قیمت آهن آلات/در تاریخ یکشنبه، ۲۲ خرداد ۱۴۰۱

تیر آهن

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر شاخه تیرآهن ۱۲ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۲۲ ۲,۹۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر شاخه تیرآهن ۱۴ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۵۵ ۲,۸۰۰,۰۰۰ (‎۰.۷۲%‏)۲۰,۰۰۰
هر شاخه تیرآهن ۱۶ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۹۵ ۳,۳۱۰,۰۰۰ (‎۰.۹۱%‏)۳۰,۰۰۰
هر شاخه تیرآهن ۱۸ ذوب آهن ۱۲ متری ۲۲۵ ۳,۹۲۰,۰۰۰ (‎۰.۷۷%‏)۳۰,۰۰۰
هر شاخه تیرآهن ۲۰ ذوب آهن ۱۲ متری ۲۷۶ ۴,۶۶۰,۰۰۰ (‎۰.۲۲%‏)۱۰,۰۰۰
هر شاخه تیرآهن ۲۲ ذوب آهن ۱۲ متری ۳۱۵ ۵,۴۰۰,۰۰۰ (‎۰.۷۵%‏)۴۰,۰۰۰
هر شاخه تیرآهن ۲۴ ذوب آهن ۱۲ متری ۳۶۹ ۶,۳۸۰,۰۰۰ (‎۰.۳۱%‏)۲۰,۰۰۰
هر شاخه تیرآهن ۲۷ ذوب آهن ۱۲ متری ۴۳۴ ۷,۴۳۰,۰۰۰ (‎۱.۳۶%‏)۱۰۰,۰۰۰
هر شاخه تیرآهن ۳۰ ذوب آهن ۱۲ متری ۵۰۰ ۸,۶۵۰,۰۰۰ (‎۰.۲۳%‏)۲۰,۰۰۰

میلگرد

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو میلگرد ۶.۵ کلاف ۴.۵ ۱۹,۷۰۰ (‎۱.۰۳%‏)۲۰۰
هر کیلو میلگرد ۸ قزوین شاخه ۶ ۱۸,۶۰۰ (‎۰.۵۴%‏)۱۰۰
هر کیلو میلگرد ۱۰ قزوین ۱۲ متری ۷.۵ ۱۸,۲۰۰ (‎۰.۵۵%‏)۱۰۰
هر کیلو میلگرد ۱۲ قزوین ۱۲ متری ۱۱ ۱۸,۲۰۰ (‎۰.۵۵%‏)۱۰۰
هر کیلو میلگرد ۱۴ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۱۵ ۱۸,۶۰۰ (‎۰.۵۴%‏)۱۰۰
هر کیلو میلگرد ۱۶ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۱۹ ۱۸,۶۰۰ (‎۰.۵۴%‏)۱۰۰
هر کیلو میلگرد ۱۸ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۲۵ ۱۸,۶۰۰ (‎۰.۵۴%‏)۱۰۰
هر کیلو میلگرد ۲۰ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۳۰ ۱۸,۶۰۰ (‎۰.۵۴%‏)۱۰۰
هر کیلو میلگرد ۲۵ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۴۷ ۱۸,۶۰۰ (‎۰.۵۴%‏)۱۰۰
هر کیلو میلگرد ۲۸ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۵۶ ۱۸,۶۰۰ (‎۰.۵۴%‏)۱۰۰
هر کیلو میلگرد ۳۲ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۷۵ ۱۸,۶۰۰ (‎۰.۵۴%‏)۱۰۰
هر کیلو میلگرد ۲۲ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۳۶ ۱۸,۸۰۰ (‎۰.۵۳%‏)۱۰۰

پروفیل

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو پروفیل ۵۰۷ – ۵۰۸ – ۵۰۹ ایرانی پروفیل درب و پنجره هر متر ۲.۴۴ ۲۵,۴۰۰ (‎۱.۶۰%‏)۴۰۰
هر کیلو قوطی ۱۰*۲۰ ایرانی شاخه ۴.۵ ۲۵,۵۰۰ (‎۱.۵۹%‏)۴۰۰
هر کیلو قوطی ۱۰*۲۵ ایرانی شاخه ۵.۵ ۲۵,۵۰۰ (‎۱.۵۹%‏)۴۰۰
هر کیلو قوطی ۱۰*۳۰ ایرانی شاخه ۶.۵ ۲۵,۵۰۰ (‎۱.۵۹%‏)۴۰۰
هر کیلو قوطی ۲۵*۲۵ ایرانی شاخه ۹ ۲۵,۴۵۰ (‎۱.۶۰%‏)۴۰۰
هر کیلو قوطی ۲۰*۲۰ ایرانی ۷ ۲۵,۴۵۰ (‎۱.۶۰%‏)۴۰۰
هر کیلو قوطی ۲۰*۳۰ ایرانی شاخه ۹.۵ ۲۵,۴۵۰ (‎۱.۶۰%‏)۴۰۰
هر کیلو قوطی ۵۰*۳۰ ایرانی شاخه ۱۶ ۲۵,۴۰۰ (‎۱.۶۰%‏)۴۰۰
هر کیلو قوطی ۶۰*۳۰ ایرانی شاخه ۱۷ ۲۵,۴۰۰ (‎۱.۶۰%‏)۴۰۰
هر کیلو قوطی ۴۰*۴۰ ایرانی شاخه ۱۵ ۲۵,۴۰۰ (‎۱.۶۰%‏)۴۰۰
هر کیلو قوطی ۴۰*۶۰ ایرانی شاخه ۱۹ ۲۵,۴۰۰ (‎۱.۶۰%‏)۴۰۰
هر کیلو قوطی ۷۰*۷۰ ایرانی شاخه ۲۷ ۲۵,۴۰۰ (‎۱.۶۰%‏)۴۰۰
هر کیلو قوطی ۴۰*۸۰ ایرانی شاخه ۲۳ ۲۵,۴۰۰ (‎۱.۶۰%‏)۴۰۰

ناودانی

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو ناودانی ۶.۵ ۶ متری ۴۲ ۱۹,۳۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ناودانی ۸ ۶ متری ۴۲ ۱۹,۳۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ناودانی ۱۰ ۶ متری ۵۲ ۱۹,۳۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ناودانی ۱۲ ۶ متری ۶۴ ۱۹,۳۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ناودانی ۱۴ ۱۲ متری ۱۵۵ ۱۹,۸۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ناودانی ۱۶ ۱۲ متری ۱۷۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ناودانی ۱۸ ۱۲ متری ۲۱۵ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ناودانی ۲۰ ۱۲ متری ۲۳۰ (۰.۰۰%)۰

صفحه ستون

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو ورق ۸ فولاد مبارکه برش خورده ۲۳,۷۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق ۱۰ فولاد مبارکه برش خورده ۲۳,۷۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق ۱۲ فولاد مبارکه برش خورده ۲۳,۷۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق ۱۵ فولاد مبارکه برش خورده ۲۳,۷۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق ۲۰ اکسین / کاویان برش خورده ۲۳,۷۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق ۲۵ اکسین / کاویان برش خورده ۲۳,۷۰۰ (۰.۰۰%)۰

نبشی

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو نبشی ۳ ایرانی ۶ متری ۹ ۱۹,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو نبشی ۴ ایرانی ۶ متری ۱۵ ۱۹,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو نبشی ۵ ایرانی ۶ متری ۲۲ ۱۹,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو نبشی ۶ ایرانی ۶ متری ۳۲ ۱۹,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو نبشی ۸ ایرانی ۶ متری ۵۸ ۱۹,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو نبشی ۱۰ ایرانی ۶ متری ۹۰ ۱۹,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو نبشی ۱۲ ایرانی ۶ متری ۱۳۰ ۱۹,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

ورق سیاه

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو ورق سیاه ۲ فولاد مبارکه رول ۱۲ ۲۵,۲۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۳ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۲۲۰ ۲۳,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۴ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۲۹۰ ۲۴,۱۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۵ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۳۶۰ ۲۴,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۶ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۴۳۵ ۲۳,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۸ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۵۸۰ ۲۳,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۱۰ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۷۲۰ ۲۳,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۱۲ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۸۶۵ ۲۳,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۱۵ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۱۰۸۰ ۲۳,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۲۰ اکسین ۱/۵*۶ ۱۴۴۵ ۲۵,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۲۵ اکسین ۱/۵*۶ ۱۸۰۵ ۲۵,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۳۰ اکسین ۱/۵*۶ ۲۱۶۵ ۲۵,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

تسمه

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو تسمه ۵*۲۰ ایرانی ۱۲ متری ۲ ۱۸,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو تسمه ۵*۲۵ ایرانی ۱۲ متری ۱۸,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو تسمه ۵*۳۰ ایرانی ۱۲ متری ۱۸,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو تسمه ۵*۴۰ ایرانی ۱۲ متری ۱۸,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو تسمه ۵*۵۰ ایرانی ۱۲ متری ۱۸,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

مفتول

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
سیم آرماتور ۳ و ۴ ۲۰,۹۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو حرارتی ۲۰,۸۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو زیگزاگ ۲۰,۹۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو سیم فابریک ۱.۵ و ۲.۵ ۲۰,۹۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو سیم تسمه ۱.۵ و ۲.۵ ۲۰,۸۰۰ (۰.۰۰%)۰

خاموت

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو خاموت ۸ ۱۹,۸۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو خاموت ۱۰ ۱۸,۶۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو خاموت مهندسی ۸ ۱۹,۹۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰ ۱۸,۷۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو خاموت سنجاقی ۸ ۱۹,۹۵۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰ ۱۸,۷۵۰ (۰.۰۰%)۰

ورق گالوانیزه

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۴ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۵ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۳۰,۵۵۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۶ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۲۹,۶۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۷ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۲۹,۲۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۸ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۲۸,۸۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۹ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۲۸,۶۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۲۸,۷۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵/۷ ۲۸,۶۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۲۸,۸۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۲ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۲۸,۶۰۰ (۰.۰۰%)۰

تحریریه

→ خواندن مطلب قبلی

قیمت خودروهای تولید داخل/در تاریخ یکشنبه، ۲۲ خرداد 1401

خواندن مطلب بعدی ←

گزارش|طرح شفافیت قوا؛ از وعده انتخاباتی تا طرحی خلق الساعه

نوشتن نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *