قیمت انواع آهن آلات / 5 تیر 1401

تیر آهن

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر شاخه تیرآهن ۱۲ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۲۲ ۲,۴۶۰,۰۰۰ (‎-۴.۲۸%‏)-۱۱۰,۰۰۰
هر شاخه تیرآهن ۱۴ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۵۵ ۲,۷۲۰,۰۰۰ (‎-۰.۷۳%‏)-۲۰,۰۰۰
هر شاخه تیرآهن ۱۶ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۹۵ ۳,۲۵۰,۰۰۰ (‎-۰.۳۱%‏)-۱۰,۰۰۰
هر شاخه تیرآهن ۱۸ ذوب آهن ۱۲ متری ۲۲۵ ۳,۸۹۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر شاخه تیرآهن ۲۰ ذوب آهن ۱۲ متری ۲۷۶ ۴,۵۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر شاخه تیرآهن ۲۲ ذوب آهن ۱۲ متری ۳۱۵ ۵,۲۶۰,۰۰۰ (‎-۰.۳۸%‏)-۲۰,۰۰۰
هر شاخه تیرآهن ۲۴ ذوب آهن ۱۲ متری ۳۶۹ ۶,۲۶۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر شاخه تیرآهن ۲۷ ذوب آهن ۱۲ متری ۴۳۴ ۷,۳۵۰,۰۰۰ (‎-۰.۶۸%‏)-۵۰,۰۰۰
هر شاخه تیرآهن ۳۰ ذوب آهن ۱۲ متری ۵۰۰ ۹,۴۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

میلگرد

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو میلگرد ۶.۵ کلاف ۴.۵ ۱۹,۱۰۰ (‎-۰.۵۲%‏)-۱۰۰
هر کیلو میلگرد ۸ قزوین شاخه ۶ ۱۸,۰۰۰ (‎-۲.۷۰%‏)-۵۰۰
هر کیلو میلگرد ۱۰ قزوین ۱۲ متری ۷.۵ ۱۷,۵۰۰ (‎-۴.۳۷%‏)-۸۰۰
هر کیلو میلگرد ۱۲ قزوین ۱۲ متری ۱۱ ۱۷,۵۰۰ (‎-۴.۳۷%‏)-۸۰۰
هر کیلو میلگرد ۱۴ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۱۵ ۱۷,۶۰۰ (‎-۱.۱۲%‏)-۲۰۰
هر کیلو میلگرد ۱۶ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۱۹ ۱۷,۶۰۰ (‎-۱.۱۲%‏)-۲۰۰
هر کیلو میلگرد ۱۸ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۲۵ ۱۷,۶۰۰ (‎-۱.۱۲%‏)-۲۰۰
هر کیلو میلگرد ۲۰ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۳۰ ۱۷,۶۰۰ (‎-۱.۱۲%‏)-۲۰۰
هر کیلو میلگرد ۲۵ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۴۷ ۱۷,۶۰۰ (‎-۱.۱۲%‏)-۲۰۰
هر کیلو میلگرد ۲۸ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۵۶ ۱۷,۶۰۰ (‎-۱.۱۲%‏)-۲۰۰
هر کیلو میلگرد ۳۲ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۷۵ ۱۷,۶۰۰ (‎-۱.۱۲%‏)-۲۰۰
هر کیلو میلگرد ۲۲ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۳۶ ۱۷,۸۰۰ (‎-۱.۱۱%‏)-۲۰۰

پروفیل

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو پروفیل ۵۰۷ – ۵۰۸ – ۵۰۹ ایرانی پروفیل درب و پنجره هر متر ۲.۴۴ ۲۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۱۰*۲۰ ایرانی شاخه ۴.۵ ۲۴,۱۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۱۰*۲۵ ایرانی شاخه ۵.۵ ۲۴,۱۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۱۰*۳۰ ایرانی شاخه ۶.۵ ۲۴,۱۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۲۵*۲۵ ایرانی شاخه ۹ ۲۴,۰۵۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۲۰*۲۰ ایرانی ۷ ۲۴,۰۵۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۲۰*۳۰ ایرانی شاخه ۹.۵ ۲۴,۰۵۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۵۰*۳۰ ایرانی شاخه ۱۶ ۲۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۶۰*۳۰ ایرانی شاخه ۱۷ ۲۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۴۰*۴۰ ایرانی شاخه ۱۵ ۲۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۴۰*۶۰ ایرانی شاخه ۱۹ ۲۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۷۰*۷۰ ایرانی شاخه ۲۷ ۲۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۴۰*۸۰ ایرانی شاخه ۲۳ ۲۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

ناودانی

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو ناودانی ۶.۵ ۶ متری ۴۲ ۱۹,۷۰۰ (‎-۲.۹۶%‏)-۶۰۰
هر کیلو ناودانی ۸ ۶ متری ۴۲ ۱۹,۷۰۰ (‎-۲.۹۶%‏)-۶۰۰
هر کیلو ناودانی ۱۰ ۶ متری ۵۲ ۱۹,۷۰۰ (‎-۲.۹۶%‏)-۶۰۰
هر کیلو ناودانی ۱۲ ۶ متری ۶۴ ۱۹,۷۰۰ (‎-۲.۹۶%‏)-۶۰۰
هر کیلو ناودانی ۱۴ ۱۲ متری ۱۵۵ ۱۹,۷۰۰ (‎-۲.۹۶%‏)-۶۰۰
هر کیلو ناودانی ۱۶ ۱۲ متری ۱۷۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ناودانی ۱۸ ۱۲ متری ۲۱۵ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ناودانی ۲۰ ۱۲ متری ۲۳۰ (۰.۰۰%)۰

صفحه ستون

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو ورق ۸ فولاد مبارکه برش خورده ۲۳,۷۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق ۱۰ فولاد مبارکه برش خورده ۲۳,۷۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق ۱۲ فولاد مبارکه برش خورده ۲۳,۷۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق ۱۵ فولاد مبارکه برش خورده ۲۳,۷۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق ۲۰ اکسین / کاویان برش خورده ۲۳,۷۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق ۲۵ اکسین / کاویان برش خورده ۲۳,۷۰۰ (۰.۰۰%)۰

نبشی

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو نبشی ۳ ایرانی ۶ متری ۹ ۱۸,۵۰۰ (‎-۴.۱۵%‏)-۸۰۰
هر کیلو نبشی ۴ ایرانی ۶ متری ۱۵ ۱۸,۵۰۰ (‎-۴.۱۵%‏)-۸۰۰
هر کیلو نبشی ۵ ایرانی ۶ متری ۲۲ ۱۸,۵۰۰ (‎-۲.۶۳%‏)-۵۰۰
هر کیلو نبشی ۶ ایرانی ۶ متری ۳۲ ۱۸,۵۰۰ (‎-۲.۶۳%‏)-۵۰۰
هر کیلو نبشی ۸ ایرانی ۶ متری ۵۸ ۱۸,۱۰۰ (‎-۴.۷۴%‏)-۹۰۰
هر کیلو نبشی ۱۰ ایرانی ۶ متری ۹۰ ۱۸,۱۰۰ (‎-۴.۷۴%‏)-۹۰۰
هر کیلو نبشی ۱۲ ایرانی ۶ متری ۱۳۰ ۱۸,۱۰۰ (‎-۴.۷۴%‏)-۹۰۰

ورق سیاه

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو ورق سیاه ۲ فولاد مبارکه رول ۱۲ ۲۳,۳۰۰ (‎-۶.۸۰%‏)-۱,۷۰۰
هر کیلو ورق سیاه ۳ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۲۲۰ ۲۲,۵۰۰ (‎-۸.۱۶%‏)-۲,۰۰۰
هر کیلو ورق سیاه ۴ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۲۹۰ ۲۲,۷۰۰ (‎-۷.۳۵%‏)-۱,۸۰۰
هر کیلو ورق سیاه ۵ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۳۶۰ ۲۳,۰۰۰ (‎-۹.۸۰%‏)-۲,۵۰۰
هر کیلو ورق سیاه ۶ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۴۳۵ ۲۲,۰۰۰ (‎-۹.۰۹%‏)-۲,۲۰۰
هر کیلو ورق سیاه ۸ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۵۸۰ ۲۲,۰۰۰ (‎-۹.۰۹%‏)-۲,۲۰۰
هر کیلو ورق سیاه ۱۰ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۷۲۰ ۲۲,۰۰۰ (‎-۸.۳۳%‏)-۲,۰۰۰
هر کیلو ورق سیاه ۱۲ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۸۶۵ ۲۲,۰۰۰ (‎-۸.۳۳%‏)-۲,۰۰۰
هر کیلو ورق سیاه ۱۵ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۱۰۸۰ ۲۲,۰۰۰ (‎-۸.۳۳%‏)-۲,۰۰۰
هر کیلو ورق سیاه ۲۰ اکسین ۱/۵*۶ ۱۴۴۵ ۲۵,۰۰۰ (‎-۳.۸۵%‏)-۱,۰۰۰
هر کیلو ورق سیاه ۲۵ اکسین ۱/۵*۶ ۱۸۰۵ ۲۵,۰۰۰ (‎-۳.۸۵%‏)-۱,۰۰۰
هر کیلو ورق سیاه ۳۰ اکسین ۱/۵*۶ ۲۱۶۵ ۲۵,۰۰۰ (‎-۳.۸۵%‏)-۱,۰۰۰

تسمه

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو تسمه ۵*۲۰ ایرانی ۱۲ متری ۲ ۱۹,۱۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو تسمه ۵*۲۵ ایرانی ۱۲ متری ۱۹,۱۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو تسمه ۵*۳۰ ایرانی ۱۲ متری ۱۹,۱۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو تسمه ۵*۴۰ ایرانی ۱۲ متری ۱۹,۱۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو تسمه ۵*۵۰ ایرانی ۱۲ متری ۱۹,۱۰۰ (۰.۰۰%)۰

مفتول

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
سیم آرماتور ۳ و ۴ ۲۲,۴۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو حرارتی ۲۱,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو زیگزاگ ۲۱,۱۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو سیم فابریک ۱.۵ و ۲.۵ ۲۲,۴۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو سیم تسمه ۱.۵ و ۲.۵ ۲۱,۱۰۰ (۰.۰۰%)۰

خاموت

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو خاموت ۸ ۲۰,۰۰۰ (‎-۴.۷۶%‏)-۱,۰۰۰
هر کیلو خاموت ۱۰ ۱۹,۰۰۰ (‎-۴.۰۴%‏)-۸۰۰
هر کیلو خاموت مهندسی ۸ ۲۰,۱۰۰ (‎-۴.۷۴%‏)-۱,۰۰۰
هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰ ۱۹,۱۰۰ (‎-۴.۰۲%‏)-۸۰۰
هر کیلو خاموت سنجاقی ۸ ۲۰,۱۵۰ (‎-۴.۷۳%‏)-۱,۰۰۰
هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰ ۱۹,۱۵۰ (‎-۴.۰۱%‏)-۸۰۰

ورق گالوانیزه

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۴ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۵ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۳۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۶ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۲۸,۱۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۷ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۲۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۸ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۲۷,۱۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۹ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۲۷,۱۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۲۷,۱۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵/۷ ۲۷,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۲۷,۱۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۲ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۳۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

تحریریه

→ خواندن مطلب قبلی

قیمت خودروهای تولید داخل/امروز یکسنبه 5 تیر 1401

خواندن مطلب بعدی ←

وضعیت بازار سیمان

نوشتن نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *