قیمت انواع آهن الات+امروز16 شهریور

تیر آهن

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر شاخه تیرآهن ۱۲ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۲۲ ۱,۹۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر شاخه تیرآهن ۱۴ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۵۵ ۲,۴۴۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر شاخه تیرآهن ۱۶ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۹۵ ۳,۰۷۰,۰۰۰ (‎۰.۳۳%‏)۱۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۱۸ ذوب آهن ۱۲ متری ۲۲۵ ۳,۶۸۰,۰۰۰ (‎۰.۸۲%‏)۳۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۲۰ ذوب آهن ۱۲ متری ۲۷۶ ۴,۸۸۰,۰۰۰ (‎-۰.۲۰%‏)-۱۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۲۲ ذوب آهن ۱۲ متری ۳۱۵ ۵,۸۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر شاخه تیرآهن ۲۴ ذوب آهن ۱۲ متری ۳۶۹ ۶,۸۳۰,۰۰۰ (‎-۰.۲۹%‏)-۲۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۲۷ ذوب آهن ۱۲ متری ۴۳۴ ۷,۵۵۰,۰۰۰ (‎-۰.۶۶%‏)-۵۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۳۰ ذوب آهن ۱۲ متری ۵۰۰ ۸,۹۳۰,۰۰۰ (‎-۰.۲۲%‏)-۲۰,۰۰۰

میلگرد

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو میلگرد ۶.۵ کلاف ۴.۵ ۱۸,۰۰۰ (‎-۱.۱۰%‏)-۲۰۰
  هر کیلو میلگرد ۸ قزوین شاخه ۶ ۱۷,۶۰۰ (‎-۱.۱۲%‏)-۲۰۰
  هر کیلو میلگرد ۱۰ قزوین ۱۲ متری ۷.۵ ۱۷,۲۰۰ (‎-۱.۱۵%‏)-۲۰۰
  هر کیلو میلگرد ۱۲ قزوین ۱۲ متری ۱۱ ۱۷,۲۰۰ (‎-۱.۱۵%‏)-۲۰۰
  هر کیلو میلگرد ۱۴ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۱۵ ۱۶,۵۵۰ (‎-۰.۹۰%‏)-۱۵۰
  هر کیلو میلگرد ۱۶ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۱۹ ۱۶,۵۵۰ (‎-۰.۹۰%‏)-۱۵۰
  هر کیلو میلگرد ۱۸ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۲۵ ۱۶,۵۵۰ (‎-۰.۹۰%‏)-۱۵۰
  هر کیلو میلگرد ۲۰ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۳۰ ۱۶,۵۵۰ (‎-۰.۹۰%‏)-۱۵۰
  هر کیلو میلگرد ۲۵ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۴۷ ۱۶,۵۵۰ (‎-۰.۹۰%‏)-۱۵۰
  هر کیلو میلگرد ۲۸ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۵۶ ۱۶,۵۵۰ (‎-۰.۹۰%‏)-۱۵۰
  هر کیلو میلگرد ۳۲ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۷۵ ۱۶,۵۵۰ (‎-۰.۹۰%‏)-۱۵۰
  هر کیلو میلگرد ۲۲ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۳۶ ۱۶,۶۵۰ (‎-۰.۸۹%‏)-۱۵۰

پروفیل

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو پروفیل ۵۰۷ – ۵۰۸ – ۵۰۹ ایرانی پروفیل درب و پنجره هر متر ۲.۴۴ ۲۷,۱۰۰ (‎-۰.۳۷%‏)-۱۰۰
  هر کیلو قوطی ۱۰*۲۰ ایرانی شاخه ۴.۵ ۲۷,۲۰۰ (‎-۰.۳۷%‏)-۱۰۰
  هر کیلو قوطی ۱۰*۲۵ ایرانی شاخه ۵.۵ ۲۷,۲۰۰ (‎-۰.۳۷%‏)-۱۰۰
  هر کیلو قوطی ۱۰*۳۰ ایرانی شاخه ۶.۵ ۲۷,۲۰۰ (‎-۰.۳۷%‏)-۱۰۰
  هر کیلو قوطی ۲۵*۲۵ ایرانی شاخه ۹ ۲۷,۱۵۰ (‎-۰.۳۷%‏)-۱۰۰
  هر کیلو قوطی ۲۰*۲۰ ایرانی ۷ ۲۷,۱۵۰ (‎-۰.۳۷%‏)-۱۰۰
  هر کیلو قوطی ۲۰*۳۰ ایرانی شاخه ۹.۵ ۲۷,۱۵۰ (‎-۰.۳۷%‏)-۱۰۰
  هر کیلو قوطی ۵۰*۳۰ ایرانی شاخه ۱۶ ۲۷,۱۰۰ (‎-۰.۳۷%‏)-۱۰۰
  هر کیلو قوطی ۶۰*۳۰ ایرانی شاخه ۱۷ ۲۷,۱۰۰ (‎-۰.۳۷%‏)-۱۰۰
  هر کیلو قوطی ۴۰*۴۰ ایرانی شاخه ۱۵ ۲۷,۱۰۰ (‎-۰.۳۷%‏)-۱۰۰
  هر کیلو قوطی ۴۰*۶۰ ایرانی شاخه ۱۹ ۲۷,۱۰۰ (‎-۰.۳۷%‏)-۱۰۰
  هر کیلو قوطی ۱۰۰*۴۰ ایرانی شاخه ۲۸ ۲۷,۱۰۰ (‎-۰.۳۷%‏)-۱۰۰
  هر کیلو قوطی ۷۰*۷۰ ایرانی شاخه ۲۷ ۲۷,۱۰۰ (‎-۰.۳۷%‏)-۱۰۰
  هر کیلو قوطی ۴۰*۸۰ ایرانی شاخه ۲۳ ۲۷,۱۰۰ (‎-۰.۳۷%‏)-۱۰۰

ناودانی

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو ناودانی ۶.۵ ۶ متری ۴۲ ۱۸,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ناودانی ۸ ۶ متری ۴۲ ۱۸,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ناودانی ۱۰ ۶ متری ۵۲ ۱۸,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ناودانی ۱۲ ۶ متری ۶۴ ۱۸,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ناودانی ۱۴ ۱۲ متری ۱۵۵ ۱۸,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ناودانی ۱۶ ۱۲ متری ۱۷۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ناودانی ۱۸ ۱۲ متری ۲۱۵ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ناودانی ۲۰ ۱۲ متری ۲۳۰ (۰.۰۰%)۰

صفحه ستون

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو ورق ۸ فولاد مبارکه برش خورده ۲۳,۴۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق ۱۰ فولاد مبارکه برش خورده ۲۳,۴۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق ۱۲ فولاد مبارکه برش خورده ۲۳,۴۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق ۱۵ فولاد مبارکه برش خورده ۲۳,۴۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق ۲۰ اکسین / کاویان برش خورده ۲۳,۲۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق ۲۵ اکسین / کاویان برش خورده ۲۳,۲۰۰ (۰.۰۰%)۰

نبشی

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو نبشی ۳ ایرانی ۶ متری ۹ ۱۸,۴۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو نبشی ۴ ایرانی ۶ متری ۱۵ ۱۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو نبشی ۵ ایرانی ۶ متری ۲۲ ۱۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو نبشی ۶ ایرانی ۶ متری ۳۲ ۱۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو نبشی ۸ ایرانی ۶ متری ۵۸ ۱۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو نبشی ۱۰ ایرانی ۶ متری ۹۰ ۱۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو نبشی ۱۲ ایرانی ۶ متری ۱۳۰ ۱۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

ورق سیاه

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو ورق سیاه ۲ فولاد مبارکه رول ۱۲ ۲۹,۰۰۰ (‎-۰.۶۸%‏)-۲۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۳ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۲۲۰ ۲۵,۷۰۰ (‎-۱.۱۵%‏)-۳۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۴ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۲۹۰ ۲۵,۷۰۰ (‎-۱.۱۵%‏)-۳۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۵ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۳۶۰ ۲۶,۵۰۰ (‎-۱.۸۵%‏)-۵۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۶ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۴۳۵ ۲۶,۵۰۰ (‎-۱.۸۵%‏)-۵۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۸ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۵۸۰ ۲۶,۵۰۰ (‎-۱.۸۵%‏)-۵۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۱۰ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۷۲۰ ۲۷,۵۰۰ (‎-۱.۰۸%‏)-۳۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۱۲ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۸۶۵ ۲۶,۵۰۰ (‎-۱.۸۵%‏)-۵۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۱۵ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۱۰۸۰ ۲۶,۵۰۰ (‎-۱.۸۵%‏)-۵۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۲۰ اکسین ۱/۵*۶ ۱۴۴۵ ۲۵,۲۰۰ (‎-۰.۷۹%‏)-۲۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۲۵ اکسین ۱/۵*۶ ۱۸۰۵ ۲۵,۲۰۰ (‎-۰.۷۹%‏)-۲۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۳۰ اکسین ۱/۵*۶ ۲۱۶۵ ۲۵,۲۰۰ (‎-۰.۷۹%‏)-۲۰۰

تسمه

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو تسمه ۵*۲۰ ایرانی ۱۲ متری ۲ ۱۷,۸۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو تسمه ۵*۲۵ ایرانی ۱۲ متری ۱۷,۸۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو تسمه ۵*۳۰ ایرانی ۱۲ متری ۱۷,۸۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو تسمه ۵*۴۰ ایرانی ۱۲ متری ۱۷,۸۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو تسمه ۵*۵۰ ایرانی ۱۲ متری ۱۷,۸۰۰ (۰.۰۰%)۰

مفتول

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  سیم آرماتور ۳ و ۴ ۲۰,۳۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو حرارتی ۲۰,۰۵۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو زیگزاگ ۲۰,۰۵۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو سیم فابریک ۱.۵ و ۲.۵ ۲۰,۴۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو سیم تسمه ۱.۵ و ۲.۵ ۲۰,۳۰۰ (۰.۰۰%)۰

خاموت

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو خاموت ۸ ۱۹,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو خاموت ۱۰ ۱۸,۲۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو خاموت مهندسی ۸ ۱۹,۱۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰ ۱۸,۳۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو خاموت سنجاقی ۸ ۱۹,۱۵۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰ ۱۸,۳۵۰ (۰.۰۰%)۰

ورق گالوانیزه

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۴ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۵ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۳۰,۵۵۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۶ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۲۹,۶۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۷ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۲۹,۲۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۸ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۲۸,۸۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۹ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۲۸,۶۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۱ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۲۸,۷۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵/۷ ۲۸,۶۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۲۸,۸۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۲ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۲۸,۶۰۰ (۰.۰۰%)۰

تحریریه

→ خواندن مطلب قبلی

قیمت خودروهای تولید داخل+امروز 16 شهریور

خواندن مطلب بعدی ←

قیمت نهاده های دامی و کشاورزی_امروز16شهریور

نوشتن نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *