قیمت آهن آلات/امروز 20 شهریور

آخرین به روز رسانی در تاریخ شنبه، ۲۰ شهریور ۱۴۰۰ ، ۱۳:۴۷:۴۱

تیر آهن

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر شاخه تیرآهن ۱۲ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۲۲ ۱,۹۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر شاخه تیرآهن ۱۴ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۵۵ ۲,۴۸۰,۰۰۰ (‎-۰.۴۰%‏)-۱۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۱۶ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۹۵ ۳,۰۵۰,۰۰۰ (‎-۰.۳۳%‏)-۱۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۱۸ ذوب آهن ۱۲ متری ۲۲۵ ۳,۶۵۰,۰۰۰ (‎-۰.۲۷%‏)-۱۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۲۰ ذوب آهن ۱۲ متری ۲۷۶ ۴,۸۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر شاخه تیرآهن ۲۲ ذوب آهن ۱۲ متری ۳۱۵ ۵,۷۷۰,۰۰۰ (‎-۰.۵۲%‏)-۳۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۲۴ ذوب آهن ۱۲ متری ۳۶۹ ۶,۶۵۰,۰۰۰ (‎-۲.۲۱%‏)-۱۵۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۲۷ ذوب آهن ۱۲ متری ۴۳۴ ۷,۳۹۰,۰۰۰ (‎-۰.۸۱%‏)-۶۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۳۰ ذوب آهن ۱۲ متری ۵۰۰ ۸,۸۰۰,۰۰۰ (‎-۱.۱۲%‏)-۱۰۰,۰۰۰

میلگرد

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو میلگرد ۶.۵ کلاف ۴.۵ ۱۷,۷۰۰ (‎-۰.۵۶%‏)-۱۰۰
  هر کیلو میلگرد ۸ قزوین شاخه ۶ ۱۷,۰۰۰ (‎-۱.۱۶%‏)-۲۰۰
  هر کیلو میلگرد ۱۰ قزوین ۱۲ متری ۷.۵ ۱۶,۵۰۰ (‎-۱.۲۰%‏)-۲۰۰
  هر کیلو میلگرد ۱۲ قزوین ۱۲ متری ۱۱ ۱۶,۵۰۰ (‎-۱.۲۰%‏)-۲۰۰
  هر کیلو میلگرد ۱۴ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۱۵ ۱۶,۲۰۰ (‎-۱.۲۲%‏)-۲۰۰
  هر کیلو میلگرد ۱۶ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۱۹ ۱۶,۲۰۰ (‎-۱.۲۲%‏)-۲۰۰
  هر کیلو میلگرد ۱۸ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۲۵ ۱۶,۲۰۰ (‎-۱.۲۲%‏)-۲۰۰
  هر کیلو میلگرد ۲۰ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۳۰ ۱۶,۲۰۰ (‎-۱.۲۲%‏)-۲۰۰
  هر کیلو میلگرد ۲۵ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۴۷ ۱۶,۲۰۰ (‎-۱.۲۲%‏)-۲۰۰
  هر کیلو میلگرد ۲۸ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۵۶ ۱۶,۲۰۰ (‎-۱.۲۲%‏)-۲۰۰
  هر کیلو میلگرد ۳۲ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۷۵ ۱۶,۲۰۰ (‎-۱.۲۲%‏)-۲۰۰
  هر کیلو میلگرد ۲۲ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۳۶ ۱۶,۳۰۰ (‎-۱.۲۱%‏)-۲۰۰

پروفیل

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو پروفیل ۵۰۷ – ۵۰۸ – ۵۰۹ ایرانی پروفیل درب و پنجره هر متر ۲.۴۴ ۲۶,۴۰۰ (‎-۲.۵۸%‏)-۷۰۰
  هر کیلو قوطی ۱۰*۲۰ ایرانی شاخه ۴.۵ ۲۶,۵۰۰ (‎-۲.۵۷%‏)-۷۰۰
  هر کیلو قوطی ۱۰*۲۵ ایرانی شاخه ۵.۵ ۲۶,۵۰۰ (‎-۲.۵۷%‏)-۷۰۰
  هر کیلو قوطی ۱۰*۳۰ ایرانی شاخه ۶.۵ ۲۶,۵۰۰ (‎-۲.۵۷%‏)-۷۰۰
  هر کیلو قوطی ۲۵*۲۵ ایرانی شاخه ۹ ۲۶,۳۵۰ (‎-۲.۹۵%‏)-۸۰۰
  هر کیلو قوطی ۲۰*۲۰ ایرانی ۷ ۲۶,۳۵۰ (‎-۲.۹۵%‏)-۸۰۰
  هر کیلو قوطی ۲۰*۳۰ ایرانی شاخه ۹.۵ ۲۶,۳۵۰ (‎-۲.۹۵%‏)-۸۰۰
  هر کیلو قوطی ۵۰*۳۰ ایرانی شاخه ۱۶ ۲۶,۳۰۰ (‎-۲.۹۵%‏)-۸۰۰
  هر کیلو قوطی ۶۰*۳۰ ایرانی شاخه ۱۷ ۲۶,۳۰۰ (‎-۲.۹۵%‏)-۸۰۰
  هر کیلو قوطی ۴۰*۴۰ ایرانی شاخه ۱۵ ۲۶,۳۰۰ (‎-۲.۹۵%‏)-۸۰۰
  هر کیلو قوطی ۴۰*۶۰ ایرانی شاخه ۱۹ ۲۶,۳۰۰ (‎-۲.۹۵%‏)-۸۰۰
  هر کیلو قوطی ۱۰۰*۴۰ ایرانی شاخه ۲۸ ۲۶,۳۰۰ (‎-۲.۹۵%‏)-۸۰۰
  هر کیلو قوطی ۷۰*۷۰ ایرانی شاخه ۲۷ ۲۶,۳۰۰ (‎-۲.۹۵%‏)-۸۰۰
  هر کیلو قوطی ۴۰*۸۰ ایرانی شاخه ۲۳ ۲۶,۳۰۰ (‎-۲.۹۵%‏)-۸۰۰

ناودانی

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو ناودانی ۶.۵ ۶ متری ۴۲ ۱۸,۰۰۰ (‎-۱.۶۴%‏)-۳۰۰
  هر کیلو ناودانی ۸ ۶ متری ۴۲ ۱۷,۵۰۰ (‎-۲.۷۸%‏)-۵۰۰
  هر کیلو ناودانی ۱۰ ۶ متری ۵۲ ۱۷,۵۰۰ (‎-۲.۷۸%‏)-۵۰۰
  هر کیلو ناودانی ۱۲ ۶ متری ۶۴ ۱۷,۵۰۰ (‎-۲.۷۸%‏)-۵۰۰
  هر کیلو ناودانی ۱۴ ۱۲ متری ۱۵۵ ۱۷,۵۰۰ (‎-۲.۷۸%‏)-۵۰۰
  هر کیلو ناودانی ۱۶ ۱۲ متری ۱۷۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ناودانی ۱۸ ۱۲ متری ۲۱۵ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ناودانی ۲۰ ۱۲ متری ۲۳۰ (۰.۰۰%)۰

صفحه ستون

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو ورق ۸ فولاد مبارکه برش خورده ۲۳,۴۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق ۱۰ فولاد مبارکه برش خورده ۲۳,۴۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق ۱۲ فولاد مبارکه برش خورده ۲۳,۴۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق ۱۵ فولاد مبارکه برش خورده ۲۳,۴۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق ۲۰ اکسین / کاویان برش خورده ۲۳,۲۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق ۲۵ اکسین / کاویان برش خورده ۲۳,۲۰۰ (۰.۰۰%)۰

نبشی

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو نبشی ۳ ایرانی ۶ متری ۹ ۱۷,۵۰۰ (‎-۲.۷۸%‏)-۵۰۰
  هر کیلو نبشی ۴ ایرانی ۶ متری ۱۵ ۱۶,۹۰۰ (‎-۲.۳۱%‏)-۴۰۰
  هر کیلو نبشی ۵ ایرانی ۶ متری ۲۲ ۱۶,۹۰۰ (‎-۲.۳۱%‏)-۴۰۰
  هر کیلو نبشی ۶ ایرانی ۶ متری ۳۲ ۱۶,۹۰۰ (‎-۲.۳۱%‏)-۴۰۰
  هر کیلو نبشی ۸ ایرانی ۶ متری ۵۸ ۱۶,۹۰۰ (‎-۲.۳۱%‏)-۴۰۰
  هر کیلو نبشی ۱۰ ایرانی ۶ متری ۹۰ ۱۶,۹۰۰ (‎-۲.۳۱%‏)-۴۰۰
  هر کیلو نبشی ۱۲ ایرانی ۶ متری ۱۳۰ ۱۶,۹۰۰ (‎-۲.۳۱%‏)-۴۰۰

ورق سیاه

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو ورق سیاه ۲ فولاد مبارکه رول ۱۲ ۲۸,۴۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق سیاه ۳ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۲۲۰ ۲۵,۳۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق سیاه ۴ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۲۹۰ ۲۵,۳۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق سیاه ۵ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۳۶۰ ۲۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق سیاه ۶ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۴۳۵ ۲۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق سیاه ۸ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۵۸۰ ۲۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق سیاه ۱۰ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۷۲۰ ۲۷,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق سیاه ۱۲ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۸۶۵ ۲۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق سیاه ۱۵ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۱۰۸۰ ۲۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق سیاه ۲۰ اکسین ۱/۵*۶ ۱۴۴۵ ۲۵,۲۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق سیاه ۲۵ اکسین ۱/۵*۶ ۱۸۰۵ ۲۵,۲۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق سیاه ۳۰ اکسین ۱/۵*۶ ۲۱۶۵ ۲۵,۲۰۰ (۰.۰۰%)۰

تسمه

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو تسمه ۵*۲۰ ایرانی ۱۲ متری ۲ ۱۶,۰۰۰ (‎-۲.۴۴%‏)-۴۰۰
  هر کیلو تسمه ۵*۲۵ ایرانی ۱۲ متری ۱۶,۰۰۰ (‎-۲.۴۴%‏)-۴۰۰
  هر کیلو تسمه ۵*۳۰ ایرانی ۱۲ متری ۱۶,۰۰۰ (‎-۲.۴۴%‏)-۴۰۰
  هر کیلو تسمه ۵*۴۰ ایرانی ۱۲ متری ۱۶,۰۰۰ (‎-۲.۴۴%‏)-۴۰۰
  هر کیلو تسمه ۵*۵۰ ایرانی ۱۲ متری ۱۶,۰۰۰ (‎-۲.۴۴%‏)-۴۰۰

مفتول

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  سیم آرماتور ۳ و ۴ ۲۰,۳۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو حرارتی ۲۰,۰۵۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو زیگزاگ ۲۰,۰۵۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو سیم فابریک ۱.۵ و ۲.۵ ۲۰,۴۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو سیم تسمه ۱.۵ و ۲.۵ ۲۰,۳۰۰ (۰.۰۰%)۰

خاموت

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو خاموت ۸ ۱۹,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو خاموت ۱۰ ۱۸,۲۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو خاموت مهندسی ۸ ۱۹,۱۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰ ۱۸,۳۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو خاموت سنجاقی ۸ ۱۹,۱۵۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰ ۱۸,۳۵۰ (۰.۰۰%)۰

ورق گالوانیزه

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۴ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۵ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۳۰,۵۵۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۶ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۲۹,۶۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۷ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۲۹,۲۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۸ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۲۸,۸۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۹ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۲۸,۶۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۱ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۲۸,۷۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵/۷ ۲۸,۶۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۲۸,۸۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۲ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۲۸,۶۰۰ (۰.۰۰%)۰

تحریریه

→ خواندن مطلب قبلی

قیمت امروز خودرو داخلی/20 شهریور

خواندن مطلب بعدی ←

قیمت مسکن مناطق مختلف تهران/ امروز 20 شهریور

نوشتن نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *