,۳۵۰,۰۰۰
  275.40.19 ۲,۲۵۰,۰۰۰
  225.40.19 ۱,۹۰۰,۰۰۰
  225.45.19 ۲,۰۰۰,۰۰۰
  235.55.19 ۲,۱۵۰,۰۰۰
  245.45.19 ۲,۶۵۰,۰۰۰
  275.35.20 ۲,۷۰۰,۰۰۰
  245.45.20 ۲,۵۰۰,۰۰۰
  265.50.20 ۲,۹۰۰,۰۰۰
  285.50.20 ۳,۱۰۰,۰۰۰
  245.40.20 ۲,۳۰۰,۰۰۰
  275.40.20 ۲,۷۰۰,۰۰۰

کومهو

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
  195.14 ۱,۲۵۰,۰۰۰
  195.14 ۱,۲۵۰,۰۰۰
  205.16 ۱,۷۰۰,۰۰۰
  165.65.13 گل SENSE KR26 ۸۵۰,۰۰۰
  175.70.13 ۱,۰۰۰,۰۰۰
  185.70.13 ۱,۰۰۰,۰۰۰
  175.60.13 ۱,۰۰۰,۰۰۰
  185.60.13 ۱,۰۵۰,۰۰۰
  185.65.14 گل Ecsta SPT KU31 ۱,۲۰۰,۰۰۰
  205.60.14 گل SOLUS HS11 ۱,۳۵۰,۰۰۰
  205.60.14 گل Ecsta HS51 ۱,۳۰۰,۰۰۰
  195.60.14 گل SOLUS HS11 ۱,۲۵۰,۰۰۰
  205.65.14 گل Ecsta HS51 ۱,۳۵۰,۰۰۰
  185.65.15 گل Ecowing ۱,۱۵۰,۰۰۰
  185.70.13 ۱,۶۵۰,۰۰۰
  205.60.15 گل Ecsta HS51 ۱,۴۰۰,۰۰۰
  175.50.15 گل Ecowing ۱,۴۰۰,۰۰۰
  205.65.15 گل SOLUS ۱,۴۵۰,۰۰۰
  195.60.15 گل SOLUS HS11 ۱,۳۰۰,۰۰۰
  195.65.15 گل Ecowing ۱,۲۰۰,۰۰۰
  205.50.15 گل Ecsta HS51 ۱,۸۰۰,۰۰۰
  225.60.16 ۱,۸۵۰,۰۰۰
  235.60.16 ۲,۰۰۰,۰۰۰
  245.75.16 ۲,۳۰۰,۰۰۰
  245.70.16 ۲,۳۰۰,۰۰۰
  205.60.16 ۱,۶۰۰,۰۰۰
  205.50.16 گل Ecsta ۱,۶۵۰,۰۰۰
  215.55.16 ۱,۹۵۰,۰۰۰
  205.55.16 گل Ecsta HS51 ۱,۷۰۰,۰۰۰
  215.65.16 گل Eco Solus KL21 ۱,۴۰۰,۰۰۰
  195.50.16 گل SOLUS KH17 ۱,۷۵۰,۰۰۰
  195.75.16 گل PORTRAN ۱,۷۰۰,۰۰۰
  225.70.16 گل Ecowing ES01 KH27 ۱,۸۰۰,۰۰۰
  235.60.16 گل SOLUS HS11 ۱,۹۰۰,۰۰۰
  225.55.16 گل ECSTA HS51 ۱,۹۰۰,۰۰۰
  235.70.16 گل Crugen HP71 ۲,۱۰۰,۰۰۰
  205.45.16 گل Ecsta HS51 ۲,۶۰۰,۰۰۰
  215.60.16 گل Ecowing Es01 kh27 ۱,۷۰۰,۰۰۰
  205.65.16 گل SOLUS KH17 ۱,۴۵۰,۰۰۰
  265.70.16 گل CRUGEN HP91 ۳,۵۰۰,۰۰۰
  205.50.17 گل Ecsta ۲,۰۰۰,۰۰۰
  215.45.17 گل SOLUS KH17 ۱,۸۰۰,۰۰۰
  225.60.17 گل Eco SOLUS KL21 ۱,۵۵۰,۰۰۰
  225.65.17 گل Eco SOLUS KL21 ۲,۱۰۰,۰۰۰
  225.50.17 گل SOLUS KH17 ۲,۲۰۰,۰۰۰
  235.60.17 گل Crugen HP71 ۱,۷۰۰,۰۰۰
  215.60.17 گل Eco SOLUS KL21 ۲,۰۰۰,۰۰۰
  225.45.17 گل Ecsta HS51 ۱,۹۵۰,۰۰۰
  215.50.17 گل Ecowing ۱,۹۰۰,۰۰۰
  215.55.17 گل Ecsta HS51 ۱,۹۰۰,۰۰۰
  225.55.17 گل SOLUS KH17 ۲,۱۰۰,۰۰۰
  225.50.17 گل ECSTA HS51 ۲,۷۰۰,۰۰۰
  225.60.17 گل CRUGEN ۱,۷۵۰,۰۰۰
  235.65.17 گل Eco SOLUS KL21 ۲,۵۵۰,۰۰۰
  235.55.17 گل Ecowing Es01 kh27 ۲,۰۰۰,۰۰۰
  215.40.18 ۱,۶۰۰,۰۰۰
  235.60.18 گل Eco SOLUS KL21 ۲,۰۵۰,۰۰۰
  265.60.18 ۲,۰۰۰,۰۰۰
  225.55.18 گل Eco SOLUS KL21 ۲,۵۰۰,۰۰۰
  235.65.18 ۲,۳۰۰,۰۰۰
  215.45.18 ۲,۰۰۰,۰۰۰
  225.45.18 گل SOLUS KH17 ۲,۱۰۰,۰۰۰
  235.55.18 گل Road Venture APT KL51 ۲,۵۰۰,۰۰۰
  235.45.18 گل Ecsta XC KU26 ۲,۳۰۰,۰۰۰
  245.60.18 گل Eco SOLUS KL21 ۲,۷۰۰,۰۰۰
  245.45.18 گل Ecsta LE Sport KU39 ۲,۴۰۰,۰۰۰
  235.50.18 گل CRUGEN HP91 ۲,۳۰۰,۰۰۰
  255.60.18 گل CRUGEN PREMIUM KL33 ۲,۰۰۰,۰۰۰
  225.60.18 گل CRUGEN HP91 ۲,۷۵۰,۰۰۰
  235.55.19 گل CRUGEN PREMIUM KL33 ۲,۶۰۰,۰۰۰
  245.45.19 گل CRUGEN ۳,۰۰۰,۰۰۰
  275.35.19 گل Ecsta LE Sport KU39 ۳,۷۰۰,۰۰۰
  275.40.19 گل ECSTA PS91 ۳,۸۰۰,۰۰۰
  245.40.20 ۲,۴۰۰,۰۰۰

هانکوک

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
  165.65.13 Optimo K715 ۱,۵۵۰,۰۰۰
  175.70.13 گل Smart Plus H429 ۱,۵۰۰,۰۰۰
  175.60.13 Solus HS11 ۹۰۰,۰۰۰
  185.60.13 گل OPTIMO ME02 K424 ۱,۶۰۰,۰۰۰
  205.65.14
  205.60.14 گل OPTIMO ME02 K424 ۱,۵۵۰,۰۰۰
  175.50.15 ۱,۸۵۰,۰۰۰
  235.75.15 ۲,۴۵۰,۰۰۰
  195.65.15 Optimo K415 ۱,۴۰۰,۰۰۰
  195.60.15 Optimo K415 ۱,۴۰۰,۰۰۰
  205.60.15 گل Kinergy ۱,۶۵۰,۰۰۰
  205.65.15 ۱,۷۰۰,۰۰۰
  185.65.15 گل Kinergy Eco 2 ۱,۳۰۰,۰۰۰
  235.60.16 گل OPTIMO ME02 K424 ۲,۲۰۰,۰۰۰
  205.55.16 گل Ventus ME01 K114 ۲,۳۰۰,۰۰۰
  195.50.16 گل OPTIMO K415 ۲,۰۵۰,۰۰۰
  215.55.16 گل Ventus ۱,۸۵۰,۰۰۰
  215.60.16 گل Ventus ۱,۹۵۰,۰۰۰
  245.70.16 گل Dynapro HP2 RA33 ۲,۳۰۰,۰۰۰
  225.70.16 گل Dynapro HP2 RA33 ۲,۴۰۰,۰۰۰
  235.70.16 گل Dynapro HP2 RA33 ۲,۳۰۰,۰۰۰
  225.50.17 گل Ventus ME01 K114 ۳,۰۰۰,۰۰۰
  225.60.17 ۲,۳۰۰,۰۰۰
  215.45.17 گل Ventus Prime2 K115 ۲,۰۰۰,۰۰۰
  215.50.17 گل Ventus ۲,۲۰۰,۰۰۰
  215.55.17 گل OPTIMO K415 ۲,۰۰۰,۰۰۰
  225.65.17 گل Dynapro HP2 RA33 ۲,۱۵۰,۰۰۰
  225.45.17 گل OPTIMO K415 ۲,۲۵۰,۰۰۰
  235.55.17 گل Ventus ۲,۳۵۰,۰۰۰
  235.50.18 گل Ventus ۳,۵۰۰,۰۰۰
  235.55.18 گل OPTIMO H426 ۲,۴۵۰,۰۰۰
  225.55.18 گل OPTIMO H426 ۲,۶۰۰,۰۰۰
  245.40.18 گل Ventus V12 evo2 K120 ۳,۵۰۰,۰۰۰
  225.45.18 گل OPTIMO K415 ۲,۲۰۰,۰۰۰
  245.60.18 گل Dynapro HP RA23 ۲,۷۰۰,۰۰۰
  235.60.18 گل Dynapro HP2 RA33 ۲,۴۰۰,۰۰۰
  225.50.18 گل Ventus V12 evo K110 ۲,۶۵۰,۰۰۰
  245.45.18 گل Ventus Prime2 K115 ۲,۶۵۰,۰۰۰
  235.55.19 گل Ventus Prime2 K115 ۳,۲۰۰,۰۰۰
  245.40.19 گل Ventus Prime2 K115 ۳,۲۰۰,۰۰۰
  275.35.19 گل Ventus V12 evo2 K120 ۳,۷۰۰,۰۰۰
  275.40.19 گل Ventus V12 evo2 K120 ۳,۶۰۰,۰۰۰

میشلن

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
  185.65.15 گل Energy ۱,۹۰۰,۰۰۰
  195.60.15 ۲,۲۵۰,۰۰۰
  195.60.15 Energy Saver Plus ۱,۷۵۰,۰۰۰
  195.65.15 ۲,۰۵۰,۰۰۰
  205.65.15 ۲,۱۵۰,۰۰۰
  225.70.15 ۲,۲۰۰,۰۰۰
  195.55.16 ۲,۲۰۰,۰۰۰
  205.60.16 ۲,۶۰۰,۰۰۰
  215.55.16 Primacy 3 ۲,۳۵۰,۰۰۰
  215.60.16 ۲,۴۰۰,۰۰۰
  225.70.16 ۲,۳۵۰,۰۰۰
  205.55.16 ۲,۱۰۰,۰۰۰
  215.45.17 گل PRIMACY HP ۳,۰۵۰,۰۰۰
  215.55.17 گل Primacy ۳,۳۰۰,۰۰۰
  205.55.17 گل Primacy 3 ۳,۸۰۰,۰۰۰
  225.50.17 گل Primacy 3 ۴,۰۰۰,۰۰۰
  225.45.18 گل Pilot ۴,۷۰۰,۰۰۰
  225.55.18 گل Primacy ۲,۲۰۰,۰۰۰
  235.50.18 گل Primacy ۵,۳۰۰,۰۰۰
  245.45.18 ۴,۹۵۰,۰۰۰
  245.50.18 گل Primacy 3 ۶,۲۰۰,۰۰۰
  265.40.21 گل LATITUDE SPORT 3 ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
  295.35.21 ۶,۴۰۰,۰۰۰

مارشال

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
  175.60.13 گل MH12 ۹۰۰,۰۰۰
  185.65.14 گل MH12 ۱,۱۰۰,۰۰۰
  205.60.15 گل MH12 ۱,۴۰۰,۰۰۰
  185.65.15 گل MH12 ۱,۱۵۰,۰۰۰
  205.65.15 گل Matrac ۱,۴۵۰,۰۰۰
  225.70.15 ۱,۹۵۰,۰۰۰
  195.55.15 ۱,۲۵۰,۰۰۰
  195.70.15 ۱,۴۰۰,۰۰۰
  205.55.15 گل MH12 ۱,۴۰۰,۰۰۰
  205.55.16 گل MH12 ۱,۵۰۰,۰۰۰
  205.45.16 گل MH12 ۱,۵۰۰,۰۰۰
  205.50.16 گل MH12 ۱,۴۰۰,۰۰۰
  195.65.16 گل Matrac ۱,۵۰۰,۰۰۰
  265.75.16 ۳,۷۵۰,۰۰۰
  225.55.16 ۱,۹۰۰,۰۰۰
  215.65.16 ۱,۶۰۰,۰۰۰
  215.60.16 ۱,۷۰۰,۰۰۰
  195.45.16 ۱,۴۵۰,۰۰۰
  215.55.16 ۱,۷۰۰,۰۰۰
  235.70.16 ۱,۸۰۰,۰۰۰
  245.75.16 ۳,۵۰۰,۰۰۰
  225.50.17 ۲,۰۰۰,۰۰۰
  215.55.17 ۱,۷۵۰,۰۰۰
  215.45.17 ۱,۷۰۰,۰۰۰
  215.50.17 ۱,۷۵۰,۰۰۰
  265.70.17 ۴,۰۰۰,۰۰۰
  225.65.17 گل CRUGEN KL21 ۱,۹۰۰,۰۰۰
  205.40.17 ۱,۷۵۰,۰۰۰
  285.60.17 گل Matrac STX KL12 ۲,۶۰۰,۰۰۰
  245.60.18 ۲,۲۵۰,۰۰۰
  225.55.18 ۲,۲۵۰,۰۰۰
  225.45.18 گل Matrac MU12 ۱,۸۰۰,۰۰۰
  235.55.19 ۲,۱۵۰,۰۰۰
  245.45.20 ۲,۵۰۰,۰۰۰
  275.40.20 ۲,۵۵۰,۰۰۰
  235.60.18 گل CRUGEN KL21 ۳,۳۰۰,۰۰۰

یوکوهاما

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
  215.60.16 گل DB E70B ۱,۹۰۰,۰۰۰
  265.70.16 گل GEOLANDAR H/T G039 ۳,۰۰۰,۰۰۰
  215.55.17 گل DB E70B ۱,۹۰۰,۰۰۰
  285.65.17 گل G94B ۳,۳۰۰,۰۰۰

سومیتومو

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
  185.60.13 گل HTR A/S P01 ۹۵۰,۰۰۰
  185.60.14 گل HTR A/S P01 ۱,۳۰۰,۰۰۰
  185.65.14 گل HTR A/S P01 ۱,۲۵۰,۰۰۰
  195.60.14 گل HTR A/S P01 ۱,۱۵۰,۰۰۰
  205.60.14 گل HTR 200 ۱,۴۵۰,۰۰۰
  185.65.15 گل HTR 900 ۱,۲۵۰,۰۰۰
  195.65.15 گل HTR A/S P01 ۱,۴۰۰,۰۰۰
  195.60.15 گل HTR 900 ۱,۵۰۰,۰۰۰
  195.50.15 گل HTR 200 ۱,۶۵۰,۰۰۰
  205.50.15 گل HTR A/S P01 ۱,۶۵۰,۰۰۰
  205.60.15 گل HTR 900 ۱,۶۵۰,۰۰۰
  205.65.15 گل HTR A/S P01 ۱,۵۰۰,۰۰۰
  215.60.15 گل HTR 900 ۱,۹۰۰,۰۰۰
  205.55.16 گل HTR A/S P01 ۲,۱۰۰,۰۰۰
  215.60.16 گل HTR A/S P01 ۱,۹۵۰,۰۰۰
  205.50.16 گل HTR 900 ۱,۵۵۰,۰۰۰
  215.55.16 گل HTR 900 ۱,۸۰۰,۰۰۰
  225.45.17 گل HTR 900 ۲,۳۵۰,۰۰۰
  245.40.17 گل HTR Z III ۲,۳۰۰,۰۰۰
  265.35.18 گل HTR Z III ۲,۸۰۰,۰۰۰
  255.35.18 گل HTR Z III ۲,۷۰۰,۰۰۰
  275.35.18 گل HTR Z III ۳,۴۰۰,۰۰۰
  225.40.18 گل HTR 900 ۳,۱۰۰,۰۰۰
  225.45.18 گل HTR 900 ۲,۳۰۰,۰۰۰
  245.45.18 گل HTR 900 ۲,۴۵۰,۰۰۰
  245.45.19 گل HTR Z III ۳,۸۰۰,۰۰۰
  255.35.19 گل HTR Z III ۲,۸۰۰,۰۰۰
  275.35.19 گل HTR Z III ۳,۹۰۰,۰۰۰
  275.40.19 گل HTR Z III ۴,۴۰۰,۰۰۰
  245.40.20 گل HTR Z III ۳,۳۵۰,۰۰۰
  245.45.20 گل HTR Z ۳,۳۵۰,۰۰۰

دانلوپ

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
  175.60.13 ۹۷۵,۰۰۰
  205.60.14 ۱,۳۰۰,۰۰۰
  205.60.14 ۱,۳۵۰,۰۰۰
  175.65.14 ۱,۰۵۰,۰۰۰
  195.80.14 ۱,۲۵۰,۰۰۰
  185.65.14 ۱,۲۰۰,۰۰۰
  215.15 ۱,۸۰۰,۰۰۰
  185.65.15 ۱,۲۰۰,۰۰۰
  255.70.15 ۲,۷۵۰,۰۰۰
  205.65.15 ۱,۷۵۰,۰۰۰
  235.75.15 ۲,۰۵۰,۰۰۰
  265.70.15 ۲,۵۰۰,۰۰۰
  205.70.15 ۱,۹۵۰,۰۰۰
  195.80.15 ۱,۲۰۰,۰۰۰
  205.60.15 ۱,۴۰۰,۰۰۰
  215.55.16 ۲,۲۰۰,۰۰۰
  225.70.16 ۲,۲۵۰,۰۰۰
  205.55.16 ۱,۷۰۰,۰۰۰
  215.60.16 ۱,۶۵۰,۰۰۰
  205.50.16 ۱,۶۰۰,۰۰۰
  215.65.16 ۱,۹۵۰,۰۰۰
  285.65.17 ۳,۸۰۰,۰۰۰
  215.50.17 ۲,۴۰۰,۰۰۰
  225.55.17 ۲,۴۵۰,۰۰۰
  225.50.17 ۲,۸۵۰,۰۰۰
  215.55.17 ۱,۹۰۰,۰۰۰
  205.75.14 ۱,۶۰۰,۰۰۰
  235.65.17 ۳,۳۵۰,۰۰۰
  215.45.17 ۲,۲۰۰,۰۰۰
  265.70.17 ۴,۰۰۰,۰۰۰
  275.65.17 ۴,۰۰۰,۰۰۰
  245.45.17 ۲,۳۰۰,۰۰۰
  225.45.17 ۲,۲۰۰,۰۰۰
  225.65.17 ۲,۹۵۰,۰۰۰
  235.55.17 ۲,۳۵۰,۰۰۰
  285.65.17 ۴,۲۰۰,۰۰۰
  265.65.17 ۳,۶۰۰,۰۰۰
  225.40.18 ۲,۸۰۰,۰۰۰
  235.60.18 ۲,۹۰۰,۰۰۰
  245.45.18 ۳,۲۰۰,۰۰۰
  235.50.18 ۳,۶۰۰,۰۰۰
  265.35.18 ۳,۴۰۰,۰۰۰
  225.45.18 ۲,۳۰۰,۰۰۰
  225.60.18 ۴,۰۰۰,۰۰۰
  245.40.18 ۳,۴۵۰,۰۰۰
  225.55.18 ۳,۱۵۰,۰۰۰
  255.55.18 ۳,۴۰۰,۰۰۰
  235.45.18 ۲,۲۵۰,۰۰۰
  235.55.18 ۳,۱۰۰,۰۰۰
  255.35.18 ۳,۱۵۰,۰۰۰
  285.60.18 ۴,۱۰۰,۰۰۰
  235.55.19 ۳,۷۰۰,۰۰۰
  245.45.19 ۳,۰۰۰,۰۰۰
  275.30.19 ۴,۷۵۰,۰۰۰
  275.35.19 ۴,۵۰۰,۰۰۰
  245.35.19 ۴,۱۰۰,۰۰۰
  245.40.19 ۴,۳۰۰,۰۰۰
  275.40.19 ۴,۲۰۰,۰۰۰
  275.35.20 ۴,۶۰۰,۰۰۰
  275.40.20 ۴,۱۰۰,۰۰۰
  255.35.20 ۴,۲۵۰,۰۰۰
  315.35.20 ۵,۵۰۰,۰۰۰
  275.45.20 ۴,۶۵۰,۰۰۰
  245.45.20 ۴,۱۵۰,۰۰۰
  295.35.21 ۴,۷۰۰,۰۰۰
  285.50.20 ۴,۵۰۰,۰۰۰
  265.50.20 ۳,۲۵۰,۰۰۰
  245.40.20 ۳,۸۰۰,۰۰۰
  265.45.21 ۴,۵۰۰,۰۰۰

برجیستون

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
  225.70.15 ۲,۹۵۰,۰۰۰
  255.70.15 ۲,۹۵۰,۰۰۰
  215.60.16 ۲,۱۰۰,۰۰۰
  225.70.16 ۲,۲۵۰,۰۰۰
  245.70.16 ۲,۷۵۰,۰۰۰
  225.65.17 ۳,۱۵۰,۰۰۰
  265.65.17 ۴,۴۵۰,۰۰۰
  215.55.17 ۲,۲۵۰,۰۰۰
  225.45.17 ۲,۳۵۰,۰۰۰
  225.45.18 ۲,۱۵۰,۰۰۰
  235.50.18 ۲,۶۰۰,۰۰۰
  255.35.18 ۲,۴۵۰,۰۰۰
  235.65.18 ۳,۹۵۰,۰۰۰
  225.60.18 ۴,۲۵۰,۰۰۰
  255.45.18 ۲,۴۰۰,۰۰۰
  245.45.18 ۴,۵۰۰,۰۰۰
  275.35.18 ۳,۳۰۰,۰۰۰
  225.60.18 ۴,۲۵۰,۰۰۰
  235.55.18 ۳,۲۵۰,۰۰۰
  235.55.19 ۳,۹۵۰,۰۰۰
  225.35.19 ۵,۶۴۰,۰۰۰
  235.55.20 ۵,۳۵۰,۰۰۰

تراینگل

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
  165.65.13 ۶۰۰,۰۰۰
  175.60.13 ۷۰۰,۰۰۰
  175.70.13 ۷۵۰,۰۰۰
  185.70.13 ۷۵۰,۰۰۰
  185.65.14 ۸۰۰,۰۰۰
  195.60.14 ۸۵۰,۰۰۰
  205.60.14 ۹۰۰,۰۰۰
  205.60.15 ۱,۰۵۰,۰۰۰
  205.65.15 ۲,۱۵۰,۰۰۰
  235.75.15 ۱,۴۰۰,۰۰۰
  185.65.15 ۹۵۰,۰۰۰
  195.55.15 TR257 ۱,۰۰۰,۰۰۰
  195.60.15 ۱,۰۰۰,۰۰۰
  195.65.15 TR928 ۹۵۰,۰۰۰
  205.50.15 ۱,۱۵۰,۰۰۰
  255.75.15 TR257 ۱,۴۵۰,۰۰۰
  255.70.15 TR257 ۱,۶۵۰,۰۰۰
  195.55.16 ۲,۲۰۰,۰۰۰
  205.50.16 ۱,۱۰۰,۰۰۰
  195.55.16 ۲,۲۰۰,۰۰۰
  205.55.16 TR928 ۲,۱۵۰,۰۰۰
  215.60.16 ۲,۴۰۰,۰۰۰
  215.65.16 ۱,۳۰۰,۰۰۰
  225.70.16 ۱,۵۵۰,۰۰۰
  215.55.16 TR257 ۱,۷۰۰,۰۰۰
  215.55.16 ۲,۳۵۰,۰۰۰
  215.45.17 ۳,۱۰۰,۰۰۰
  235.55.17 ۱,۵۰۰,۰۰۰
  235.65.17 ۲,۵۰۰,۰۰۰
  215.55.17 ۲,۰۵۰,۰۰۰
  215.55.17 ۳,۳۰۰,۰۰۰
  235.60.17 ۱,۵۰۰,۰۰۰
  265.70.17 ۲,۲۵۰,۰۰۰
  225.55.17 ۱,۳۵۰,۰۰۰
  215.50.17 Sportex TH201 ۱,۴۰۰,۰۰۰
  225.45.17 ۲,۸۵۰,۰۰۰
  225.45.17 Sportex TH201 ۱,۶۰۰,۰۰۰
  225.50.17 Sportex TH201 ۱,۴۵۰,۰۰۰
  225.60.17 TR257 ۱,۷۵۰,۰۰۰
  265.65.17 TR257 ۱,۸۰۰,۰۰۰
  245.45.18 ۴,۹۵۰,۰۰۰
  235.60.18 ۱,۶۰۰,۰۰۰
  235.50.18 ۵,۳۵۰,۰۰۰
  225.55.18 ۲,۹۵۰,۰۰۰
  245.45.18 ۳,۳۵۰,۰۰۰
  245.45.18 ۱,۶۰۰,۰۰۰
  225.40.18 ۲,۶۵۰,۰۰۰
  245.45.18 ۴,۰۰۰,۰۰۰
  225.55.18 ۲,۹۵۰,۰۰۰
  225.40.18 ۱,۵۰۰,۰۰۰
  225.45.18 TR257 ۱,۶۰۰,۰۰۰
  255.45.19 ۴,۲۰۰,۰۰۰
  245.45.19 ۸,۲۵۰,۰۰۰
  245.40.20 ۷,۷۵۰,۰۰۰
  295.35.21 ۶,۹۰۰,۰۰۰

پیرلی

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
  205.65.15 ۲,۱۵۰,۰۰۰
  185.65.15 ۱,۹۰۰,۰۰۰
  205.55.16 ۲,۱۰۰,۰۰۰
  195.55.16 ۲,۲۰۰,۰۰۰
  215.55.16 CINTURATO P7 ۱,۷۰۰,۰۰۰
  215.45.17 P ZERO Nero GT ۳,۱۰۰,۰۰۰
  215.55.17 CINTURATO P7 ۲,۰۰۰,۰۰۰
  235.65.17 ۲,۵۰۰,۰۰۰
  245.45.17 ۳,۸۰۰,۰۰۰
  225.45.17 CINTURATO P7 MO ۲,۸۰۰,۰۰۰
  225.50.17 ۴,۰۵۰,۰۰۰
  225.60.17 CINTURATO P7 ۱,۷۵۰,۰۰۰
  225.45.18 ۵,۵۰۰,۰۰۰
  265.35.18 ۵,۴۰۰,۰۰۰
  2245.40.18 ۵,۰۰۰,۰۰۰
  235.50.18 ۵,۳۰۰,۰۰۰
  255.35.18 ۵,۲۰۰,۰۰۰
  275.40.18 ۷,۰۰۰,۰۰۰
  235.40.18 ۶,۲۵۰,۰۰۰
  225.40.18 CINTURATO P7 ۲,۶۵۰,۰۰۰
  235.55.18 Scorpion Verde ۳,۹۵۰,۰۰۰
  245.45.18 ۳,۳۵۰,۰۰۰
  285.35.18 P ZERO MO ۴,۰۰۰,۰۰۰
  245.35.19 ۶,۷۵۰,۰۰۰
  275.40.19 ۹,۷۵۰,۰۰۰
  285.30.19 ۵,۱۰۰,۰۰۰
  255.35.19 ۷,۱۵۰,۰۰۰
  225.45.19 ۴,۲۰۰,۰۰۰
  245.40.19 ۴,۵۶۰,۰۰۰
  245.45.19 P ZERO (MOE) R-F ۸,۲۵۰,۰۰۰
  255.45.19 P ZERO MO ۴,۲۰۰,۰۰۰
  245.35.20 ۹,۴۰۰,۰۰۰
  245.40.20 P ZERO PZ4 * R-F ۷,۷۵۰,۰۰۰
  255.35.20 ۵,۱۵۰,۰۰۰
  275.30.20 ۷,۱۵۰,۰۰۰
  295.35.20 ۶,۴۵۰,۰۰۰
  275.35.20 ۸,۰۰۰,۰۰۰
  275.40.21 ۷,۳۵۰,۰۰۰
  245.40.21 ۷,۰۰۰,۰۰۰
  295.35.21 P ZERO NO ۶,۴۵۰,۰۰۰
قیمت ها برای 1 حلقه لاستیک می باشند.

تحریریه

→ خواندن مطلب قبلی

قیمت خودروهای وارداتی

خواندن مطلب بعدی ←

قیمت انواع باتری

نوشتن نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *