قیمت انواع باتری

 

سهند

آمپر قیمت ( تومان )
  50 اتمی ۵۵۵,۰۰۰
  55 اتمی ۶۳۰,۰۰۰
  60 اتمی ۶۸۰,۰۰۰
  66 اتمی ۷۴۵,۰۰۰
  70 اتمی ۷۴۵,۰۰۰
  74 اتمی ۷۸۵,۰۰۰
  90 اتمی ۹۴۵,۰۰۰
  90 اسیدی
  100 اسیدی ۱,۰۵۰,۰۰۰
  120 اسیدی ۱,۱۵۰,۰۰۰
  150 اسیدی ۱,۳۵۰,۰۰۰
  200 اسیدی ۱,۸۰۰,۰۰۰

هندل

آمپر قیمت ( تومان )
  55 اتمی ۵۵۰,۰۰۰
  60 اتمی ۶۰۰,۰۰۰
  66 اتمی ۶۶۰,۰۰۰
  70 اتمی ۷۰۰,۰۰۰
  74 اتمی ۷۴۰,۰۰۰

واریان

آمپر قیمت ( تومان )
  50 اتمی ۵۵۵,۰۰۰
  55 اتمی ۶۳۵,۰۰۰
  60 اتمی ۶۸۵,۰۰۰
  66 اتمی ۷۴۵,۰۰۰
  70 اتمی ۷۵۰,۰۰۰
  74 اتمی ۷۹۰,۰۰۰
  88 اتمی
  100 اتمی ۱,۰۵۰,۰۰۰
  120 اتمی ۱,۱۵۰,۰۰۰
  150 اتمی
  170 اتمی
  190 اتمی
  200 اتمی

صبا باطری

آمپر قیمت ( تومان )
  35 اتمی
  45 اتمی
  50 اتمی ۵۵۰,۰۰۰
  55 اتمی ۵۹۰,۰۰۰
  60 اتمی ۶۴۰,۰۰۰
  66 اتمی ۶۸۰,۰۰۰
  70 اتمی ۷۲۰,۰۰۰
  74 اتمی ۷۴۰,۰۰۰
  80 اتمی
  88 اتمی ۸۹۰,۰۰۰
  90 اتمی ۹۰۰,۰۰۰
  100 اتمی ۹۹۰,۰۰۰
  120 اتمی ۱,۱۸۰,۰۰۰
  150 اتمی ۱,۴۵۰,۰۰۰
  170 اتمی ۱,۶۶۰,۰۰۰
  200 اتمی ۱,۹۹۰,۰۰۰

پوما

آمپر قیمت ( تومان )
  35
  45
  55 ۵۱۱,۰۰۰
  60 ۵۳۳,۰۰۰
  62
  66
  70 ۶۵۱,۰۰۰
  74
  88
  90 ۸۳۵,۰۰۰
  100 ۹۳۰,۰۰۰
  120
  150
  170
  200

آرارات

آمپر قیمت ( تومان )
  35
  45
  55 ۳۶۰,۰۰۰
  60
  62 ۴۰۵,۰۰۰
  66 ۴۳۰,۰۰۰
  70
  74 ۴۸۳,۰۰۰
  80
  88
  90
  100
  120
  150
  170
  180
  200

ارس – پوشیتا – درنا

آمپر قیمت ( تومان )
  35 اتمی
  45 اتمی
  50 اتمی ۵۴۰,۰۰۰
  55 اتمی ۵۸۰,۰۰۰
  60 اتمی ۶۳۰,۰۰۰
  70 اتمی ۷۵۰,۰۰۰
  74 اتمی ۷۷۰,۰۰۰
  80 اتمی
  88 اتمی
  90 اتمی ۹۷۰,۰۰۰
  100 اتمی ۱,۰۵۰,۰۰۰
  120 اتمی
  150 اتمی
  160 اتمی
  190 اتمی
  200 اتمی

سوزوکی

آمپر قیمت ( تومان )
  35 اتمی ۶۵۰,۰۰۰
  45 اتمی ۷۴۰,۰۰۰
  50 اتمی ۷۳۰,۰۰۰
  55 اتمی ۷۸۰,۰۰۰
  60 اتمی ۸۳۰,۰۰۰
  66 اتمی ۹۱۰,۰۰۰
  70 اتمی ۹۸۰,۰۰۰
  74 اتمی ۱,۰۲۰,۰۰۰
  88 اتمی ۱,۱۷۰,۰۰۰
  90 اتمی ۱,۱۸۰,۰۰۰
  100 اتمی ۱,۳۲۰,۰۰۰
  120 اتمی ۱,۵۹۰,۰۰۰
  150 اتمی ۲,۰۵۰,۰۰۰
  170 اتمی ۲,۲۵۰,۰۰۰
  190 اتمی ۲,۵۰۰,۰۰۰
  200 اتمی ۲,۶۵۰,۰۰۰

اوربیتال (وان)

آمپر قیمت ( تومان )
  35 ( اتمی ) ۶۰۰,۰۰۰
  45 ( اتمی ) ۷۰۰,۰۰۰
  50 ( اتمی ) ۶۷۰,۰۰۰
  55 ( اتمی ) ۷۱۰,۰۰۰
  60 ( اتمی ) ۷۷۰,۰۰۰
  66 ( اتمی ) ۸۵۰,۰۰۰
  70 ( اتمی ) ۹۲۰,۰۰۰
  74 ( اتمی ) ۹۵۰,۰۰۰
  88 ( اتمی ) ۱,۱۳۰,۰۰۰
  90 ( اتمی ) ۱,۱۴۰,۰۰۰
  100 ( اتمی ) ۱,۲۸۰,۰۰۰
  120 ( اتمی ) ۱,۵۵۰,۰۰۰
  150 ( اتمی ) ۱,۹۵۰,۰۰۰
  170 ( اتمی ) ۲,۱۷۰,۰۰۰
  190 ( اتمی ) ۲,۴۵۰,۰۰۰
  200 ( اتمی ) ۲,۶۰۰,۰۰۰

اتمیک

آمپر قیمت ( تومان )
  35 اتمی ۶۱۵,۰۰۰
  45 اتمی ۶۹۵,۰۰۰
  50 اتمی ۶۸۰,۰۰۰
  55 اتمی ۷۱۵,۰۰۰
  60 اتمی ۷۶۵,۰۰۰
  66 اتمی ۸۳۵,۰۰۰
  70 اتمی ۸۹۵,۰۰۰
  74 اتمی ۹۲۵,۰۰۰
  88 اتمی
  100 اتمی ۱,۲۵۰,۰۰۰
  150 اتمی ۱,۸۰۰,۰۰۰
  190 اتمی ۲,۲۵۰,۰۰۰
  200 اتمی ۲,۳۳۰,۰۰۰

اتمیک (توان)

آمپر قیمت ( تومان )
  35
  45 ۳۷۰,۰۰۰
  50 ۳۵۰,۰۰۰
  55 ۳۸۰,۰۰۰
  60 ۴۱۰,۰۰۰
  66 ۴۴۵,۰۰۰
  70 ۴۸۰,۰۰۰
  74 ۴۹۵,۰۰۰
  88 ۵۹۵,۰۰۰
  90
  100 ۶۹۵,۰۰۰
  120
  150
  190

برنا

آمپر قیمت ( تومان )
  35 اتمی ۶۲۰,۰۰۰
  45 اتمی ۷۱۰,۰۰۰
  50 اتمی ۶۹۰,۰۰۰
  55 اتمی ۷۳۰,۰۰۰
  60 اتمی ۷۹۰,۰۰۰
  62 اتمی ۸۱۰,۰۰۰
  66 اتمی ۸۷۰,۰۰۰
  70 اتمی ۹۴۰,۰۰۰
  74 اتمی ۹۷۰,۰۰۰
  80 اتمی
  88 اتمی ۱,۱۵۰,۰۰۰
  90 اتمی ۱,۱۶۰,۰۰۰
  100 اتمی ۱,۳۰۰,۰۰۰
  120 اتمی ۱,۵۷۰,۰۰۰
  150 اتمی ۲,۰۰۰,۰۰۰
  160 اتمی ۲,۱۹۰,۰۰۰
  190 اتمی ۲,۴۷۰,۰۰۰
  200 اتمی ۲,۶۰۰,۰۰۰

اوربیتال وان سیلور

آمپر قیمت ( تومان )
  35 اتمی ۶۲۰,۰۰۰
  45 اتمی ۷۱۰,۰۰۰
  50 اتمی ۶۹۰,۰۰۰
  55 اتمی ۷۳۰,۰۰۰
  60 اتمی ۷۹۰,۰۰۰
  66 اتمی ۸۷۰,۰۰۰
  70 اتمی ۹۴۰,۰۰۰
  74 اتمی ۹۷۰,۰۰۰
  88 اتمی ۱,۱۵۰,۰۰۰
  90 اتمی ۱,۱۶۰,۰۰۰
  100 اتمی ۱,۳۰۰,۰۰۰
  120 اتمی ۱,۵۷۰,۰۰۰
  150 اتمی ۲,۰۰۰,۰۰۰
  170 اتمی ۲,۱۹۰,۰۰۰
  190 اتمی ۲,۴۷۰,۰۰۰
  200 اتمی ۲,۶۰۰,۰۰۰

سیلور – توربو

آمپر قیمت ( تومان )
  35 اتمی
  45 اتمی
  50 اتمی ۶۴۰,۰۰۰
  55 اتمی ۶۹۰,۰۰۰
  60 اتمی ۷۴۰,۰۰۰
  66 اتمی ۸۰۰,۰۰۰
  70 اتمی ۸۸۰,۰۰۰
  74 اتمی ۹۰۰,۰۰۰
  80 اتمی
  88 اتمی
  90 اتمی ۱,۱۵۰,۰۰۰
  100 اتمی ۱,۲۵۰,۰۰۰
  120 اتمی
  150 اتمی
  160 اتمی
  190 اتمی
  200 اتمی

اوربیتال پریمیوم

آمپر قیمت ( تومان )
  35 اتمی ۶۷۰,۰۰۰
  45 اتمی ۷۷۰,۰۰۰
  50 اتمی ۷۶۰,۰۰۰
  55 اتمی ۸۱۰,۰۰۰
  60 اتمی ۸۴۰,۰۰۰
  66 اتمی ۹۴۰,۰۰۰
  70 اتمی ۱,۰۲۰,۰۰۰
  74 اتمی ۱,۰۵۰,۰۰۰
  88 اتمی ۱,۱۷۰,۰۰۰
  90 اتمی ۱,۱۸۰,۰۰۰
  100 اتمی ۱,۲۲۰,۰۰۰
  120 اتمی ۱,۵۹۰,۰۰۰
  150 اتمی ۲,۰۵۰,۰۰۰
  170 اتمی ۲,۲۵۰,۰۰۰
  190 اتمی ۲,۵۰۰,۰۰۰
  200 اتمی ۲,۶۵۰,۰۰۰

سولیفان – ویگور – زئوس – آپادانا – ماموت – آذر

آمپر قیمت ( تومان )
  35 اتمی
  45 اتمی
  50 اتمی ۵۵۰,۰۰۰
  55 اتمی ۵۹۰,۰۰۰
  60 اتمی ۶۴۰,۰۰۰
  66 اتمی ۶۸۰,۰۰۰
  70 اتمی ۷۲۰,۰۰۰
  74 اتمی ۷۴۰,۰۰۰
  80 اتمی
  88 اتمی ۸۹۰,۰۰۰
  90 اتمی ۹۰۰,۰۰۰
  100 اتمی ۹۹۰,۰۰۰
  120 اتمی ۱,۱۸۰,۰۰۰
  150 اتمی ۱,۴۵۰,۰۰۰
  170 اتمی ۱,۶۶۰,۰۰۰
  190 اتمی
  200 اتمی ۱,۹۹۰,۰۰۰

اوربیتال EFB

آمپر قیمت ( تومان )
  35 اتمی
  45 اتمی
  50 اتمی ۸۲۵,۰۰۰
  55 اتمی
  60 اتمی ۹۶۰,۰۰۰
  66 اتمی
  70 اتمی ۱,۰۹۵,۰۰۰
  74 اتمی
  80 اتمی ۱,۲۶۰,۰۰۰
  88 اتمی
  90 اتمی
  100 اتمی
  120 اتمی
  150 اتمی
  170 اتمی
  190 اتمی
  200 اتمی

تینو

آمپر قیمت ( تومان )
  35 اتمی
  45اتمی
  50 اتمی ۶۴۰,۰۰۰
  55 اتمی ۶۹۰,۰۰۰
  60 اتمی ۷۴۰,۰۰۰
  66 اتمی ۸۰۰,۰۰۰
  70 اتمی ۸۸۰,۰۰۰
  74 اتمی ۹۰۰,۰۰۰
  80 اتمی
  88 اتمی
  90 اتمی ۱,۱۵۰,۰۰۰
  100 اتمی ۱,۲۵۰,۰۰۰
  120 اتمی
  150 اتمی
  160 اتمی
  190 اتمی
  200 اتمی

کارپیل

آمپر قیمت ( تومان )
  35 اتمی
  45 اتمی
  50 اتمی ۶۴۰,۰۰۰
  55 اتمی ۶۹۰,۰۰۰
  60 اتمی ۷۴۰,۰۰۰
  66 اتمی ۸۰۰,۰۰۰
  70 اتمی ۸۸۰,۰۰۰
  74 اتمی ۸۹۵,۰۰۰
  80 اتمی
  88 اتمی
  90 اتمی ۱,۱۵۰,۰۰۰
  100 اتمی ۱,۲۵۰,۰۰۰
  120 اتمی
  150 اتمی
  160 اتمی
  190 اتمی
  200 اتمی

تحریریه

→ خواندن مطلب قبلی

قیمت انواع لاستیک خودرو

خواندن مطلب بعدی ←

رکوردشکنی مصرف بنزین

نوشتن نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *